Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagskommunikation på Backebo

Skapad 2020-04-28 09:24 i Backebo Dibber Sverige AB
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Lpfö98.
Förskola
Alla barn har rätt till ett språk. Språket ser ut på olika sätt och vi pedagoger uppmuntrar alla sätt att kommunicera. Vi arbetar dagligen i vår verksamhet med att samtala kring det vi gör. Genom att benämna, samtala, sjunga, läsa ger vi barnen en möjlighet till utvecklat språk

Innehåll

BAKGRUND

Barnen har visat sin nyfikenhet gentemot det verbala språket i kommunikation med pedagogerna. De upprepar de nya ord som barnen har hört från de vuxna. Vi har också märkt att barnen använder tecken när de vill göra sig förstådda. Vi ser tydligt på barnens kroppsspråk när de kommunicerar med oss.

MÅL

 • Alla barn har rätt till ett språk
 • Att barnen ska öka sitt ordförråd   
 • Ge dem verktyg för att utveckla sin språkliga förmåga
 • Visa på att vi kan kommunicera på olika sätt.

METOD - GENOMFÖRANDE

Barns dagliga språkanvändning tillsammans med pedagoger på förskolan är grundläggande. Att samtala med alla barn, både enskilt och i grupp är viktigt. Syfte och strävansmål är att lägga grunden till de kunskaper som behövs i ett samhälle där utvecklingen går i en snabb förändringstakt, där språk ligger till grund för ett livslångt lärande. Vi vill ge barnen möjligheter till att lära sig med glädje och på så sätt stimulera deras nyfikenhet till att lära sig mer. Språk och identitetsutveckling hänger starkt samman och strävansmålet är att utveckla barnens tillit till sin egen språkliga förmåga.

 • Vi sjunger sånger och ramsor flera gånger i veckan, vi använder oss av bilder ,tecken som tydliggör sångerna och förstärker orden. .
 • Vi byter ut våra böcker kontinuerligt efter barnen behov
 • Vi läser böcker och samtalar kring det som händer i böckerna och det vi ser på bilderna.
 • Vi har bilder och teckenbilder på avdelningen som visar vart varje leksak står på hyllan.
 • På toaletten har vi ett bildschema som visar hur det går till vid toalettbesök. I vilken ordning vi gör vad.
 • I fortsättning kommer vi att sätta upp fler bildschema, bland annat hur en dag kan se ut eller på- avklädning i hallen.
 • Vi har pedagoger som kan tecken som stöd. 
 • Ge barnen verktyg för hur de kan utveckla sitt språk med hjälp av bilder, tecken och kroppsspråk.
 • Vi ritpratar med barnen vid olika situationer för att tydliggöra vad som hänt. 

Leken har stor betydelse för språkutveckling och samspel barnen emellan. Vi benämner och försöker hjälpa barnen att sätta ord på ”hur de leker eller vad de leker med”. I leken stimuleras bland annat fantasi, språk och kommunikation. Här får de även möjlighet att uttrycka och bearbeta sina känslor och erfarenheter, samt att lösa konflikter. Vi stöttar barnen i leken genom vara lyhörda för det som intresserar dem för tillfället och ser till att vi har uppmuntrande lekmiljöer. Vi är också närvarande pedagoger i barnens verksamhet.

I verksamheten arbetar vi medvetet med språket. Vi "ordbadar", vilket innebär att vi medvetet sätter ord på det vi säger. Istället för att säga: hämta den där säga hämta den gröna klossen. Vi utökar meningar och upprepar det barnen säger. Detta sker i alla situationer så som på/avklädning, matsituationer, blöjbyten, vila, promenad etc. 

 

DOKUMENTATION

Dokumentation

Vi använder lärplattan. Vi tar kort och filmar. Den använder vi på olika sätt bl.a. för att tillsammans med barnen dokumentera vårt arbete och reflektera.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi reflekterar och utvärderar kontinuerligt tillsammans med barnen och på vår planeringstid för att kunna utveckla verksamheten samt ge barnen fler utmaningar språkligt.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: