Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2020-04-28 16:05 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Arbetsområde om elektricitet och magnetism.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Arbetsområdet handlar om spänning, ström, resistans och effekt och hur de används i vardagliga sammanhang. samt hur man kopplar olika kretsar och varför det finns säkringar i husen.

Innehåll

Matriser

Fy
Elektricitet

Centralt innehåll

  • Fy  7-9   Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  • Fy  7-9   Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  • Fy  7-9   Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  • Fy  7-9   Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  • Fy  7-9   Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
F
E
C
A
Undersökningar och planeringar
Hur väl du utför undersökningar, formulerar frågeställningar & planerar laborationer.
Du kan ännu inte genomföra undersökningar utifrån givna planeringar eller bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Hur du använder utrustningen vid laborationer och undersökningar.
Du använder ännu inte utrustningen på ett säkert sätt och heller inte vad det ska användas till.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och för det mesta vad det ska användas till.
Du använder utrustningen på ett säkert och korrekt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt, korrekt och effektivt sätt.
Resultat, modeller och teorier
Hur väl du kan koppla ihop laborationer med fysikaliska modeller.
Du drar ännu inte enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller.
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller.
Resultat, rimlighet & förbättringar
Hur väl du resonerar kring resultatet, om det är rimligt och hur du kan förbättra undersökningen
Du för ännu inte för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och/eller bidrar inte till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Hur väl du skriver laborationsrapporterna.
Du gör ännu inte enkla laborationsrapporter.
Du gör enkla laborationsrapporter.
Du gör utvecklade laborationsrapporter.
Du gör välutvecklade laborationsrapporter.
Fysikaliska samband i vardag och samhälle
Hur väl du kan föra resonemang kring elektricitet i vardagslivet.
Du kan ännu inte föra enkla och/eller till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visa på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Upptäckter och deras betydelse
Hur väl du kan beskriva vad upptäckten av elektricitet och magnetism har betytt för människor levnadsvillkor.
Du kan ännu inte ge exempel på och beskriva vad upptäckterna haft för människan.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: