Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ersättningsprov NP 2020

Skapad 2020-04-29 08:24 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Bedömning och respons till ersättningsprovet för det nationella provet i svenska 3.

Innehåll

Här kommer resultaten på det nationella provet att läggas ut. Det är endast resultaten och en summativ bedömning av provet. 

Uppgifter

  • Manus till anförandet

  • Manus till anförandet

  • Lämna in provet här

  • Lämna in provet här

Matriser

Sve
Nationellt prov svenska 3

Delprov A

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Innehåll och källantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: − Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften. − Texten innehåller en rimlig beskrivning. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. − Texten innehåller slutsatser/ en jämförelse som delvis bygger på textreferaten. − Texten utmärks delvis av objektiv saklighet. − Eleven tillämpar regler för citat¬ och referatteknik.
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: − Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen. − Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten. − Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet. − Citat¬ och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Textens innehåll är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: − Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. − Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt i huvudsak på textreferaten. − Texten utmärks av objektiv saklighet. − Citat¬ och referattekniken är väl fungerande.
Disposition och sammanhang
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning. − Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken. − Textbindningen är fungerande.
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. − Styckesindelningen är korrekt markerad. − Textbindningen är väl fungerande. − Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. − Det råder balans mellan olika delar
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande: − Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte. − Styckesindelningen är korrekt markerad. − Textbindningen är väl fungerande. − Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner. − Det råder balans mellan olika delar.
Språk och stil
Textens språk och stil är till viss del anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. − Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Språket är klart och bär upp elevens resonemang. − Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Textens språk och stil är väl an¬ passade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer. − Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Helhetsbedömning
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som till viss del kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som väl kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.

Delprov B

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Innehåll
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av välgrundade argument.
Argumentationen är konsekvent och varierad.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt.
Disposition och sammanhang
Dispositionen är anpassad till syftet genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3 till ca 7 min.
Dispositionen är väl anpassad till syftet genom en lämplig och tydlig organisering av stoffet; inledning och avslutning fyller sina respektive funktioner.
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner.
Språk och stil
Språket är anpassat till kommunikationssituationen, dvs. relativt ledigt men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Språket är väl anpassat till kommunikationssituationen, dvs. klart och med fungerande stilfigurer.
Språket är verkningsfullt. t.ex. genom effektfullt användande av stilfigurer.
Framförande
Eleven etablerar viss åhörarkontakt.
Eleven använder passande kroppsspråk, röst och tempo.
Eleven har god åhörarkontakt och använder kroppsspråk, röst och tempo på ett skickligt sätt.
Helhetsbedömning muntligt anförande
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan till viss del fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan väl fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Totalt provresultat muntligt och skriftligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: