Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid

Skapad 2020-05-03 12:53 i Bikupans förskola Österåker
Förskola
Social hållbarhet, naturens hållbarhet, hälsa och välbefinnande är viktiga delar för hållbar framtid. Hur kan vi skapa demokrati i förskolan och en framtidstro om hållbar framtid, där alla upplever att de är med och bidrar?

Innehåll

Syfte och bakgrund  
Vi vill ge barnen möjlighet att genom ett projekterande arbetssätt, skapa demokratiska sammanhang där allas likheter och olikheter bidrar till perspektiv, reflektioner och tankar om hur vi kan påverka vår hållbara framtid på vår gemensamma planet Jorden. 

Frågeställning:

 • Hur kan vi skapa demokrati i förskolan och en framtidstro om hållbar framtid, där alla upplever att de är med och bidrar?

Bärande idéer:

 • Räddningspatrullen räddar våra insekter - Natur och hållbarhet
 • Källsortering och kompostering
 • Jord till bord - följa hela processen från odling till att kunna äta produkten.
 • Social hållbarhet
 • Hälsa och välbefinnande
 • Barnkonventionen
 • Demokratiska uppdraget - synliggöra det i projektet
 • strukturer
 • pedagogiska miljöer ute och inne
 • Känslor
 •  

 

Mål

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

 

 

Arbetssätt/metod

 • Genom ett projekterande och demokratiskt förhållningssätt utifrån ett pragmatiskt perspektiv, där vi pedagoger är inlyssnande och nyfikna medforskare.
 • Binda samman och knyta ihop för att skapa meningsfulla sammanhang för barnen.
 • Ge barnen möjlighet att mötas i sitt projekterande och tillsammans reflektera, analysera, dra slutsatser och lära med och av varandra
 • .Genom undervisning i projektform skapar vi intresse, engagemang och vilja att ta ansvar och förändra.
 • Pedagogiska miljöerna ska vara utformade som mötesplatser där projektet är synligt och möjliggör demokratiska möten.
 • Koppla och knyta  ihop natur och hållbarhet med social hållbarhet och hållbarhet för hälsa och välbefinnande.
 • Ha processerna i fokus och våga vara i dem.
 • Vistas mycket i naturen
 • Ge barnen möjlighet att utforska med alla sinnen. Utifrån olika kunskapskällor och genom olika uttrycksformer kan vi tillsammans utforska och lära.

 

Dokumentation

Projektets dokumentation kommer vara en stor del i processen. Vi startar med en undersökningsperiod där vi observerar och kartlägger barngruppens nuläge i relation till insekter, djur och natur. De pedagogisk dokumentationerna, olika perspektiv att tänka och tolka, intressen, reflektioner, analyser hos både barn och vuxna som vi får syn på vid uppföljningar, ska ligga till grund för fortsatt planering. Det är viktigt att ha processen och inte produkten i fokus. Vårt fokus kommer ligga på natur och hållbar utveckling, men även social hållbarhet och hälsa och välbefinnande. Unikum används som ett viktigt dokumentationsverktyg.

 

2020-07-19:

Vad:

Varför:

Hur:

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: