Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palliativ vård VT20 - Studieenhet 5

Skapad 2020-05-04 12:34 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Sjukvård
Etiska frågor I studieenhet 5 beskrivs olika former av människosyn och etiska teorier. Att få kunskap om bakomliggande teorier kan göra att man får ett vidgat perspektiv och större förståelse för svåra frågor såsom t ex dödshjälp, prioriteringar mm diskuteras i palliativ vård. Vi kan med hjälp av teorier lättare förstå de argument som framförs när det gäller vården utifrån patienter, närståendes, personalen och samhällets perspektiv. Enheten skildrar hur framträdande etik är inom palliativ vård. Etiska frågor är närvarande i vårdens alla aspekter men kan sägas ställs på sin spets inom palliativ vård. Att ha rättesnören att luta sig mot när man ställs mot etiska dilemman kommer vara viktigt för undersköterskan i dennes framtida yrkesliv.

Innehåll

 

Kurslitteratur: Bengtsson, M & Lundström, U. Palliativ vård, Gleerups.

ISBN 978-91-40-68987-0. Kapitel 5 sidorna 129-143

 

Föreläsning: Etiska frågor. 

 

Examination: Enskild inlämning 

Uppgifter

  • Lyssna på radioprogrammen och titta på filmen...

Matriser

Sju
Palliativ vård - Studieenhet 5

Palliativ vård. Kurskod: SJULIN0

Kurser i ämnet • Akutsjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Barn- och ungdomssjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Hemsjukvård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Palliativ vård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Räddningsmedicin, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsobefrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk apparatur samt att utföra medicintekniska uppgifter. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med andra människor med respekt för allas lika värde oavsett till exempel kön eller etniskt ursprung. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera/Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar
Dessutom redogör eleven översiktligt för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Eleven diskuterar översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Dessutom redogör eleven utförligt för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Eleven diskuterar utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: