Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg – Tallbackens förskola

Skapad 2020-05-05 07:20 i Tallbackens förskola Knivsta
Förskola
Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling, som omsätter kunskap till direkt handling och skapar förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad.

Innehåll

Grön Flagg – Tallbackens förskola

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet

att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och

till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur

de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk

och social som miljömässig. Lpfö18

 

“Vi har ansvar för de barn vi har i förskolan, för att de är trygga, lär sig och utvecklar hållbara relationer till andra. Dessutom har vi ansvar för samhället i stort, att vi ser kopplingen mellan det vi gör idag och hur morgondagen kan komma att se ut.”

En likvärdig förskola-alla barns rätt s.70, E. Weckström och M. Karlsson 2019

 

 

Vi vill ge barnen andra perspektiv – så ett litet frö 🌱

 

LÄRA KÄNNA DJUR OCH NATUR OCH DERAS LEVERNE.

Djur & Natur

·        Vad:

·        Barnen ska få uppleva en god relation med djur och natur.

·        Varför:

·        För att kunna agera i enlighet med allemansrätten och för en hållbar framtid.

·        Hur:

• Titta nära
• Utforska vilka djur vi har i omgivningen.
• Reflektera över hur vi kan agera för att djur och natur ska må bra.
• Upptäcka boningar.
• Utforska vad djur och natur behöver för att fortsätta ha en stor biologisk mångfald.
• Skapa förutsättningar för djuren omkring Tallbacken att kunna leva och må bra.
• Genom litteratur få utforska djur och natur.

 

·        Delaktighet och inflytande

- Ge barnen tid att utforska naturen på gården, i närmiljön och i skogen.
- Erbjuda barnen verktyg, till exempel mikroskop, förstoringsglas och andra digitala verktyg, som kan hjälpa barnen att titta närmare på djuren och naturen.
- Vi lyssnar in barnens frågeställningar och låter undervisningen utgå från dessa.
- IBarnrådet medverkar barn från varje avdelning, pedagoger och rektor. Barnen får komma med sina tankar, idéer och önskemål. Vi utforskar och är nyfikna tillsammans. Barnen som är med i Barnrådet tar med sig det vi har pratat om eller gjort och berättar och visar för sina kompisar.

 

·        Hållbar utveckling

Ekonomisk: Återanvända naturmaterial både ute och inne.
Ekologisk: Skapa en grund hos alla barn där det blir naturligt att ta om hand djuren och naturen.
Socialt: Skapa förutsättningar och tid för barnen där de får möjlighet att utforska och dela med sig av tankar, känslor och det de gör. Skapa en gemensam känsla där barnen får en förståelse för att det hjälper och påverkar oss om vi tar hand om djuren och naturen.

 

 

PÅVERKA OCH UTFORMA VÅR UTEMILJÖ.

Djur & Natur

Vad:

Barnen ska få erfara att kunna påverka sin miljö omkring Tallbacken.

Varför:

För att skapa förutsättningar för djur, natur och för oss på Tallbacken att samspela så alla mår bra.

Hur:

• Skapa regler och förhållningssätt tillsammans med barnen gällande olika material och aktiviteter på gården.
• Skapa förutsättningar för djur och natur genom att plantera, följa växter och ta hand om miljön.
• Reflektera över värdegrund, respekt, solidaritet, vänskap mm.

 

Delaktighet och inflytande

• Barnråd
• Projektarbete
• Praktiskt vara med och utforma gården

 

Hållbar utveckling

Ekologiskt: Utforma en utemiljö där djur och natur trivs i samspel med oss människor.
Socialt: Genom delaktighet och inflytande skapa förutsättning för barnen att kunna påverka sin dag på förskolan.
Genom ett levande arbete med värdegrund och likabehandling skapa förutsättning för ALLA att utveckla och stärka självkänsla och självförtroende.
Ekonomiskt: Vi använder återvinnings- och hållbart material

 

 

MATGLÄDJE OCH RÖRELSEGLÄDJE

Livsstil & Hälsa

Vad:

Barnen ska få erfara matglädje och rörelseglädje. Utveckla kunskap om mat och dess ursprung.

Varför:

Utveckla en positiv relation till mat och rörelse.

Hur:

• Få kunskap om maten och dess ursprung.
• Få erfara mat genom dofter, smak och känsel.
• Att genom litteraturen utforska mat.
• Få utforska sin egen kropp i relation till rörelse.
• Utforma en dokumentationsplats i matsalen/avdelning/ utemiljön där vi kan följa vårt utforskande.

 

Delaktighet och inflytande

Vi tar tillvara på barnens tankar och idéer genom att lyssna, vi gör en pedagogisk dokumentation där vi skriver ner, tar foto, filmar och sen reflekterar tillsammans med barnen. Barnen får också jobba vidare med sina idéer genom olika aktiviteter, i leken, i skapande och genom utforskande.
Vår kock utmanar barnen att smaka och lukta på olika kryddor, grönsaker, frukter. Barnen får jobba med sina olika sinnen (titta, känna, lukta, smaka) och smaklökarna (sur, sött, salt, bittert).

 

Hållbar utveckling

Ekonomiskt: Genom att få barnen att känna glädje kring både rörelse och hälsosam och näringsrik mat vill vi verka för ett hållbart, nyttigt och bra förhållningssätt hos barnen till sig själva och allt som lever och finns runt i kring dem.
Vi har en kock på förskolan, som lagar mat mat från grunden med så stor del ekologisk mat som möjligt. En del av maten är också närodlad. Det arbetar med att anpassa mängden mat och uppmuntra barnen att känna efter hur mycket de tror de orkar äta, detta för att minska matsvinnet.
Ekologiskt: Vi odlar olika sorters grönsaker tillsammans med barnen, som vi använder i matlagningen.
Socialt: Vi vill skapa en gemensam glädje och vilja att ta hand om sin egen kropp och värna om sin egen hälsa.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: