Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dag Hammarskjöld utforskar närmiljön med Ute Ugo.

Skapad 2020-05-05 08:01 i Hindby Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Dag Hammarskjölds 2-3 åringar utforskar hållbar utveckling med Ute Ugo.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? Uppmärksamma barnen på hur vi människor påverkar vår miljö.  Skapa delaktighet, engagemang och nyfikenhet hos våra barn och dess föräldrar kring hållbar utveckling. 

 • Varför? Skapa ett engagemang hos barnen som bidrar till att bygga upp barns positiva framtidstro. Barnen ska ges möjlighet att utveckla och förstå hur de olika val vi gör som människor kan bidra till hållbar utveckling. Vill ge barnen utbildning som ger barnen en möjlighet att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till vår natur och vårt samhälle. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? Både i storgrupp samt i våra mentorsgrupper. Vi vill implementera samt skapa förutsättningar för barnen kring hållbar utveckling genom att inkludera de i vår dagliga källsorteringsarbete. Detta kommer vi kunna genomföra genom att föra diskussion med barnen om vad som hör till naturen och vad som inte ska finnas där. Som stöd i detta har vi tagit del av hemsidans Mitt avtryck och deras material kring källsortering i skola och förskola.
   
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Genom att samla in olika källsorteringsmaterial kommer vi kunna reflektera tillsammans med barnen kring dessa olika material och hur de ska källsorteras för att lämna så liten miljöavtryck så möjligt. Vi kommer även att sätta upp foto dokumentationer på våra tavlor i hallen som skapar möjlighet till både planerade och spontana reflektioner tillsammans med barnen och vårdnadshavare. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?                                                                                                                 För samtliga barn.

 • Av vem?                                                                                                                                                                            Samtliga pedagoger

 • Vad är målet med undervisningen? Skapa förutsättningar för barnen att växa upp med ett medvetet miljötänk som kommer att i framtiden bidra till hållbara och medvetna val.

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: