Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 7G1 - Bråk och procent VT20

Skapad 2020-05-05 08:48 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Matematik
Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4 och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer man lånade, desto mer fick man betala i ränta. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/10 i skatt när man sålde varor. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform. (Ur PP Prio åk7)

Innehåll

Konkretiserade mål

Under arbetet kommer vi att arbeta med följande: 

Begrepp

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • bråkform
 • blandad form
 • likvärdiga bråk
 • förlänga bråk
 • förkorta bråk
 • enklaste form
 • andel
 • delen
 • det hela
 • procent
 • procentform
 • decimalform

 Metoder

 • Förlänga och förkorta bråk
 • Addera och subtrahera bråk
 • Multiplicera bråk
 • Beräkna andel i procent
 • Beräkna delen i procent
 • Beräkna det hela

samt förmågorna att lösa problem, resonera och kommunicera

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av:

Arbete enskilt, i par, i grupp eller i helklass där vi arbetar med genomgångar, eget arbete, aktivitetsövningar, gruppuppgifter samt med diskussioner och reflektioner.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • använda begrepp vid problemlösning och i diskussioner
 • resonera dig fram till svar vi speciella uppgifter
 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång och vid ett avslutande prov
 • lösa problem dvs hur du löser matematiska problem i flera steg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matte åk 7-9 Bråk och procent

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har en viss anpassning av lösningsmetod till problemet och beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du har en förhållandevis god anpassning av lösningsmetod till problemet och beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Du har en god anpassning av lösningsmetod till problemet och beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget samt göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget samt göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget samt göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Kommunikation
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Dina redovisningar omfattar en mindre del av uppgifterna men är begriplig och möjlig att följa.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Dina redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är av god kvalitet.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. Dina redovisningar omfattar hela uppgifterna och är tydlig med ett korrekt matematiskt språk.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: