Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 8G1 VT20 - Samband och förändring

Skapad 2020-05-05 10:38 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val.

Innehåll

Konkretiserade mål

Under arbetet kommer vi att arbeta med följande: 

Begrepp

 • andelen

 • delen

 • det hela

 • procent

 • promille

 • förändringsfaktor

 • ränta

 • procentenhet

 • koordinatsystem

 • x-axel och y-axel

 • x-koordinat

 • y-koordinat

 • origo

 • punktdiagram

 • graf

 • jämförpris

 • proportionalitet

 • linjära samband

 Metoder

 • Beräkna delen, det hela och andelen i procent och promille

 • Beräkna procentuell förändring med förändringsfaktor

 • Beräkna procentenheter

 • Läsa av koordinatsystem och grafer

 • Läsa av diagram, tolka grafer och skriva formler

samt förmågorna att lösa problem, resonera och kommunicera

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av:

Arbete enskilt, i par, i grupp eller i helklass där vi arbetar med genomgångar, eget arbete, aktivitetsövningar, gruppuppgifter samt med diskussioner och reflektioner.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • använda begrepp vid problemlösning och i diskussioner
 • resonera dig fram till svar vi speciella uppgifter
 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång och vid ett avslutande prov
 • lösa problem dvs hur du löser matematiska problem i flera steg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matte åk 7-9 Samband och förändring

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget samt göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget samt göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget samt göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har en viss anpassning av lösningsmetod till problemet och beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du har en förhållandevis god anpassning av lösningsmetod till problemet och beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Du har en god anpassning av lösningsmetod till problemet och beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Kommunikation
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Dina redovisningar omfattar en mindre del av uppgifterna men är begriplig och möjlig att följa.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. Dina redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är av god kvalitet.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. Dina redovisningar omfattar hela uppgifterna och är tydlig med ett korrekt matematiskt språk.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: