Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månadens lärvän Räkne-Reza

Skapad 2020-05-05 10:48 i Hindby Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Under april månad ska vi lägga större fokus på matematiken.

Innehåll

 

 

 

 

1. Undervisningsplanering 

 Vad ska läras ut?

 • - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
 • - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Varför? 

 • Barnen ska få större förståelse för matematik och för att bättre synliggöra arbetet med Räkne-Reza i vår verksamhet.

 • Hur ska undervisningen genomföras? Allt i vår verksamhet ska ha ett visst fokus på matematik och vi vill använda matematiska begrepp i leken, måltiderna och på våra samlingar. Onsdagar och torsdagar turas pedagogerna om att planera och genomföra aktiviteter som t ex matematiska uppdragskort, volymer, mått, sortering, former, mm. Då många barn har visat ett stort intresse för konstruktionslek så ska vi under april månad gemensamt med barnen utveckla byggmiljön med byggmallar och inspirationsbilder.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  I helgrupp, smågrupp och individuellt.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barnen ska erbjudas undervisningen.

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Av alla pedagoger på avdelningen.

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Väcka större intresse och förståelse hos barnen för matematik och matematiska begrepp.

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: