Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering Sälen HT 2020

Skapad 2020-05-05 10:59 i Dragspelet Haninge
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt:

Rörelse - Stillhet - Balans

Syfte: 

Vi vill ge barnen möjlighet att göra skillnad i vårt samhälle som byggs på normer och värden som inte vi medborgare är sams om. Exempelvis, hur man behandlar varandra med respekt, att olikheter är en styrka, lika värde, jämställdhet m.m. Man är kompisar oavsett hur eller vart man bor. 

Vi tar med oss vår magiska matta på detta äventyr som redan har en tydlig grund. 

Uppstartsfråga:

"Harmoni i betongen" - Hur kan vi få barnen att göra skillnad i vårt samhälle? 

Avdelningens egna värdeord:

-Våga säga ifrån! 

-Se vinsten av att vara olika

-Våga vara sig själv

-Våga bryta normen

-Morgondagens blommor finns i de frön vi sår idag. 

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling:

- Högläsning - Vi kommer att gå till biblioteket för att låna böcker från olika bolaget, Astrid Lindgrens böcker. 

- Under samlingen - Vi jobbar med begreppsbildning genom bilder och materiella saker som barnen kan koppla det till. 

- Kommunikation - Vi arbetar med det verbala språket, kroppsspråk samt stödtecken. 

- Sånger och ramsor

- Verbal och icke verbal kommunikation 

- Förhandling 

-Digitalt och ​ analogt:

- Digitala verktyg - Vår digitala hörna med projektor samt lärplattor. Barnen får själva spela in videoklipp där de dramatiserar eller utforskar något annat inom projektet. 

- Analoga verktyg - Skapande i vår ateljé. Barnen får vara med att skapa rekvisita till att kunna spela teater utifrån böcker vi läser. 

-Normkritik och Normkreativitet:

- Se vilka normer som dominerar, dessa vill vi göra skillnad kring för barnen. Att tillsammans kunna förändra för att man ska känna sig mer fri i sina val i framtiden. 

- Genusperspektiv - Jämställdhet - Olika är lika bra - Olikheter är bra för oss

- Vi ställer oss på barnets sida och står upp för rätten att vi ska utvecklas som individer och att vi duger för dom vi är. 

-Barns rättigheter:

- Barnkonventionen - Alla barn har rätt till samma utbildning och samma utforskande. 

- Alla barn har rätt till delaktighet och inflytande i sin vardag. Vi lyfter alla barns idéer och tankar genom att jobba på ett mångfaldigt sätt med språket. 

Gruppindelning:

Vi vill värna om gruppen och att vi jobbar tillsammans. Vi går hela gruppen 1 dag i veckan till skogen/besöker biblioteket/kollar vart barnen bor tillsammans med magiska mattan. 

Samlingsrutiner:

De barn som fyllt 3 år utgör en egen samlingsgrupp - Stora lekrummet. 

De barn som är 1-2 år utgår en egen samlingsgrupp - Den samlingen sker inne i samlingsrummet.  

Det här blir vårt observationsfokus:

Vilka begrepp använder barnen sedan innan?

Känner de igen Astrid Lindgrens böcker om exempelvis, Pippi Långstrump, Lotta på Bråkmakargatan?

Kan de benämna sina känslor? Nu känner jag mig glad eller nu känner jag mig ledsen. 

- Vi kommer att fotografera 

- Vi kommer att filma 

- Vi skriver i ett varsitt block och tar tillbaka det på vår reflektionstid varje vecka. 

Så här dokumenterar vi: 

- SKA- arbete i Unikum.  

- Avdelningslärloggar i Unikum. 

- Individuella lärloggar i Unikum. 

- "5-spaltare". Vi tänker att genom att jobba med denna så får vi naturligt in reflektion och analys. 

Så här delar vi upp pedagoger:

Vi kommer göra en närmare struktur för detta när vi vet hur vårt schema för hösten kommer se ut. 

Material och miljöer vi erbjuder barnen:

- Magiska mattan 

- Olika närmiljöer 

-Olika sagoländer 

- Böcker 

- Skapande material

-Teater 

- Digitala och analoga lärmiljöer 

Tid. Planera tiden:

- Tanken är att genomföra en planerad aktivitet 2 dagar i veckan hela förmiddagen. 

- Vi kommer att genomföra aktiviteten på olika ställen, både i våra innemiljöer, utemiljöer samt i vår närmiljö. 

Så här reflekterar vi:

- Med barnen. 

- Med pedagoger. 

- Med hjälp av text, bild, ljud, film… 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: