Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8 Sannolikhet V. 19 - 23

Skapad 2020-05-05 13:45 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 8 Matematik
I detta område kommer du att träna på att utföra beräkningar med olika typer av sannolikhet.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området: Bråk och procent ska du kunna: 

 • vad sannolikhet är
 • göra beräkningar av sannolikheter
 • använda träddiagram vid beräkningar av sannolikheter vid upprepade händelser
 • kunna gör beräkningar med oberoende och beroende händelser
 • hur sannolikhet kan bestämmas utifrån statistik
 • beräkna antal möjliga utfall med hjälp av kombinatorik 

Undervisning

Undervisningen kommer att ske utifrån genomgångar, individuellt och i grupp, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar och eget räknande. Diagnos efter avslutat kapitel och därefter ett prov.

Vecka 19
Sannolikhet och beräkningar av sannolikhet samt upprepade händelser och träddiagram.

(Grön del sid. 210 - 215 eller Blå del sid. 228 - 231).


Vecka 20
Oberoende och beroende händelser samt Sannolikhet genom statistik.

(Grön del sid. 216 - 219 eller Blå del sid. 232 - 235).

Vecka 21
Kombinatorik. 
(Grön del sid. 220 - 221 eller Blå del sid. 236).

Diagnos

Vecka 22

Repetition av beräkningar med sannolikhet.

Utmaning: Röda sidor 238 - 244 och Svarta sidor 246 - 247.

Alternativ: Jobba med extra häfte / Nokflex (digitala uppgifter)

 

Vecka 23

PROV

 

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris av sannolikhet

Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Sannolikhet
Se kommentar
Kan förklara och räkna ut sannolikhet i mycket enkla situationer.
Kan utföra egna situationer kring sannolikhet och räkna på enklar situationer. Hanterar enkla problem kring sannolikhet
Kan hitta egna mer komplexa situationer kring sannolikhet och utföra med nästan alltid säkerhet uträkningarna.
Är säker på de olika valen av lösningar på problem kring sannolikhet. Hanterar egna sannolikhetssituationer och kan föra djupare matematiska diskussioner kring de olika lösningsstrategierna.
Förståelse och metod
Se kommentar
Visar någon förståelse för problemet, väljer metod som delvis fungerar.
Förstår problemet och väljer metod som fungerar.
Förstår problemet och kan föra ett gott matematiskt resonemang kring sin valda metod samt inse innebörden av att kunna välja olika metoder. Skiljer på gissningar och antaganden. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Förstår problemet och kan föra ett djupare matematiskt korrekt resonemang om den valda metoden att lösa problemet. Kan värdera olika metoder kritiskt av lösningen på problemet. Visar på säkerhet i lösningarna av problemet.
Redovisning och matematiskt språk
Se kommentar
Redovisningen är ostrukturerad och svår att följa. Endast svar ges.
Redovisningen går delvis att följa även om det matematiska språket är förenklat och ibland felaktigt.
Redovisningen är mestadels klar och tydlig men kan vara knapphändig. Det matematiska språket är acceptabelt men med vissa brister.
Redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: