Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kritiskt förhållningssätt #corona

Skapad 2020-05-06 13:40 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Sammanfattning Det här delmomentet handlar om hur vi kommunicerar i dagens mediesamhälle och hur utvecklingen sett ut över tid. Vi kommer vidare att undersöka hur ett nyhetsinnehåll sprids och informeras om och framförallt hur det bemöts. I arbetsområdet fokuserar vi på källkritik och hur vi förhåller oss till medierna. Ni ska under fyra lektioner arbeta med #corona ur ett kommunikationsperspektiv. Sedan följer fyra lektioner med konspirationsteorier. Momentet kommer att pågå under veckorna 12+13+14+16+17 Syfte Syftet är att ni ska vidga er förståelse för hur kommunikation och interaktion sker mellan människor. Ni ska även tillägna er kunskaper om källkritik och bli medvetna om hur källor hanteras. Examination Skriftlig argumenterande uppsats torsdagen den 2 april 2020 i vilken en källkritisk granskning görs. Den tes ni ska använda får ni på provet. Omfattning: 400-600 ord och vi skriver på Inspera. Skriv en argumenterande text hur kommunikationen i nyhetsrapporteringen kring coronaviruset sett ut. Minst fem olika typer av källor ska väljas ut och användas. Var mycket noga med att hantera källorna korrekt när ni refererar! Centrala begrepp ska användas i mycket hög utsträckning och skrivas i fet stil i den löpande texten.
Gymnasieskola Pedagogik
Det här delmomentet handlar om hur vi kommunicerar i dagens mediesamhälle och hur utvecklingen sett ut över tid. Vi kommer vidare att undersöka hur ett nyhetsinnehåll sprids och informeras om och framförallt hur det bemöts. I arbetsområdet fokuserar vi på källkritik och hur vi förhåller oss till medierna.

Innehåll

Arbetsområde

 

Det här delmomentet handlar om hur vi kommunicerar i dagens mediesamhälle och hur utvecklingen sett ut över tid. Vi kommer vidare att undersöka hur ett nyhetsinnehåll sprids och informeras om och framförallt hur det bemöts. I arbetsområdet fokuserar vi på källkritik och hur vi förhåller oss till medierna. Ni ska under fyra lektioner arbeta med #corona ur ett kommunikationsperspektiv. Sedan följer fyra lektioner med konspirationsteorier. Momentet kommer att pågå under veckorna 12+13+14+16+17

 

Momentblad Kommunikation, medierna och ett kritiskt förhållningssätt

Uppgifter

 • Muntlig presentation - konspirationsteorier

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.
  Ped  -
 • Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.
  Ped  -
 • Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering.
  Ped  -
 • Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande.
  Ped  -
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  Ped  -
 • Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.
  Ped  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
  Ped  A
 • Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Ped  C
 • Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Ped  E
 • Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Ped  A
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Ped  C
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
  Ped  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  E

Matriser

Ped
Kommunikation, medierna och ett kritiskt förhållningssätt #corona

Lektion 1
Lektion 2
Vecka 17
Konspirationsteorier
Konspirationsteorier
Vecka 18
Konspirationsteorier - muntlig redovisning
Konspirationsteorier - muntlig redovisning

Ped
Kommunikation PEDKOU

Kunskapskrav Kommunikation 100p

E
C
A
Kunskap om människors interaktion och kommunikation
Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer
Eleven beskriver utförligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande i sociala och pedagogiska situationer.
Kunskap om människors interaktion och kommunikation
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Källkritik
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Presentation
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen i samråd med handledare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven presentationen efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet
Diskussion/ Utvärdering
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom utvärderar eleven presentationen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom utvärderar eleven presentationen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: