Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 1 Petri

Skapad 2020-05-06 13:49 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Gymnasieskola Medicin
Under följande veckorna kommer vi att arbeta med kemins betydelse både för individen och samhället.

Innehåll

Instruktioner för dig som lärare:

 • Ändra rubrik till ditt arbetsområdes titel
 • Skriv en ingresstext där du beskriver vad arbetsområdet handlar om.
 • Om så önskas: ta bort bilden genom att trycka på krysset precis till vänster om "Ingresstext", och lägg till passande bild för din kurs.
 • Lägg till kurs(er) som planeringen ingår i under "Lägg till kurs".
 • Längst ner i planeringen, tryck på "Läroplan" under rubriken "Lägg till" och välj det centrala innehåll och de kunskapskrav som behandlas i arbetsområdet för att förankra planeringen i kursen och legitimera arbetsområdet
 • Beskriv arbetsområdet med förankring i verkligheten - varför - ge en känsla av sammanhang (KASAM)
 • Öppna matrisen "Lektionsplanering" och skriv in din lektionsplanering. Den behöver bara bestå av något/några ord med vad lektionen syftar till att behandla, samt examinationstillfälle och examinationsform.
  • Vill du lägga till fler veckor, tryck "Ny aspekt", och vill du lägga till fler lektioner per vecka, tryck "Ny nivå". Vill du ta bort vecka eller lektion per vecka, tryck på krysset vid respektive kolumn eller rad som du vill ta bort.
 • Om så önskas kan du skapa fler matriser med nedbrutna kunskapskrav, av mer formativ karaktär eller med förmågor som arbetas med under arbetsområdet

 

Arbetsområde

 

Exempeltext att ersätta:

[Under nästkommande veckor ska vi undersöka och fördjupa oss inom ämnet internationell handel. Handeln är en central del av vår globala ekonomi och påverkar många segment av vårt samhälle.

 

Vilka teorier och mekanismer ligger bakom den internationella handeln?

Varför befinner sig USA och KINA i vad media beskriver som ett handelskrig?

Vilka fördelar och nackdelar innebär frihandel och protektionism?

 

Ovanstående frågetecken kommer vi bland annat att räta ut under kommande veckor!]

Uppgifter

 • Argumenterande för kemins betydelse för samhället!

Matriser

Med
[Pilotmall Linköping] Lektionsplanering

Lektion 1
Lektion 2
Vecka 34
Information om kemins områden Film om kemins utveckling
Genomgång av hur man skriver en argumenterande text
Vecka 35
Inläsning av artikeln Gemensam diskussion om artikeln
Grupp 1: Laboration Grupp 2: Fortsätter med inläsning av artiklar
Vecka 36
Grupp 2: Laboration Grupp 1: Fortsätter med inläsning av artiklar
Skriva laborationsrapport
Vecka 37
Inlämning av laborationsrapport Börja skissa sin argumenterande text
Skriva argumenterande text om kemins betydelse för samhället under handledning
Vecka 38
Skriva argumenterande text om kemins betydelse för samhället under handledning
Färdigställa texten och lämna in den

Med
Matris Kemi 1, KEMKEM01

Mål 1

Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1a
Redogör för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Aspekt 1b
Använder olika begrepp mm för att söka svar och beskriva kemiska förlopp och företeelser
Med viss säkerhet, beskriver och exemplifierar
Med viss säkerhet, beskriver och exemplifierar
Med säkerhet, beskriver och generaliserar
Aspekt 1c
Redogör för hur kemins modeller och teorier utvecklas, samt värderar dess giltighet och begränsningar
Något exempel översiktligt, enkla omdömen
Några exempel utförligt, enkla omdömen
Några exempel utförligt och nyanserat, nyanserade omdömen med välgrundade resonemang

Mål 2

Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 2a
Analyserar och söker svar på frågor i såväl teoretiskt som praktiskt arbete
Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i nya situationer med gott resultat
Aspekt 2b
Formulerar relevanta hypoteser och egna frågor
Med viss säkerhet, enkla egna frågor
Med viss säkerhet, egna frågor
Med säkerhet, komplexa egna frågor

Mål 3

Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 3a
Planerar och genomför experiment och fältstudier, samt hanterar material och utrustning säkert
I samråd med handledare
I samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Aspekt 3b
Tolkar resultat, utvärderar metoder och motiverar slutsatserna
Enkla omdömen och resonemang
Enkla omdömen och välgrundade resonemang
Nyanserade omdömen, välgrundade och nyanserade resonemang, föreslår vid behov förändringar

Mål 4

Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 4a
Diskuterar frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Aspekt 4b
För fram argument och redogör för konsekvenser av olika ställningstaganden
Enkla argument, något ställningstagande
Välgrundade argument, något ställningstagande
Välgrundade och nyanserade argument, flera ställningstaganden, föreslår nya frågeställningar

Mål 5

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 5a
Använder ett naturvetenskapligt språk och anpassar kommunikationen till syfte och sammanhang
Med viss säkerhet, anpassar till viss del
Med viss säkerhet, anpassar till stor del
Med säkerhet, anpassar till stor del
Aspekt 5b
Använder olika typer av källor och bedömer källornas trovärdighet och relevans
Enkla bedömningar
Välgrundade bedömningar
Välgrundade och nyanserade bedömningar
Aspekt 5c
Bedömer den egna förmågan och situationens krav
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: