Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete SKA solgatan och Västerlandas förskolor Lilla Edets kommun Block 1

Skapad 2020-05-11 13:04 i Solgatans förskola Lilla Edet
Förskola
BLOCK 1 SEPTEMBER-OKTOBER - VI BLIR EN GRUPP

Innehåll

Terminstart

Hur ser gruppens sammansättning ut? Barn/ pedagoger

Nulägesbeskrivning

- Vad är vi just nu? Inskolningar? Vilket dagligt arbete ligger i fokus?

Vilka förutsättningar har vi?

- Lokal, närområde, lärmiljöer inne och ute mm.

Vad visar barnen intresse för?

Vilka lärprocesser uppfattar vi?

Hur dokumenterar vi för barnen?

Vart ska vi?

På förskolan arbetar vi utifrån ett antal styrdokument i vår pedagogiska arbete. I detta block ligger fokus på följande:

Barnkonventionen

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
  • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

Hur synliggörs vårt arbete med barnkonventionen i utbildningen?

Här skriver ni ner vilka mål ur barnkonventionen som just nu ligger i fokus för ert arbete och hur ni arbetar med dessa mål på avdelningen. Sedan tar ni bort själva artiklarna ur planeringen.

Kommunmål

  • Alla barn i förskolan ska uppleva trygghet i förskolan.
  • Alla barn i förskolan ska uppleva studiero i förskolan.
  • Alla barn på förskolan ska uppleva att undervisningen är stimulerande

Hur synliggörs vårt arbete med kommunmålen i utbildningen?

Här skriver ni ner vilka av kommunmålen som ni arbetar med just nu i det dagliga arbetet och sedan tar ni bort kommunmålen ovan ur planeringen.

 

LPFÖ-18 - Mål läggs till längst ner på sidan under ikonen  "Lägg till" välj sedan LÄROPLAN

Välj ut de mål som ligger i fokus i detta blocket.

Hur arbetar vi på avdelningen och vilka effekter vill vi se i barngruppen?

Beskriv i löpande text detta arbete som pågår och vad det ska leda till.

PLANERING - VI BLIR EN GRUPP

Vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla?

 

Vad ska vi undervisa om?

 

 Hur ska undervisningen ske?

 

-Planerad undervisning?

 

-Spontan undervisning?

 

Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: