Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA INSEKTER

Skapad 2020-05-11 21:54 i Maria Park förskola Helsingborg
Under Hösterminen 2017 och Vårterminen 2018 kommer vi att arbeta med Tema Insekter.
Förskola
Under höstterminen 2017 kommer vi att fokusera på Insekter och arbeta med detta som ett kontinuerligt projekt. För att arbeta med detta på ett lustfyllt sätt kommer vi att ta hjälp av specifika insekter som i turordning kommer att besöka oss på Rosenvägen. Vi kommer tillsammans med insekterna att utforska läroplanens olika delar. Vi kommer att arbeta utifrån ett projekterande samt uppdragsbaserat arbetssätt för att möjliggöra en fördjupande process som är föränderlig beroende på vart barnen befinner sig i sin nyfikenhet och utforskande.

Innehåll

 

BAKGRUND:

Under höstterminen 2017 kommer vi att fokusera på Insekter och arbeta med detta som ett kontinuerligt projekt. För att arbeta med detta på ett lustfyllt sätt kommer vi att ta hjälp av specifika insekter som i turordning kommer att besöka oss på Rosenvägen. Vi kommer tillsammans med insekterna utforska läroplanens olika delar. Vi kommer att arbeta utifrån ett projekterande samt uppdragsbaserat arbetssätt för att möjliggöra en fördjupande process som är föränderlig beroende på vart barnen befinner sig i sin nyfikenhet och utforskande.

Intresse hos barngruppen: 

Insekter:                       Barnen har visat ett tydligt intresse för insekter oberoende ålder.

Teater:                          Barnen har visat intresse för att spela teater för varandra

Bockarna Bruse:         Barnen visar intresse för sagan om bockarna Bruse

Siffror:                           Barnen visar nyfikenhet och intresse för siffror i glasen vid måltiden

Räkna:                           Barnen visar intresse kring att räkna antal barn vid samling

 

Uppstart av temaarbete:

När barnen kommer tillbaka efter sommaren möts de av lärmiljöer med naturen som inspiration och flertal olika insekter för att väcka barnens intresse och nyfikenhet.

 • Det finns ett årsspindelnät på väggen. Barnens ansikten sitter på spindlarna på de månaderna barnen fyller år.
 • Det kryper myror på golvet som leder till en myrstack och myrans livscykel  
 • Det sitter nyckelpigor på väggarna som möjliggör för barnen att på olika sätt räkna från 0-10
 • Vi klär entrén med brunt tyg och insekter som leder till ett stort insektsträd som sitter på väggen.
 • Det finns en bokstavsmask på väggen med barnens namn och första bokstav
 • Barnen får presentera sin sommarinsekt

Insekter:

Insekterna är ett gäng figurer som kommer att besöka oss i turordning på förskolan. Insekterna kommer att rikta sig till barn i olika åldrar för att skapa lekfulla lärostunder. Med hjälp av insekterna skapas det möjligheter att tillsammans med barnen samspela i olika utvecklande lärosituationer.

Myra

Det ringer i telefonen och det är myran som ringer till Rosenvägen och berättar att hen befinner sig utanför dörren. Myran undrar om det finns möjlighet att bo på Rosenvägens förskola. När Myran har flyttat in på Rosenvägen kommer myran att ge olika uppdrag till barnen. Avslutningsvis kommer Myran en morgon att lämna ett meddelande i tamburen med en QR-kod som visar att det finns ett paket någonstans i närmiljön till barnen. (Detta paket kommer att leda till nästa insekt) 

Bi

Det anländer ett paket till Rosenvägens förskola som innehåller en bikupa och en bidrottning samt en QR-kod med ett meddelande. Bidrottningen vill gärna bo hos oss och behöver fler bin som hjälper henne med honungen. Bidrottningen kommer att ge barnen olika former av uppdrag som behöver utföras och för var uppdrag som utförs kommer barnen få “belöning”(Exempelvis ett klistermärke). När barnen har avklarat samtliga uppdrag har dem blivit ”superbin” och får ett diplom.

Fjäril:

Avslutningsvis på tema insekter anländer en fjäril till förskolan för att besöka oss på Rosenvägen. Fjärilen har hört talas om allt vi har hittat på tillsammans med de andra insekterna och är super nyfiken på hur vi har det …

LÄROPLANEN: 

Förskolans läroplan är grundläggande för allt kvalitetsarbete inom förskolan. För att tydliggöra kopplingen mellan valt utvecklingsområde, läroplanens strävansmål och projektet har vi valt ut ett par av läroplanens strävansmål som fokus men trots detta skapa en öppenhet för andra strävansmål att inkluderas under processens gång. Vi kommer att använda oss av olika metoder för att säkerställa barnens lärande. Dessa metoder kommer att redovisas vid varje utvecklingsområde.

 

Värdegrunden

Lärområden utifrån läroplanen:

 • Öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn, hjälpsamhet, dilemman och livsfrågor i vardagen. Människors lika värde och respekt för allt levande.
 • Lek och lust att lära. Självständighet och tillit till den egna förmågan. Konflikthantering, samarbete, ansvar och respekt.

Prioriterade mål inom värdegrunden:

 • Lyssna på varandra
 • Visa hänsyn till varandra
 • Kunna samarbeta
 • Att arbeta med TAKK i form av känslor

Temafokuserat mål:

 • Förståelse och insikt för allt levande.

 

Språk:

Lärområden utifrån läroplanen:

 • Språk, begrepp och samband. Lyssna, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Uttrycka tankar, ställa frågor, tala, berätta, kommunicera och argumentera. Skriftspråk, bilder, texter och medier, tolka och samtala.

Prioriterade mål inom språk:

 • Prata inför grupp
 • TAKK: Att inkludera TAKK i verksamheten för att utöka barnens språkliga möjligheter

 

Matematik:

Lärområden utifrån läroplanen:

 • Undersöka, resonera, urskilja, uttrycka och pröva lösningar. Lokalisering, design, räkning, mätning, lek, förklaring

Prioriterade mål inom matematik:

 • Geometriska former
 • Lägesord
 • Sortering

 

Naturvetenskap:

Lärområden utifrån läroplanen:

 • Samband och urskiljning. Människor, natur och samhälle. Växter, djur, enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Prioriterade mål inom naturvetenskap:

 • Att skapa förståelse för ett kretslopp

Temafokuserat mål:

 • Förstå olika insekters kretslopp och näringskedjor
 • GRÖN FLAGG

 

Motorik:

Lärområden utifrån läroplanen:

 • Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och sin kroppsuppfattning. Hälsa och välbefinnande.

Prioriterade mål inom motorik:

 • Att använda en sax
 • Att kunna hålla i en penna
 • Kunna följa instruktioner vid rörelseaktiviteter
 • Promenader

 

Skapande:

Lärområden utifrån läroplanen:

 • Förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer.

Prioriterade mål inom skapande:

 • Öka tilliten till sin individuella skapande förmåga.
 • Använda olika material för skapande

 

Barns inflytande:

Lärområden utifrån läroplanen:

-    Att förstå och handla efter demokratiska principer, samarbete samt delaktighet i beslutsfattande situationer.

-    Att skapa förståelse för begreppet demokrati

-    Att skapa förståelse för barnen kring deras delaktighet och inflytande i verksamheten

 

Prioriterade mål inom barns inflytande:

      -    Skapa möjlighet för barnen att vara med och rösta

      -    Att skapa förståelse hos barnen kring att de har möjlighet att påverka och besluta kring arbetet med                  insekter

 

Digitala verktyg och teknik:

Lärområden utifrån läroplanen:

 • Intresse för bilder, texter och olika medier
 • Urskilja teknik i vardagen, förstå hur enkel teknik fungerar

Prioriterade mål inom digitala verktyg och teknik:

 • Skapa en presentation i book creator.
 • Kunna genomföra enkla experiment (föremål som flyger

 

Musik:

Prioriterade mål inom musik:

-    Att skapa delaktighet för barnen kring att sjunga och lära sig nya sånger

-    Att skapa möjlighet för barnen att använda olika former av instrument

Samverkan

Enligt förskolans styrdokument inkluderar förskolans uppdrag samverkan med vårdnadshavare i form av en god relation vilket innebär att förskollärarna har ett ansvar att informera samt göra vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten och verksamhetens planering och utförande. Utifrån vårt uppdrag ser vi den pedagogiska dokumentationen kring projektets process som en aktiv agent i samverkan med samtliga aktörer i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen är tänkt ska skapa delaktighet för vårdnadshavarna i verksamheten utifrån samverkan mellan hem och förskola.

 

Unikum: Den pedagogiska dokumentationen kommer att ske via Unikum i form av blogginlägg och individuella lärloggar. Den pedagogiska dokumentationen medför även möjligheter för kartläggning av verksamheten samt vart barnen befinner sig i sin utveckling.


Portfolios: Vi kommer kontinuerligt att dokumentera i barnens portfolios som finns tillgängliga för vårdnadshavare, barnen och personalen.

Uppgifter

 • SOMMARINSEKT

 • SVAMPAR

 • JAGET

 • FÄRG OCH FORM

 • RIM OCH RAMSOR

 • HUR ÄR MAN EN BRA KOMPIS?

 • KÄNSLOR

 • MYRAN LARS

 • BIET BODIL

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: