Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi, natur, samhälle och miljö - Biologi

Skapad 2020-05-12 20:25 i Högåsskolan Knivsta
Mål från LGR11 Del 2 Övergripande mål och riktlinjer ”Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv”
Grundskola 4 – 5 Biologi
Du ska få inblick i olika ekosystem, samt djurs och växters liv. Hur dessa samverkar med varandra och vad de har för betydelse för naturen.

Innehåll

Syfte med undervisningen 

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor ”Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.” 

 

 

Centralt innehåll 

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna: 

 • Visa grundläggande kunskaper om biologiska samband. 
 • Genomföra enkla fältstudier utifrån givna planeringar. 
 • Använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.  
 • Göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild. 

 

Metod  
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa enskilt och tillsammans ur läroböckerna samt titta på filmer. Vi kommer att arbeta med uppgifter enskilt och i par samt samtala i par, grupp och helklass för att befästa de kunskaper som området innehåller. Vi kommer att genomföra olika undersökningar och dokumentera dessa. Bedömning sker löpande under arbetets gång.  
 

Bedömning  

Bedömning sker genom att jag observerar din förmåga att tillägna dig innehållet genom hur du: 

 • Redovisar ditt arbete både skriftligt och muntligt.  
 • Deltar i undersökningar, samtal och diskussioner. 
 • Använder dig av biologins begrepp.  

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Ekologi, natur och samhälle - Biologi åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Du kan med hjälp/stöd beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen,ekosystem, förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen,ekosystem, förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Du kan utförligt beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen,ekosystem, förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Begrepp
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp.
Du behöver stöd/hjälp för för att förstå/använda dig av biologins begrepp.
Du använder dig av biologins begrepp på ett enkelt sätt.
Du använder dig av biologins begrepp på ett utförligt sätt.
Undersökning
Genomföra systematiska undersökningar.
Du gör med hjälp/stöd enkla observationer av närområdet, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du gör enkla observationer av närområdet, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du gör olika observationer av närområdet, namnger några djur och växter, sorterar dem efter flera egenskaper (mer detaljerat) samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i olika näringskedjor.
Dokumentation
Du dokumenterar med hjälp/stöd dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
Du dokumenterar dina undersökningar enkelt med hjälp av olika uttrycksformer.
Du dokumenterar dina undersökningar detaljrikt med hjälp av flera uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: