Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår grundverksamhet 20/21

Skapad 2020-05-14 12:04 i I Ur och Skur Forsen Fristående förskolor
Förskola
I Ur och Skur Forsen finns i idylliska Sikfors, med både älven och skogen som granne. Förskolan ägs av Fastighetsbolagen Sikforsbygden AB och startades upp 2007. Med läroplanen för förskolan, Lpfö18 (Skolverket, 2018) som grund och med I Ur och Skurs metoder vill vi lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi erbjuder en verksamhet som är pedagogiskt genomtänkt, lustfylld och variationsrik. Verksamheten som vi erbjuder blir en bred bas för barnets fortsatta lärande. Vi arbetar med utomhuspedagogik och ett upplevelsebaserat lärande, där eget upptäckande och utforskande är viktiga ingredienser. Vi erbjuder barnen förstahandsupplevelser där barnen får erfara med hela kroppen och alla sinnen. Naturen och friluftslivet är vår metod. Barnen får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt tillsammans med andra barn och vuxna. Vi erbjuder barnen aktiviteter som lägger grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv, året om. Genom upplevelser som barnen får erfara får de bättre kunskap om sig själva, sin omgivning och naturen. Vi vill ge barnen ett upplevelsebaserat lärande för en mer hållbar livsstil i praktiken.

Innehåll

Mål, syfte och genomförande

 

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund

Utbildningen ska ge varje barn:

 • Förutsättningar att utveckla intresse för och kunskaper om naturen samt utveckla en naturkänsla
 • Förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar livsstil
 • Förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
 • Stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
 • Möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
 • Förutsättningar att utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön. Pedagogiken bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen i läroplanen.

En grundpelare inom pedagogiken är att barnet skall leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva – stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling.

Naturen blir ett laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv och rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Studier visar också att naturen är mer genusneutral. Pedagogens roll är att utgå från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Pedagogikmodell

Vi utgår från I Ur och Skurs pedagogikmodell cirkeln i vårt arbete. Den är uppdelad enligt följande:

Upplevelsebaserat lärande används i arbetet med cirkelns sektorer för en hållbar livsstil i praktiken.

Barnet i fokus = Det centrala är att hela tiden ha barnet i fokus. Vi ska se till hela barnet och dess utvecklingsnivåer. Vi bör vara nära barnet så att vi ser behov, erfarenheter och förmågor.

Cirkelns sektioner arbetar vi med hela tiden, ibland en och en, ibland flera i taget. Mer om detta går att läsa om i vårt dokument om vår grundverksamhet.

Det bästa av allt är att vi får förmånen att skapa världens bästa grusgrävare, pölplaskare, hinkhällare, regnrockare, skogsstojare, picknickpackare, mossmysare, fågelforskare, spårspanare, stensamlare, djurdiggare, maskmätare, uteundersökare, snigelskyddare, stigsmygare, lövletare, stockstudsare, grengungare och naturnjutare!

 

Vår grundverksamhet

 

Barnet i fokus

Verksamheten bygger på att vi med barnet i fokus skapar en verksamhet som utgår från varje barns behov, tidigare erfarenheter, intressen och önskemål. Pedagogerna på förskolan arbetar nära barnen för att kunna tolka barnets signaler, behov och ge dem utmaningar på en stimulerande nivå. Vi arbetar ofta med barnen i mindre grupper där varje barn får större utrymme. Vårt förhållningssätt bygger på vår gemensamma barnsyn där vi tar hänsyn till vårt barnperspektiv och till barnets eget perspektiv. Vi tror på och verkar för ett formativt förhållningssätt där barnen utmanas och uppmuntras att prova på aktiviteter på en stimulerande nivå. Vi erbjuder leksituationer i skiftande miljöer och fångar lärandesituationer i vår vardag och lek.

 

Föräldrasamverkan

Vårdnadshavarna hjälper till på de arbetskvällar som förskolan och skolan kallar till. Samarbetet med vårdnadshavarna och deras delaktighet i verksamheten tycker vi är viktig. Det gör att barnens två världar knyts ihop och att vi kan ta del av vårdnadshavarnas olika kompetenser. Dessa berikar vår verksamhet och vårt arbete tillsammans med barnen. Under året bjuder vi in till gemensamma aktiviteter så som sommarfest och drop-ut-fika.

Genom Unikum får föräldrarna en mycket god insyn i barnens vardag på förskolan och vårt systematiska kvalitetsarbete. Två föräldrarepresentanter sitter med i skolledningen för att delta i att säkerställa kvalitén på förskolan.

 

Lek och äventyr

I lek och äventyr förenas lärande, rörelse och glädje i samspel med andra barn och vuxna. Hos oss får leken ett stort utrymme. Barnen erbjuds en variation av olika former av lek: rollek, dramalek, regellek, rörelselek, kreativ egen lek och styrd lek som t.ex. traditionella lekar. Vi strävar efter att göra få avbrott i leken. Vi tror på leken som metod för att ge barnen utrymme att fantisera och ett forum för att bearbeta nya intryck. De nya intrycken tillsammans med barnens tidigare erfarenheter ger barnen nya erfarenheter. I leken möts barnets fantasi och erfarenheter med andra barns och vuxnas fantasier och erfarenheter.

Vi bjuder in till äventyr både inom förskolans inne- och utemiljö och i närmiljön. Vårt upplevelsebaserade arbetssätt gör att varje dag blir till ett äventyr.

 

På gårdarna har vi bland annat lekstugor, träkojor, sandlådor, lekaffärer och andra lekredskap, stockringar, fruktträdgård, rutschkanor, kulle och lekställning. På gårdarna finns även odlingsbänkar, bärbuskar och kompostavdelning. Ett stort altantak finns på gårdarna där barnen kan sitta i skugga eller komma undan regn, snö och vind. Förskolan ligger nära skogen och dit går vi gärna när tillfälle ges för att leka och utforska. Vi har tillgång till en grillkåta på skolgården för samlingar och måltider.

 

Olika uttrycksmedel

Vi arbetar med att ge barnen möjlighet till att kunna uttrycka sig på många olika sätt. Vi använder oss av olika uttrycksmedel – skapande, musik, drama, kultur och rörelse. För oss är det viktigt att barnen använder hela sin kropp och alla sina sinnen i aktiviteterna som vi erbjuder. Material för skapande verksamhet ska alltid finnas tillgängligt för barnen både ute och inne. Vi vill att barnen ska erbjudas skapande av olika slag. Oavsett ålder erbjuds alla barn skapande- och rörelseaktiviteter av olika slag varje vecka.

 

Medvetet ledarskap

Pedagogerna hos oss är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. För oss är det viktigt med närvarande, engagerande, aktiva och delaktiga pedagoger som kan bekräfta, stödja och utmana barnen. Vi delar dagligen in oss i mindre grupper. De flesta pedagogerna har läst I Ur och Skurs grundutbildning. Genom grundutbildningen får personalen en ökad förståelse för arbetssättet och en gemensam grund att arbeta utifrån. I arbetslaget arbetar vi kontinuerligt med att reflektera över vårt förhållningssätt, värdegrund och våra metoder. 

 

Friluftsfrämjandets barnverksamhet

Vi bedriver Friluftsfrämjandets barnverksamhet: Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, Laxe, samt skid- och skridskoskolorna  Skrinna och Lagge. På friluftsskolorna tillfredsställs barnens behov av rörelse, spänning, upplevelser och utforskande. Barnen får vara ute i skogen där de får lära sig om naturen, att respektera allemansrätten och värna om miljön. Skogen är en genusneutral lek- och lärmiljö.

 

Tillsammans med en aktiv pedagog leker, upptäcker, undersöker och samlar barnen. I det utforskande arbetet använder barnen alla sina sinnen och hela sin kropp. Den direkta upplevelsen av naturen lär barnen att vara rädda om naturen. I och med naturen och dess autentiska miljö erbjuds barnen att erfara språkliga begrepp, matematik, naturkunskap, normer och värden. Målet är att barnen ska känna trygghet, trivas och ha roligt i naturen. Tillsammans lär vi oss att vara aktsam, rädd om naturen och allt levande. Barnen får en vana att röra sig i naturen året om. Barnen erbjuds att vidga sina begrepp genom egna upplevelser. Vi vill väcka ett intresse för natur och friluftsliv. Barnen går på friluftsfrämjandets barnverksamhet en dag varje vecka. Under perioden augusti till november samt april till juni har vi Skogsknopp för våra 1-2 åringar, Skogsknytte för barnen som är 3-4 år samt Skogsmulle för våra 5-åringar. Under vintermånaderna januari till april har vi skid- och skridskoskola för våra 4-5 åringar. Även våra 1-3-åringar har möjlighet att prova på skidor och skridskor om intresse finns.

 

 

Skogsknopparna 1-2åringarna bekantar sig med naturen genom upptäcktsfärder. De träffar olika djur och insekter som hör hemma i vår svenska natur. De samtalar, sjunger, leker, undersöker och dramatiserar kring de olika djuren som de möter. Stort fokus ligger på att lära sig hantera sin egen ryggsäck och sin egen medhavda matsäck. Skogsknoppana bär sin ryggsäck med stor stolthet. Vårt fokus är att få knopparna att känna sig trygga och lära känna sin närmiljö. Vi kommer att tillsammans leka och upptäcka vår närmiljö. Utemiljön/närmiljön stimulerar alla sinnen och väcker barns naturliga nyfikenhet!

 

Skogsknyttarna 3-4åringarna har en nyckelpiga som sin symbol. Tillsammans utforskar de naturen kring ”Knyttestället”. Knyttebarnen undersöker spår efter djur såsom fotspår, bajsspår och gnagmärken. De arbetar med våra vanligaste träd, de plockar bär, tittar på svampar och undersöker olika blommor och växter. Med alla sinnen närvarande arbetar de med olika begrepp som framför, bakom, under över, liten, stor, slät, skrovlig mm. De arbetar även med olika färger och former som de möter i naturen. De ramsar och sjunger, leker och har roligt tillsammans i naturen.

 

Skogsmulle arbetar med allemansrätten, hitta vilse, vattnets kretslopp, våra vanligaste djur, växter och bär. På ”Mullestället” tränar de olika friluftstekniker som till exempel när de bygger upp ett läger med vindskydd. De leker olika lekar som främjar både gruppkänslan och stärker barnets självförtroende. Genom sång och lek utforskar barnen naturen tillsammans med en engagerad pedagog.

 

Skridskoskolan får barnen på ett lustfyllt sätt lära sig grunderna i skridskoåkning. Vi åker skridskor utomhus på vår egna hockeyrink. På isen har vi dramalek, sjunger och har lekfulla aktiviteter som lockar till att utveckla sin skridskofärdighet. Skrinna heter figuren som visar olika bilder där barnen via bilderna lär sig startställning (glada fötter), åka framåt, plogbromsa (ledsna fötter), hockeystopp och kringelåkning. Barnen får en allsidig motorisk träning i grupp där de får en känsla av att vi har roligt och utvecklas tillsammans. Förutom att träna sig på att åka skridskor tränar barnen sig på att visa hänsyn, hjälpa varandra och samarbeta. Vi fotar och filmar våra pass för att sedan använda dessa som underlag för samtal tillsammans med barnen.

 

skidskolan träffar barnen Skogsmulles kompis Lagge. Genom lek lär sig barnen skidåkningens grunder.  Barnen lär sig först att åka diagonalåkning utan stavar för att hitta balansen och känslan i skidåkningen. Sedan blir det dags för diagonalåkning med stavar, stakning, lågfartsställning, högfartsställning, plogbroms(glasstrut), trampning och saxning uppför backen. På Lagge lär sig barnen att göra solhälsningen då de ramlat. Detta gör de genom att sträcka upp både armarna med stavarna och benen med skidorna på för att trassla ut sin utrustning innan de reser sig upp. Barnen lär sig också att ta hand om sin egen utrustning samt att själva kunna ta på och av sin utrustning..

 

Under ett läsår så får vi med i stort sett hela läroplanen bara under Friluftsfrämjandets barnverksamhetsdagar. Dessa dagar ger oss gemensamma upplevelser, nya erfarenheter och fantastiska lärandetillfällen som blir till minnen för livet. 

 

Natur och miljökunskap

På vår gård och i vår närmiljö erbjuds barnen ett nyfiket utforskande av naturen och dess olika miljöer. Vi använder oss mycket av vår varierande friluftsmiljö: skogen, älven, stranden och samhället.

Vi tycker att det är viktigt att barnen får möjlighet att bekanta sig och känna trygghet i vår närmiljö.

Pedagogerna är nyfiket med och utforskar det barnen hittar och vill undersöka. Vi har flera pallkragar där vi odlar tillsammans med barnen och har en skördefest i september.

Vi har ett ständigt pågående miljöarbete på förskolan. Vårt mål är miljömedvetna barn som tar ansvar och värnar om vår miljö. Vi sopsorterar och komposterar tillsammans med barnen. Barnen hjälper till att sopsortera och besöker miljö/återvinningsstationer varje vecka. Varje år är vi med i Skräpplockardagen.

 

Tema och projekt

Vi startar våra teman och projekt med att ta reda på barnens tidigare erfarenheter/upplevelser och intressen. Det blir utgångspunkten i vårt fortsatta arbete. Vi arbetar i mindre grupper med en pedagog i varje grupp. När vi startar upp ett längre temaarbete börjar vi med upplevelsebaserade aktiviteter där vi tar reda på barnens förkunskaper för att kunna starta temat på rätt nivå. Detta gör vi för att kunna utmana barnen och stimulera till ett fördjupat lärande. Vi kan då även anpassa gruppindelningen efter barnens förkunskaper samt intresse.

De två stora temaarbeten som vi arbetar med detta läsår är värdegrund och Rörelse, musik och hälsa. Pedagogerna kommer även att fördjupa sitt kunnande om barns inflytande och delaktighet.

 

Vi har ett återkommande tema i julkalendern, detta år valde vi matematiktema där vi väver in traditionella julaktiviteter som bakning och pyssel.

 

Utomhuspedagogik

Vi arbetar med en upplevelsebaserad pedagogik som har en växelverkan mellan ute/inne aktiviteter. Vi stävar efter att konkretisera de abstrakta kunskaperna genom att teori och praktik vävs samman till en helhet. Barnen får möjlighet att ta till sig kunskaper med hela kroppen och alla sinnen. Vi tar vara på barnens egna erfarenheter och upplevelser som grund i vårt arbete.

I vårt arbete med utomhuspedagogik strävar vi efter att visa på samband och helheter. Vi vill skapa meningsfulla sammanhang där barnen får möjlighet till utveckling och lärande i en autentisk miljö. Det centrala är upplevelsen och äventyret. Det vi gör på förskolan ska vara lustfyllt och inspirerande. Vi vill fånga barnens nyfikenhet och ta vara på barnens lust att lära. Att arbeta med utomhuspedagogik är en process. Det är en plats där lärande tas tillvara, en metod att lära och en tydlig mening med lärandet. Barnens utforskande och upptäckande tas tillvara och blir en grund i lärandet.    

 

Upplevelsebaserat lärande

Handlar om att barnen får delta och uppleva med hela kroppen och alla sinnen. I aktiviteterna är barnet aktivt i sin lärandeprocess. 

Det upplevelsebaserade lärandet sker i fem steg.

1. Konkreta upplevelser som ger erfarenheter.

2. Reflektioner med öppna frågor kring det vi upplevt.

3. Pedagogen analyserar och ger barnen feedback på upplevelsen.

4. Pedagogerna och barnen ser och uppmärksammar utveckling som vi spinner vidare på.

5. Upplevelsen ger nya erfarenheter som vi uppmärksammar för att den sedan ska kunna ligga som grund för ännu fler och nya erfarenheter.

 

Genom det upplevelsebaserade lärandet erbjuds barnen aktiviteter som de upplever meningsfulla.

 

Pedagogiska miljöer

Våra lokaler har ett tydligt pedagogiskt tänk och speglar vår I Ur och Skur verksamhet. Vi har en växelverkan mellan att förlägga aktiviteter utomhus och i våra inomhuslokaler. Vi har inrett våra inomhusmiljöer med olika rum för olika aktiviteter. Vi har rum som bjuder in till lek, vila, skapande, bygg och konstruktion. Väggarna pryds av olika dokumentationer och skapande alster som barnen har gjort tillsammans med pedagogerna.

I flera rum har vi en projektor uppsatt i taket. Vi använder projektorn fler gånger per vecka. Även utomhus sätter vi upp dokumentationer. Såväl ute som inne erbjuds många olika genomtänkta och spontana aktiviteter. Vårt mål är att erbjuda ett stort utbud av aktiviteter så att barnen får många möjligheter att prova på olika saker och genom detta kan hitta egna intressen.

 

Matsituationer

Vi får vår mat från Udden, byns konferens och camping. Vi äter våra måltider både inomhus och utomhus. En gång per vecka äter Mullebarnen lunch antingen i skogen eller i kåtan. Vid våra måltider sitter vi vid flera bord med en eller två pedagog per bord för att ge fokus till barnen. Vi bakar tillsammans med barnen till olika tillställningar som vi har under året till exempel jul och sommarfest.  

 

Förutsättningar

Organisation

På förskolan arbetar tre förskollärare, två grundskollärare och två barnskötare tillsammans med 29 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är uppdelade på två avdelningar, Berget och Viken. Barngruppen delas dagligen i mindre grupper där barnen tillsammans med en närvarande pedagog har olika aktiviteter.

Under läsåret har pedagogerna tre planerings- och utvärderingsdagar. En kväll per månad har personalen möte där de reflekterar över verksamheten. En timme per vecka har pedagogerna avdelningsplanering. Under september bjuder pedagogerna in till föräldramöte.

Fyra gånger per år har skolledningen möte; mars, juni, september och november. Där deltar representanter från skolan, förskolan, styrelse och föräldrar. Varje månad har rektorer ledningsmöte med representant från styrelsen.

 

Våra dagsrutiner:

5.45   Avdelningarna öppnar

7.30   Frukost

8.00   Barn som kommer lämnas påklädda för utomhuslek.

9.00   Pedagogiska aktiviteter utomhus, t ex friluftsskolorna Knopp, Knytte och Mulle, temaarbete samt fri lek.

10.30  Lunch, vid fint väder serveras maten ibland utomhus.

           De barn som behöver sova, sover utomhus i egen vagn efter lunch. Övriga barn har läsvila/lugna aktiviteter.

13.30 Mellanmål, serveras ofta utomhus.

           Eftermiddagen ägnas åt utomhuslek.

15.00  De barn på Viken som är längre än 15.00 går över till Berget, där vi har gemensam stängning.

17.30  Förskolan stänger. 

 

I vårt vardagliga arbete

 

Språk 

Vi arbetar medvetet med språket under hela dagen. Vi samtalar och sätter ord på det vi ser och gör, för att ge barnen ett rikt ordförråd. Vi använder språklekar där vi leker med ord, bokstäver, rim, sång, ramsor m.m.  Vi använder oss ibland av TAKK. Vi arbetar även med språklekar efter Bornholmsmodellen, veckans bokstav, matematik (mönster, siffror, antal, mätning, rumsuppfattning mm), finmotorisk träning (klippa med sax, pennfattning mm.) Vi spelar spel och leker lekar där vi tränar bland annat samarbete, turtagning och regler.

I våra lokaler möter barnen alfabetet och siffror på olika ställen för att bjuda in till aktiviteter där de får en naturlig plats i vardagen. Vi läser böcker varje dag och använder bokappen UggloIpaden. Vi läser ibland Uggloböckerna med Ipaden kopplad till vår projektor vilket gör att alla barnen ser bilderna samtidigt. Vi samtalar om böckernas framsidor, innehåll och budskap. Genom detta arbetssätt ger vi barnen möjlighet att utveckla ett intresse för skriftspråket och litteratur av olika slag. Barnen får även öva sig på att lyssna och reflektera. Via böckerna delar barnen tankar och erfarenheter. De yngsta barnen har sångpåsar med olika föremål som de sjunger och samtalar om. Vi har många sagopåsar där vi aktivt leker och berättar sagor för barnen. Vi har lyckohjul med tillhörande uppgifter där barnen bland annat tränar både sånger, rörelse och rim.

Vi går på bokbussen en gång per månad där barnen får turas om att följa med och välja böcker. En till två gånger per år har vi barnboksveckor där vi arbetar med intensivt med olika böcker.

 

Matematik 

Genom upplevelser i naturen och i närmiljön använder vi matematiska begrepp och tränar bland annat lägesord, räkneord, siffror, antal, former, tid, rumsuppfattning, mönster och sortering. Vi har material som vi använder när vi arbetar med matematik både inomhus och utomhus till exempel matteburkar, sorteringsmaterial, uppdragskort, timglas, måttband mm. Vi läser skönlitterära böcker kopplat till matematik. Vi räknar och leker med siffror i vår vardag.

 

Naturvetenskap 

I vår trädgård och i vår närmiljö (skogen, älven, ängen, stranden) upptäcker och undersöker vi växter, djur och olika fenomen. Genom Friluftsfrämjandets barnverksamhet arbetar vi djupare med naturkunskap varje vecka. Vår verksamhet erbjuder barnen tillfällen att utveckla intresse och förståelse för naturvetenskap och olika samband i naturen. Stegvis undervisar pedagogerna genom ett upplevelsebaserat arbetssätt om växter och djur i vår natur.

 

Teknik 

I vardagen möter barnen teknik av olika slag. Vi använder Ipaden och vår projektor i olika lärosituationer  där vi tittar på bilder/film etc. vid temaarbete, dokumenterar med mera. Barnen har lärt sig programmering, både analog och digital i form av blue-boten. Vi använder dokumentationsverktyget Unikum för dokumentation och kommunikation.

 

Rörelse 

Medvetet arbetar vi med både fin- och grovmotoriska rörelser varje dag. Den finmotoriska rörelsen handlar om att träna upp sin hand-öga motorik genom att klippa, träna pennfattning, trä pärlor mm. Den grovmotoriska rörelsen tränas genom att vi erbjuder bollspel, hinderbanor och rörelse av olika slag. Vi använder bland annat Friskis & Svettis ”Miniröris” och andra gympaprogram flitigt. Vi åker mycket skidor och skridskor vintertid med alla barnen. För oss är det viktigt med rörelse av olika slag. Tack vare en varierad rörelse utvecklar barnen sin motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga. Genom vårt arbetssätt och tänk kring mat och rörelse, vill vi sträva efter att barnen ska få en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

Estetiska lärprocesser

Vi har skapande aktiviteter och styrd lek tillsammans med barnen. Genom pedagogens delaktighet i leken hjälper denne barnen att hänge sig i leken, träna turtagning och olika lekregler mm. Via dramaleken kan barn som har svårt att komma in i leken få en hjälpande hand.

Varje dag sjunger vi och ramsar. Vi har skapande material tillgängligt för barnen och erbjuder skapande av olika slag. Genom att erbjuda olika typer av estetiska lärprocesser får barnen tillfällen att utveckla sin skapande förmåga. I många av dessa situationer får barnen även träna sig på att förmedla upplevelser, tankar och dela med sig av erfarenheter.

 

Värdegrundsarbete

På I Ur och Skur Forsens förskola vill vi skapa en förskola präglad av en värdegrund som innefattar värme och omtanke och där allas lika värde står i fokus. Vi strävar efter att barnens eget lärande, deras inflytande och delaktighet tillvaratas och att vi ska utveckla ett

förhållningssätt som ska bygga på grundläggande demokratiska värderingar. Med dagligt värdegrundsarbete arbetar vi tillsammans med barnen om vilket förhållningssätt vi ska ha mot varandra och hur man visar respekt och empati.

 

Vi har ett ständigt pågående värdegrundsarbete. Vår värdegrund är grunden i vår verksamhet. Hur vi är med och mot varandra är viktigt. Vi vill lära barnen att vara ödmjuka mot både sig själva och mot sina medmänniskor. Vi har bra värdegrundsmaterial att använda tillsammans med barnen- ”Vännerna i Kungaskogen” (ILKA) tar upp det viktigaste i vår värdegrund. Via böckerna och handdockorna bearbetar vi hur vi ska vara med och mot varandra. Vi har även ”kompisböckerna” (Natur& Kultur) som vi använder för att tydliggöra olika situationer till exempel att dela med sig, samarbeta och att säga stopp.

 

Erfarenhetsutbyten

Vi medverkar i två nätverk för bland annat erfarenhetsutbyte och fortbildning.

I Ur och Skurs norra nätverk där Helena Johansson är nätverksansvarig och går på nätverksträffarna. Rektor Stina Westbom går på chefsträffarna. Två gånger per år är det nätverksträff och chefsträff och vartannat år är det en fortbildningshelg för hela arbetslaget. I januari 2019 var vi på en vinterträff i Skellefteå. Fortbildningshelgen innehöll bland annat workshop och föreläsningar samt erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.

Enskilda förskolor i Piteå är det andra nätverket. Där träffas rektorerna vid sex träffar per år delar vi med oss av erfarenheter, ger varandra stöd i pedagogiska frågor och vid behov arrangerar vi gemensamma föreläsningar. 

 

 

Dokumentation

Utveckling och process dokumenterar vi i gruppens och barnets lärlogg och genom pedagogisk dokumentation. Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, text och barnens verk.

 

Ansvar  

All personal är med och tar ansvar i detta arbete. 

 

Resultat, reflektion och analys 

Vi kommer löpande att reflektera kring arbetet på våra avdelningsplaneringar och personalkonferenser. Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker och få idéer på fortsättning. 

 

Reflektionsfrågor att utgå från:

Hur blev resultaten och vilket förändrat kunnande ser ni?

Vad har fångat barnens intresse?

Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen? 

Varför blev det som det blev?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: