Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 20 Dåtid och Chile Kapitel 9-10

Skapad 2020-05-19 08:18 i Ytterbyskolan Kungälv
Perfekt: Kunna berätta vad du har gjort. Chile, Turistinformation.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du kommer att få lära dej en del om Latin Amerika fokus på Chile, -Världens smalaste land och lära dig nya och befästa "gamla" geografi-ord. Dessutom kommer du att få lära dig att använda dåtids-formen perfekt så att du kan berätta om vad du har gjort.

Innehåll

Mål :Vad ska vi lära?

 

Kunskap om Chile-landet och kulturen. 

Kunskap om Latinamerika

Berätta, skriva och samtala om vad du har gjort under dagen, helgen, under en resa och under din prao(Verb i perfekt) 

 

Innehåll och arbetsmaterial

Vi ska arbeta med kapitel 9-10 i läroboken Gracias 8

Textbok: texter på s. 32 - 39. Palabras (ord/ viktiga meningar) på s. 75. Grammatik på s. 80-81 . Extra texter på s. 66-67.

Vi ska jobba på hemsidan: www.gracias.nu.   Bok 8 kapitel 9-10

Material i Classroom Filmer- Instruktioner Quizlet och Kahoot mm.

Material för att träna på att arbeta med olika yrken och arbetsuppgifter

 

 

Bedömnings uppgifter

 

 • Ni ska skriva en artikel om Chile inom något område (turism, kultur, geografi, historia, sport mm)
 • Blogg /om en fiktiv  resa ni gjort i något latinamerikanskt land
 • läs och hör- förståelse -text berättad i dåtid
 • Muntlig presentation om er blogg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Vt 20Kapitel 10-11 Chile och perfekt

Rubrik 1

M2
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Realia
 • M2  A 9
Du har ännu inte visat att du känner till något om Chiles geografi och kultur
Du har visat att du känner till något om Chiles geografi och kultur din text innehåller fakta och någon jämförelse till Sveriges kultur
Du har visat att du känner till fakta om Chiles geografi och kultur din text innehåller fakta och flera jämförelser till Sveriges kultur
Du har visat att du känner till mycket om Chiles geografi och kultur din text innehåller fakta och flera jämförelser till Sveriges kultur
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språkLyssna/Förstå
 • M2  A 9
Du visar att du förstår det viktigaste när du lyssnar på innehållet bla. handlar om något som berättas i dåtid
Du visar att du förstår det viktigaste när du lyssnar på en dialog där innehållet bla. handlar om något som berättas i dåtid
Du visar att du förstår det viktigaste och uppfattar några detaljer när du lyssnar på en dialog där innehållet bla. handlar om något som berättas i dåtid
Du visar att du förstår helhet och uppfattar detaljer när du lyssnar på en dialog där innehållet bla. handlar om något som berättas i dåtid
Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2  A 9
Du visar att du förstår enstaka ord och fraser när någon skriver om en resa de gjort
Du visar att du förstår det viktigaste av en text där någon skriver om en resa de gjort
Du visar att du förstår det viktigaste och uppfattar några detaljer ur en text där någon skriver om en resa de gjort
Du visar att du förstår helhet och uppfattar detaljer ur en text där någon skriver om en resa de gjort
Formulera sig i skrift
Ordförråd och flyt
 • M2  A 9
texten är mycket kort och innehåller enstaka ord och fraser om din helg
texten innehåller förståeliga fraser om din helg I din text finns enstaka verb och tidsangivelser
texten innehåller flera förståeliga och sammanhängande fraser om din helg I din text finns några verb och tidsangivelser
Texten om din helg är fyllig, sammanhängande och tydlig med stort ordförråd ifrån de områden vi arbetat med I din text används flera verb och tidsangivelser för att skriva fylligt och varierat kring vad du gjort under en helg
Formulera sig i skrift
grammatik- perfekt (presens och futurum)
 • M2  A 9
i din text används inte två av tidsformerna presens, futurum och perfekt på ett fungerande sätt
i din text används två av tidsformerna presens, futurum och perfekt på ett fungerande sätt
i din text används presens, futurum och perfekt till stor del på riktigt sätt som ger variation och tydlighet
i din text används presens, futurum och perfekt på ett grammatiskt riktigt sätt som ger stor variation och tydlighet
Välja och använda material
 • M2  A 9
exempeltexter, läroboken eller material på classroom bearbetas eller används inte i texten
Till viss del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten I
Till stor del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften)
Materialet i läroboken och classroom bearbetas och används på ett korrekt och självständigt sätt för att skriva den egna texten (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften)
Ny aspekt
Bearbeta och förbättra
 • M2  A 9
inget förbättras efter respons
några ord och meningar är rättade och förbättrade efter respons så att kommunikationen blir tydligare
förbättrar och rättar det mesta som behövs efter respons för att kommunikationen skall bli tydligare
bearbetar och förbättrar till stor del på egenhand. rättar lätt småfel efter respons
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: