Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika men lika

Skapad 2020-05-25 10:04 i Testförskola Årstadals förskoleenhet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Vi arbetar utifrån Barnkonventionen om barns rättigheter
Förskola
Vi arbetar utifrån material och metoder från Barnkonventionen, om barns rättigheter. Sverige har i uppgift att se till att alla barn och vuxna får kännedom om barnens rättigheter. Vi på Grodan har som mål att förverkliga Barnkonventionen i vår dagliga verksamhet.

Innehåll

Inledning

 

Vi på förskolan Grodan arbetar i projektform. Vi anser att arbeta i projektform där barnens intresse och nyfikenhet leder processen vidare är givande både för barns och också pedagogernas lärande.

 

 

 

I våra observationer har vi sett följande…..

att barnen behöver utveckla en förståelse för varandras likheter/ olikheter samt respekt för varandra. 

 

 

 

Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är…… "Olika men lika"

 

 

 

Varför ska vi arbeta med det? - syfte

 

Syfte är att tillsammans skapa en avdelningskultur där allas lika värde oavsett etnicitet, kön, religion, ålder etc. synliggörs. Vi vill motverka all form av kränkande behandling. Hjälpa barnen ska upptäcka nya lekkompisar. 

 

 

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Se olikheter som något positivt. Respektera och utveckla förståelse för varandra.

Skapa en positiv gruppdynamik.

 

 

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på?

- Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

 

- Arbetslaget ska uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

Lpfö 18

  •  

Hur ska vi introducera projektet för barnen?

 

Projektet introduceras med hjälp av en teater som vi pedagoger spelar upp för barnen. Den kommer att handla om utanförskap. Utifrån teatern kommer vi sedan i smågrupper låta barnen reflektera och diskutera kring handlingen, vad blev fel? vad kunde gjorts annorlunda? Teatern spelas sedan upp igen utifrån barnens förslag på förändringar. Utifrån det bygger vi vidare på det barnen förmedlar. 

 

* Barnkonventionens häfte Olika men lika med många värdegrundsövningar.

* Tio små kompisböcker - böcker som tar upp ämnen som "att säga förlåt", "lyssna och komma överens" m.m. Här finns arbetsmetoder från varje bok att jobba med tillsammans med barnen.

* Veckans kompis - att varje vecka uppmärksamma ett barn som gjort något fint för någon annan.

* Gruppstärkande lekar där vi tränar på att vara nära varandra. Samt lekar där vi får turas om att leda.

Demokratiövningar : Barnen får i liten grupp planera och komma överens om aktivitet.

 

 

 

 

 

Vad tar vi med oss från föregående projekt?

 

Att vi grupperar barnen med hjälp av grupper i gruppen för att skapa lugna mötesplatser.

 

Stanna upp och prova på en aktivitet flera gånger och på olika sätt. Inte har för bråttom framåt.

 

 

 

 Hur kopplar vi målen i Verksamhetsplanen, våra utvecklingsområden i WKI och förskoleundersökningen till vårt projekt?

 

 

 

 

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

Barnen känner till barnkonventionen sedan tidigare. Att alla barn ska behandlas utifrån gemenskap och respekt för varandra är något som vi tidigare pratat om men som vi behöver lägga extra fokus på denna termin.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18
  • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: