👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tussilagos planering

Skapad 2020-05-25 10:43 i Förskolan Ölme Kristinehamn
Förskola
Vi ser fram emot ett nytt roligt läsår.....

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

Målområde.

Tillgänglig utbildning, social, pedagogisk och fysisk miljö.

Språkutveckling.

Modersmål.

Matematisk utveckling.

Systematiskt kvalitetsarbete, SKA.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan

Vart är vi? 

Matematisk utveckling: Vi har gått igenom och repeterat vad vi tror barnen ligger kunskapsmässigt och vad barnen fångat upp för kunskaper från tidigare undervisning. Vi såg att de har kunskaper om lägesord,  ett till ett principen- placera föremål till rätt antal, stabila ordningen 1-10, en del barn kan se rätt antal utan att räkna från början.

Språkutveckling: Samtliga barn kan sin begynnelsebokstav och flertal barn kan andra bokstäver från alfabetet. Hela barngruppen visar stort intresse för bokstavsundervisningen. Gruppen har inga större problem att berätta och prata inför andra men det finns en del som tar för sig mer och pratar rakt ut. En del behöver få en fråga för att berätta om sin teori/ tanke. En del barn har koncentrationen att lyssna och ta in handlingen och återberätta vad som hände  i boken eller sagan, flertal barn kan berätta och tolka bilder i böcker utan att veta vad som står i texten.

Tillgänglig utbildning: Vi har utformat lokaler för att miljön ska vara tillgänglig och att rummen är tydliga i vad som finns att göra, lådor och hyllor är uppmärkta med bilder av vad som erbjuds. Vi jobbar med hela gruppen då vi lät alla välja sina egna tecken.

Modersmål: Vi har inget barn med annat modersmål än svenska, ett barn har en V.H med annat modersmål. Vi har låtit vår gestalt Pigan prata Spanska och Engelska. Vi pratat om olika kulturer i samband med Halloween och Allahelgona, hur det firas i olika länder.

 

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Tidigare har barnen visat stort intresse för lantbruk då flera av barnen har det i sin hemmiljö. Samtliga barn har visat intresse för djur, maskiner och odling. Det fanns ett intresse för bokstäver och teknik, hur man använder tekniken som verktyg.

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

 

Tidigare läsår arbetade barngruppen med temat bondgårdens år och hade Kurran som uppdragsgivare. Kurrans uppdrag fokuserade mycket på lantbruk, dess maskiner och djur. Barnen arbetade mycket med språk, matematik, naturvetenskap och teknik, de fick vara delaktiga i processen från ägg till kyckling, fjärilens livscykel. Digital teknik har inkluderats i samtliga projekt under terminen. 

Matematik: Lägesord, antal, problemlösning, 

Språkutveckling: Berätta inför grupp, intresse för bokstäver, sin begynnelsebokstav

Naturvetenskap: De har utforskat flertal djur såsom ko, gris, får, höns och lärt sig vad de har för funktion. Även vad traktorer och andra arbetsfordon används på åkrar. Planterat frö och studerat dess tillväxt. Följt fjärilens livscykel från larv till fjäril.

Teknik: Hur vi använder oss av digital teknik.

Vårterminen -21

Vart är vi? 

7/1-21: Vi har valt att gå ifrån Kurran och istället jobba utifrån temat Jaget. Vi kommer väva in de olika fokusmålen i temat.

15/3-21: V har arbetat med vem jag är och ska fortsätta med vart jag bor och avstånd till varandra och förskolan.

Vart ska vi?

Matematisk utveckling:

7/1-21: Strävan är att barnen ska kunna räkneramsan 1-20, räkna baklänges 10- 1 samt kunna böja räkna ex från 5-10 utan att starta från 1. Att barnen ska vara säkrare på hur siffrorna 1-10 ser ut och koppla rätt antal till siffran. Erfara vad matematisk problemlösning är och hur man kan tänka för att komma på lösningen på ett konkret sätt. Bli säkrare på återkommande mönster, stapeldiagram, mätning och mått såsom dl, msk, tsk och gram.

15/3-21: Vi ska mäta hur långa våra kroppar är, hur långt bort från förskolan vi bor? Hur långt bor vi ifrån varandra, vem bor närmast och längst ifrån förskolan.Hur långa är vi tillsammans/rävar och tarusar osv. Vi kommer använda oss av en karta över Ölme och meterstock, linjal och måttband.

Språkutveckling:

7/1-21: Vår strävan är att barnen ska kunna flertal bokstäver i alfabetet utan att rabbla dem från start. hur dom låter och smakar i mun. Vid samling vill vi att alla ska komma till tals och våga samtala inför kompisarna, kunna återberätta om tidigare erfarenheter. Kunna följa enklare instruktioner samt kunna delge kompisarna instruktionen. Kunna lyssna, reflektera och återberätta en berättelse eller bok. Vi strävar också efter att barnen ska lyssna på varandra samt reflektera på andras upplevelser. 

15/3-21: Vi ska arbeta igenom hela alfabetet och vara klara i god tid för att barnen ska färdigställa den digitala bokstavsboken innan terminens slut. Fortsätter som tidigare då vi sett att det varit ett lyckat koncept.

Vi fortsätter med högläsning och vi funderar på att erbjuda en kapitelbok, barnen får då öva mer på att lyssna och inte fokusera på bilderna.

 

Vi fortsätter vår undervisning med temat jaget.

Tillgänglig utbildning:

7/1-21: Vår miljö förändras efter barnens intressen och behov. Barnen ska få prova på att förmedla sig med jojo, detta för att alla ska få prova på att göra sig förstådda samt få ett lärande i bildernas betydelse. För att kunna förstå när kompisarna visar bilder.

15/3-21: Vi går nu en utbildning med tecken vilket kommer öka vår kompetens till att använda tecken som stöd.

Modersmål:

7/1-21: Vi ska göra barnen medvetna om att vi kan prata olika språk, att några har V.H med annat modersmål eller att människor pratar andra språk än oss. Här kommer vi uppmärksamma helgdagar och hur det firas i olika länder. Vi kommer även uppmärksamma de svenska minoritetskulturerna.

 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Vi fokusera extra på matematik, språkutveckling och tillgänglig utbildning. Vi kommer även väva in naturkunskap, teknik samt de estetiska ämnena.

Matematik: Repetera lägesord, problemlösning och matematiska begrepp. Vidare kommer vi arbeta vidare med diagram, mönster, tärningsspel, mätning och rumsuppfattning och adekvata begrepp..

Språkutveckling: Vi fortsätter arbeta utifrån tidigare kunskaper och utmanar vidare inom språk, ordförståelse och kunna återberätta. Kunna följa en enkel beskrivning, att lyssna och samtala och argumentera för sin sak, samt kommunicera med symboler och bokstäver. Vi kommer även att arbeta med hur vi urskiljer ord och dess språkljud.

Tillgänglig utbildning: Alla ska ges samma möjlighet att vara delaktig i utbildningens undervisning, genom t. ex AKK (tecken och bildstöd).

Hur utmanar vi?

Tillsammans kommer vi utforska, samtala och experimentera för att nå ett lärande. Barnen kommer utmanas efter deras individuella utveckling och kunskaper. På ett lekfullt sätt kommer Kurran komma med utmaningar och uppdrag inom fokusområderna.

Vad är vår förväntade effekt?

Att de ska få ett lustfyllt lärande och ta till sig av vår undervisning.

Vårterminen -21

Vart ska vi?

7/1-21: Vi fördjupar oss i vem vi är, familjen, vart bor vi m.m 

Språklig medvetenhet:

7/1-21: Berätta om sig själv inför andra, Att göra intervju med V.H om barnets namn- varför det heter det det gör, vad V.H jobbar med.

15/3-21: Att det varit ett lyckat arbetssätt, att ha en bokstav/vecka och leka/gestalta/busat i undervisningen, samt bokstavslandet från UR. Vi fortsatt undervisa resterande bokstäver. Att vi använt oss av olika material t.ex natur, färdigt, fantasi, digtalt, tysta gestaltningar. Att vi har kul tillsammans är huvudframgången. Vi kommer fortsätta detta arbetssätt under vårterminen.

Vi ser deras ökade intresse och tror det beror på att vi erbjuder det allt mer.

 

Vi tar med oss att vi tappat vår undervisning kring modersmål och ska fokusera mer på det i fortsättninigen.

 

I temaarbetet ser vi att barnen visat intresse kring jaget och vem jag faktiskt är, vart deras namn kommer ifrån och varför.

 

Matematik:7/1-21, 15/3- 21: Hur långa är vi, avstånd där vi använder oss av en karta för att se vart de bor och hur långt det är till t.ex förskolan. Vi ska mäta hur långa våra kroppar är, hur långt bort från förskolan vi bor? Hur långt bor vi ifrån varandra, vem bor närmast och längst ifrån förskolan. Hur långa är vi tillsammans/ Rävar och Tarusar osv.

Sen arbetar vi med matematikens grundprinciper i vardagen. 

Tillgänglig utbildning:

7/1-21:Göra samtalskarta med de barn som har svårt verbalt, samtalskarta som består av deras berättelse utifrån Jaget. Att vi tillsammans med barnen går igenom vad de ska prata om och även låta de som vill presentera för sin lilla grupp.

15/3-21: Det väcktes ett nytt intresse hos barnen då de fick själva ändra och presentera dagens aktiviteter.

 

Hur gör vi?

Matematisk utveckling:

7/1-21: Räkneramsan 1-20 sitter synlig på väggen och vi pekar på respektive siffra när vi ramsar både framåt och baklänges. Vi klappar, hoppar och känner rytmen när vi räkneramsar. Under höstterminen satsar vi på 1-10 för att utveckla kunskaperna till 1-20 under vårterminen. Genom erfarenheter och lek undervisar vi barnen om längd, mått och diagram tex vi mäter vår eller våra längder, vi tillreder en playdoo deg eller följer månadernas väderlekar.

15/3-21: Tema jaget- Vi kommer använda oss av en karta över Ölme och meterstock, linjal och måttband, papper och penna.

Språkutveckling:

7/1-21: Vi arbetar med veckans bokstav. Bokstaven presenteras och upplevs på olika sätt såsom målas, pysslas, leks samt dramatiseras. Vid högläsning ställer vi icke ledande frågor utifrån bokens handling. Vid samlingar ser vi till att samtliga barn får komma till tals. Vi har reflektioner i hel och halvgrupp om dagens händelser men också vad som hänt under veckan. 

15/3-21:  Vi ska arbeta igenom hela alfabetet och vara klara i god tid för att barnen ska färdigställa den digitala bokstavsboken innan terminens slut. Fortsätter som tidigare då vi sett att det varit ett lyckat koncept.

Vi fortsätter med högläsning och vi funderar på att erbjuda en kapitelbok, barnen får då öva mer på att lyssna och inte fokusera på bilderna.

 

Vi fortsätter vår undervisning med temat jaget.

Tillgänglig utbildning:

7/1-21: Vi låter barnen vara delaktiga i arbetet med att ta fram bilder. Jojon som barnen ska använda sig av innehåller samma bilder som barnet med behov av bildstöd har i sin jojo.

15/3-21: Vi kommer använda fler tecken som stöd med barnen allt efter som vi lär oss fler tecken.

Modersmål:

Vi kommer i adventskalendern få uppdrag att ta reda på hur jul firas i våra olika länder, hur vi säger god jul. Vi lyfter fram Pigan och varför hon pratar annat språk än oss, hur förstår Kurran och Pigan varandra. 

Hur ser vår miljö ut?

Vi kommer utnyttja vår närmiljö i vår undervisning. Lärmiljöerna byggs upp utifrån barnens intressen. Vi använder också lärmiljöerna för att utmana barnen i de ämnena vi har fokus på. Tydliggör barnens lek och närmiljöer med bildstöd och tecken.

Förhållningsätt?

En tillåtande miljö där barns inflytande och delaktighet är fokus. Barn och närvarande vuxna utforskar och lär av varandra.

Vilka material/aktiviteter behövs?

 

Barnens funderingar och frågor?

 

Vem gör vad och när?

 

Vi utgår ifrån pedagogernas kompetenser och intressen i undervisningen. I huvudsak kommer pedagogerna arbeta i respektive grupp men kan ibland rotera för att barnen ska få bästa möjliga lärande.

Vårterminen -21

7/1-21

Hur gör vi?

Språklig medvetenhet: Vi startar med att tillsammans låta barnen svara på frågor utifrån en vimpel, de får sedan rita ett självporträtt. Vem är jag? Födelsedag/ålder, namn?, intresse?, mat?, färg?, djur?

Barnen kommer sedan en i taget att få "läxa" där de tar reda på varför de heter det de heter, vad föräldrarna jobbar med och vilka som bor i hemmet. Barnen tar en bild på sitt hus och ta reda på sin adress. 

Matematik: Här kommer barnet sedan få göra en ritning av sitt rum. Vi kommer senare att lägga till avstånd. Barnen kommer även få hjälpa varandra med sin längd, de kommer självmant få ta reda på hur de ska göra. Vi kommer lägga ihop våra längder för att se hur lång är en barngrupp, hur långt är Tussilago.

Tillgänglig utbildning: Samtalskartor

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

Blev det förväntad effekt?

 

Språklig medvetenhet:

Veckans bokstav har gett ett lyckat resultat, vi har haft det som fast punkt på tisdagar, då ny bokstav presenteras på olika viss, allt från att denna vecka är det K till teateruppsättningar, utforskande, ramsor och bus.

Temat jaget- Vi ville ge barnen en trygghet i att prata i grupp samt att stärka deras självkänsla. Vi har sett att träningen gett ett förväntat resultat, barnen som varit mer försiktiga har klivit fram och tagit större plats. De barn som är pratglada har lärt sig att ge kompisarna större plats.

Ett strävansmål var att barnen skulle kunna ta, följa och genomföra enkla instruktioner. Vi ser att de tagit till sig innebörden av vad en instruktion är och vikten av att lyssna när man får instruktionerna. Vi ser nu att genom att fått tränat under hela året har det gett resultat även på idrotten.

Vi hade en ambition att använda oss mycket av högläsning och då utöka till kapitelböcker för att fokusera på texten och inte bilden. Till en början gick det som vi tänkt men det stannade av lite grann pga av att vi strukturerade om i vår personalgrupp.

Matematik:

Målet var att ge barnen kunskap om olika matematiska begrepp samt hur man kan jobba med matematik. Att barnen ska få uppleva matematikens sex grundprinciper. På det stora hela har vi fått förväntad effekt. Barnen har fått en förståelse för vad matematik är, att det är mer än bara siffror.

Tillgänglig utbildning:

Vi tycker inte att vi jobbat tillräckligt. Det vi genomfört såsom personliga tecken har gett ett väldigt gott resultat.

Modersmål:

Vi hade inte planerat in mål för modersmål, för att vi inte har barn med annat modersmål utan beslutat att väva in i arbetet med Kurran och Pigan. Barnen har fått kunskap i att vi pratar olika, vi har olika förutsättningar där vi kommer ifrån. Vi har använt oss av barnkonventionens artiklar och ställt frågor till vikarier som kommer från en annan kultur b.la hur det var att växa upp, hur de firat jul o.s.v.

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Vi ser att den möjlighet vi haft att jobba i grupp med 9 rep 8 barn i varje har varit den stora framgångsfaktoren. Samt att vi vuxna haft så roligt tillsammans med barnen och att vi jobbat på ett lekfullt sätt.

 

Språklig medvetenhet:

Att vi har kul tillsammans barn och pedagoger. Att vi inte sitter på facit utan tillsammans lär oss. Barnen har väntat spänt på vilken som är veckans bokstav. Att de inte vet hur bokstaven kommer presenteras. Vi har sett att bokstaven följt med hem och engagerat vårdnadshavarna. Att vårdnadshavare gett positiv feedback på jobbat med bokstäverna. Arbetet har kunnat genomföras både inne och ute, måla mitt i skogen, gå bokstavspromenad m.m. Bokstavslandet från UR har barnen visat stort intresse för.

 

Barnen har fått läxa hem att göra tillsammans med sin vårdnadshavare då de fått hjälp att svara på frågor som t.ex varför de heter det de heter, några har tagit reda på fler olika saker om sin familj och sig själva. Barnen har sedan fått presentera och berätta för sina kompisar.

Vi har mycket samtal i gruppen, samtalssamlingar som styrs av barnen. Vid måltider har vi varit få vid varje bord då vi också kunnat ha samtal med enskilda barn.

Barnen har under året fått förklaring i vad instruktion är för något. Vi har på idrotten jobbat återupprepande med samma lek och samma instruktioner. Vi har sett ett resultat då vi upprepat samma moment/lek.

 

Matematik:

Vi har repeterat från föregående termin, vi jobbar på ett konkret sätt t.ex att pärlorna i väderburkarna träs upp varje månad på en tråd för att få ett diagram. Vi vägde matsvinnet genom att använda oss av sand, och sedan kunde vi jämföra vilken dag under veckan som vi slängde mins resp. mest. Vi har upprepat räkneramsan 0-10 framåt, bakåt och hoppat in i mitten. Vi har använt oss av filmer på UR som t.ex miniräknarna och katten, musen tiotusen. Att vi jobbar där vi är tex i skogen, lekparken, Vänerviksrundan. Ibland passar vissa aktiviteter bättre inomhus medan andra passar bättre utomhus.

Genom att ofta prata och tydliggöra vad matematik är. Tillsammans utforskar vi med våra kroppar hur tex avstånd i verkligheten och sedan jämföra avståndet med hur det ser ut på en karta. En framgång har varit att vi använt korrekta begreppsord till rätt sammanhang.

Tillgänglig utbildning:

När vi använt TAKK (tecken som stöd) så har vi skapat persontecken, barnen skapade ett lärande i hur tecknen ska genomföras t.ex att tala om för kompisen att dom inte får göra tecknen stora för då skriker dom. Dom har lärt sig flera tecken, inte bara sitt egna utan även kompisarnas, kläder, aktiviteter och annat. De har även svarat oss vuxna genom att teckna.

Modersmål:

Genom gestalten Pigan har vi fått veta att hen har vårdnadshavare från två olika länder med två olika modersmål. Hur Pigan har firat olika högtider tex påsk, jul. När vi haft vikarier med annat modersmål har vi fått möjlighet att lära oss mer om andra kulturer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18