Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liten

Skapad 2020-05-25 14:51 i Tegelslagarens förskola Alingsås
Förskola
Att få bli sedd, lyssnad på samt att bli accepterad för den du är är grundläggande för att få en god självkänsla. Genom att kunna identifiera sina känslor och ge uttryck för sina behov skapar vi förutsättningar för utveckling och lust att lära.

Innehåll

Läroplanen säger att:

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet."

Syfte - varför?

Vi vill få en grupp med individer som är trygga, starka och sammansvetsade. Att ge barnen i gruppen en god grund att stå på så att de vågar ta till sig den utbildning som de får hos oss är viktigt. Genom att ge barnen verktyg att uttrycka sina, och förstå andras, behov stärker vi känslan av tillhörighet och barnen får en god självkänsla som kommer att gynna dem i genom hela livet. 

Normer och värden är en stor grund i Läroplan för förskolan - 18. Även Barnkonventionen handlar om barns rättigheter och hur viktigt det är att de får chansen att uttrycka sig och bli lyssnade på. 

Med detta som grund kommer vårt projekt att handla om figuren Liten och dennes känslor och behov. Planeringen kommer att innebära att vi genom Liten kan utforska våra egna tankar, känslor och träna på vår empatiska förmåga. 

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

Var är vi? (Utgångspunkt)

Vi ser att barnen i vår barngrupp har viljan att leka tillsammans med pedagoger och kompisar. De söker hela tiden kontakt med andra och de provar sig fram i det sociala samspelet. Barnen visar sina känslor men kan inte alltid sätta ord på, eller på annat sätt uttrycka vad det är de känner och varför. De utforskar just nu vilka lekregler som gäller och vad de har för roll i vår grupp.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla förståelse kring alla människors rättigheter, skyldigheter och lika värde. Vi kommer att öva på sådant som:

 • Empati
 • Känslor
 • Uttryck genom tal, kropp och tecken
 • Behov
 • Integritet
 • Rättigheter/skyldigheter

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

 • Material om Liten (jagvillveta.se/forskola)
 • Boken om Liten
 • Känslokort
 • Samlingar med sagor/sånger
 • Estetiska aktiviteter
 • Massagesagor
 • Samarbetsövningar

Barnen kommer att vara indelade i tre olika grupper under delar av dagen. I dessa kommer vi att arbeta enligt planeringen men i olika takt efter barnens intressen och behov.

Vi kommer att dokumentera tillsammans med barnen och reflektionen kommer att ske delvis i mindre grupper tillsammans med barnen. Men även i arbetslaget. Dokumentationen kommer att läggas ut på Unikum i det som kallas Lärlogg.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: