👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema om vänskap

Skapad 2020-05-27 11:02 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
I temat Vänskap och relationer ska vi titta på begreppet Vänskap och vad det kan innebära för olika människor och hur det påverkar just dig.

Innehåll

  • I temat om vänskap ska ni skriva en text om Vänskap som delvis bygger på läsförståelsen om "Vänskap på olika villkor".
  • Ni ska även hålla ett tal om en aspekt inom temat v 19.
  • Dessutom läser vi en bok Efter Alaska som vi kommer att analysera utifrån en karaktärsanalys.
  • Slutligen titta vi på en film som vi kommer att diskutera muntligt. 

 

Uppgifter

  • Efter Alaska

Matriser

Sve
Vänskap

E
C
A
Innehåll
Du diskutera för -och nackdelar med att ha vänner som tex har en annan bakgrund eller andra intressen. Du resonerar vad som krävs för att en sådan vänskap ska fungera. Du presenterar något från Hekers novell. Du kan skilja på egna och andras tankar. Du har källhänvisning - även om den inte är helt komplett.
Innehållet är som helhet fylligt och relevant Det som du presenterar från Hekers novell är rättvisande och väl valt Källhänvisningen är infogad i texten.
Innehållet är nyanserat eller ger nya relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till Hekers novell
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig. Texten är till viss del anpassad efter situationen dvs den är inte för kort
Texten är tydligt strukturerad genom minst två kännetecken: - varierade sammanhangssignaler - inledning och avslutning - rimlig styckesindelning som är konsekvent markerad
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: - god balans mellan olika delar - effektiv inledning och avslutning - rimlig styckesindelning som är korrekt markerad
Språk och stil
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet te x ifråga om stavning, meningsbyggnad och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad efter syftet genom t ex variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal.
Språket är välformulerat även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassat till syftet te x genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar
Helhetsbedömning
Textens innehåll och syfte är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den fungerar efter lite bearbetning som ett självbärande inlägg i lokaltidningen
Textens innehåll och syfte är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten är självbärande t ex genom ett mottagaranpassat innehåll och språk Den fungerar som ett inlägg i lokaltidningen
Textens innehåll och syfte är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl som ett inlägg i lokaltidningen

Sve
Muntlig redovisning om vänskap

E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av temat vänskap och relationer
Innehållet är anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat med både en huvudtanke och exempel
Eleven lyfter effektivt fram huvudtanken i anförandet, vilket innebär att innehållet har ett tydligt fokus.
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och lätt att följa. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om ca 4 min. (dvs 3 min eller mer)
Anförandet har en tydlig struktur med urskiljbar inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 min (dvs 3–6 min)
Anförandet har en tydlig struktur med urskiljbar inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 min (dvs 3–6 min)
Språk
Kommunikationen hindras inte av språket annat än i undantagsfall. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är oftast tillräckligt goda för att anförandets innehåll ska nå fram till åhörarna
Kommunikationen fungerar, dvs den hindras inte av språket som är tydligt och klart
Kommunikationen fungerar väl. Språket är uttrycksfullt.
Framförandet
Framförandet är sådant att informationen i stort sett når fram.
Eleven använder någon strategi som ökar publikkontakten t ex ögonkontakt, pausering, presentationstekniskt hjälpmedel
Eleven använder olika slags strategier som ökar publikkontakten
Helhetsbedömning utifrån kommunikativ kvalitet
Eleven följer instruktionen och håller en begripligt, informativt anförande inom temat valt tema. Anförandet är till viss del anpassat efter kommunikationssituationens syfte och mottagare dvs det utgör ett acceptabelt bidrag till klassens temabearbetning
Elevens anförande är genomarbetat. Det är ett gott bidrag till klassens temabearbetning
Elevens anförande är skickligt uppbyggt och framfört. Anförandet är till stor del anpassat efter kommunikationssituations syfte och mottagare dvs det utgör ett utmärkt bidrag till klassens temabearbetning