Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodans uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-05-27 16:31 i 123521 Förskolan Malmgården Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Utifrån boken 'Knacka på' startade vi efter introduktionerna upp ett projekt med syfte att stärka barnens gruppkänsla, lära känna varandra och sitt egna jag genom språkstärkande aktiviteter kopplade till boken. Syftet var också  att barnen i deras takt skulle få möta variation av undervisning och pedagogiska aktiviteter genom boken. Genom språkutvecklande aktiviteter ville vi att barnen skulle utveckla sitt intresse för berättelse och bilder samt sin förmåga att tolka och samtala kring olika bilder, text och media. Språket blev centralt, vi pratade och tittade, lyssnade och läste.  

Ett exempel på aktivitet som kan kopplas till barns litteracitet är då vi trummade och klappade stavelserna i varje barns namn och barnen gjorde flera upptäckter och räknade sina stavelser. Genom att titta på och samtala om bokstäver kopplade till barnen namn tillägnade sig barnen förståelse för symboler.

Till en början hade barnen inflytande i projektet på så sätt att vi utifrån en bok de visat stort intresse för spann vidare på deras nyfikenhet. Vi fångade upp det i boken som barnen visade att de ville möta. Vi samtalade om färg, kompisar, namn, antal samt matematiska begrepp som stor, liten, tung, lätt. Vi undersökte olika djur som fanns i boken och utforskade vatten både inne och ute samt på våra utflykter i närområdet.

Ganska snabbt pausades projektet på grund av Covid-19 och de riktlinjer förskolan behövde förhålla sig till, vi behövde även ta hänsyn till varje dags förutsättningar som hur många barn och pedagoger som var närvarande/frånvarande. Alla avdelningar på Malmgården startade under denna tid upp teman tillsammans för att under rådande situation ge barnen meningsfulla pedagogiska aktiviteter. Under följande veckor genomförde vi till exempel hälsovecka som avslutades med Malmgådens maratonlopp. Vi hade också odlingsveckor då vi utforskade naturvetenskap.

Det barnen stannade upp i och fortsatte intressera sig för under och efter dessa temaveckor var plantering, insekter, förändringar i naturen samt att samtala om det som växer i deras egna odlingskrukor. Det tog vi fasta på och arbetade vidare med. Vi fotograferade det som växte i barnens krukor, vi målade av och utforskade färg, form och smak. Vi återgick alltså inte till boken och det vi höll på med innan Covid-19.  

Medan Grodans barn fortfarande var i sitt Knacka på projekt reflekterade vi genom att göra projektet synligt i miljön, boken sattes upp på väggen där barnen ofta samlades och pratade. Barnen fick möta boken både digitalt och analogt och vi reflekterade också genom att visa bilder på vad vi gjort tidigare i våra samlingar.

Reflektion med de yngsta sker oftast genom att titta och återkomma till bilder på det som de arbetat med dagen innan samt ta fasta på när själva pratar och visar intresse för det vi gjort. Till nästa termin vill vi pröva att göra barnen mer delaktiga i reflektionen och dokumentation genom att ha veckans bilder framme i en låda som barnen kan bläddra och bära runt på samt att de får välja ut och ta kort på det som de möter.

Vi ser en stor utveckling av språket denna period, att barnen tillägnat sig många begrepp samt har ett stort bokstavsintresse. Vi ser även att barnen är trygga, tar plats i samlingar och i gruppen samt att de utvecklat sina sociala färdigheter som att lyssna på kompisar, vänta på sin tur och att ta hand om varandra.

I odlingstemat ser vi att barnen undersöker processen "frö till planta". De ser frön, frågar om vi kan plantera små frön de hittar i frukter och ute på gården. De vattnar, planterar om och uppmärksammar växter och blommor på våra utflykter. Vi har fortsatt med att fördjupa oss i naturen och det som växer inne/ute hos oss på förskolan.

På samlingar och utflykter har barnen genom skapande aktiviteter undersökt och målat av sina planteringar. De har använt sina sinnen, känt, luktat och smakat på tomatplantor samt färdiga tomater. De har också beskrivit och satt ord på sina upplevelser.

Genom att ha dessa gränsöverskridande temaveckor mellan avdelningarna ser vi att barnen lärt av varandra och delat med sig av sina erfarenheter. De har också fått en gemensam grund att samtala om och leka i under dagen på förskolan.

På grund av covid-19 har vi organiserat och löst dagen från dag till dag. Vi har alltid varit väl förberedda samt haft en god fördelning av planeringen kring de gemensamma teman.

Den pedagogiska miljön flyttade ut. Vi dokumenterade ute genom whiteboard och bildskärm samt genom odlingen som skedde ute och fick var kvar ute. Barnen kunnat gå till odlingslådorna för att undersöka, samtala om och reflektera vidare. Vårdnadshavarna har blivit involverade genom den dagliga kontakten, genom lärloggar på skolplattformen och annan dokumentation ute på gården.

Det har varit en annorlunda termin både för pedagoger och barn. Den har av oss pedagoger krävt en annan typ av planering samt en uppfinningsrikedom varje dag. Vår upplevelse är dock att alla pedagoger på Malmgården varit delaktiga och engagerade i planering och genomförande och att vi tillsammans arbetat för att barnen ska få meningsfulla dagar på förskolan. 

Vi känner oss stolta över att vi ser en trygg barngrupp som under en annorlunda termin fått möta en rolig, lärorik och meningsfull verksamhet

Till nästa termin tar vi med oss att de yngsta kanske mer än de andra befinner sig i nuet. Det upplevdes aldrig aktuellt eller meningsfullt att återgå till knacka på projektet utan deras intresse fanns i odlingen, naturen och insekterna när vi bestämde oss för att "återgå" till en mer normal verksamhet under våren. 

 

 

                     

     

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: