Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A ht 2020

Skapad 2020-05-28 11:17 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 6 Matematik
Du kommer att lära dig att arbeta mer med decimaltal, procent och sannolikhet, geometri, koordinatsystem och lägesmått samt med algebra.

Innehåll

 

Mål

Kap. 1 Decimaltal

Du ska kunna:

- förstå vad som menas med decimaltal
- storleksordna decimaltal
- multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
- räkna med överslagsräkning
- räkna med kort division

Kap. 2 Procent och sannolikhet

Du ska kunna:
- räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är
- räkna ut rabatten på en vara
- växla mellan bråkform, decimalform och procentform
- förklara vad som menas med sannolikhet
- räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa
- kunna begreppen bråkform, decimalform, procentform, rabatt, chans och risk

Kap. 3 Geometri
Du ska kunna:

- använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2
- förstå och använda begreppen bas och höjd
- räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa
- benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper
- förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

Kap. 4 Koordinatsystem och lägesmått
Du ska kunna:

- beskriva vad ett koordinatsystem är
- avläsa och skriva koordinater för punkter
- rita koordinatsystem och sätta ut punkter
- läsa av och rita diagram med proportionella samband
- lägesmåtten medelvärde, median och typvärde

Kap. 5 Algebra
Du ska kunna:

- veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex. x eller y
- förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
- veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
- kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

Hur arbetar vi?

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 6A.
 • Par- eller grupparbete
 • Matteläxor
 • Fortsatt huvudräkningsträning i de fyra räknesätten; multiplikation, division, addition och subtraktion.
 • Diagnoser till varje kapitel.
 • Matteprov på kapitel 1-2 och 3-5.

 

2 nov–11 dec 2020 genomförs NA-prov muntlig del.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnoser och provräkning samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

Bedömning redovisas i betygsmatrisen under ikonen kunskaper. Mål att träna på finns under ikonen samtalet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: