Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning

Skapad 2020-06-02 07:36 i 123131 Förskolan Nicolaigården Stockholm Södermalm
Förskola
En sammanfattning av vårt spännande projekt kring vatten och sanitet samt biologisk mångfald med hjälp av Droppis, Lille Bajs och våra fjärilslarver som utvecklades till fjärilar.

Innehåll

                                                                                                       
Projektsammanfattning

Nedan följer en projektsammanfattning av projektet som varit under läsåret. Denna kommer att följa med barnet i PoBen under hela förskoletiden.

Vi har under läsåret fokuserat på hållbar framtid med fokus på vatten och sanitet som senare ledde oss vidare till biologisk mångfald. Höstterminen bestod till stor del av utforskade av vattenreningsverket där barnen lekte, skapade, bearbetade och återberättade sin uppfattning av hur det går till. Vi pedagoger observerade ett ökat kunnande både begreppsmässigt och genom ökad förståelse för hur det fungerar. Fortsättningsvis under vårterminen har vi arbetat med cykler och kretslopp och arbetar fortfarande med att få ökad förståelse för dessa begrepp samt samband i naturen.
 
Vi upplever att barnen har fått ökad kunskap om kretslopp, cykler samt ett större intresse för att värna om naturen och biologisk mångfald. Detta genom att barnen fick ökad förståelse för vattnets väg genom vattenledningarna samt att de visat på ökad hänsyn till hur vi kan bidra till en mer hållbar framtid inom detta område. Vi startade projektet genom att läsa två sagor som handlar om Droppis och Lille Bajs som vi får följa från sjöar och hav genom rör och reningsbassänger vidare ut i havet igen. Sedan byggde vi upp sagan i en lekmiljö och projicerade upp bilder från sagan så barnen kunde leka sagan. Där lekte barnen att de själva var Droppis och Lille Bajs och kunde genom leken lära sig om vatten och sanitet. Sedan gick vi med barnen till ateljén där barnen fick skapa olika delar ur sagan med olika material och tekniker. Vi ville arbeta med berättande, fakta, lek och skapande för att barnen skulle få många olika möjligheter att ta till sig kunskap. När vi sedan vidareutvecklade projektet skedde det i samband med att vi började göra med utflykter till naturen. Där visade barnen intresse för det som lever där, både blommor och olika insekter och småkryp. Sedan fick vi fjärilslarver till basgruppen och allt detta gjorde att projektet leddes över till biologisk mångfald. Vi har utforskat med förstoringsglas när vi varit på utflykt och vi har fokuserat mycket på utvecklingen av våra fjärilslarver vilket barnen visat stort intresse för. Här har vi också berättat saga om fjärilens livscykel, pratat om var ett kretslopp och en livscykel är, skapat fjärilar med olika tekniker osv. Barnen har också i sitt fria skapande tecknat delar ur livscykler. 

Till att börja med valde vi just vatten och sanitet för att många i gruppen nyss slutat med blöja och var väldigt nyfikna på var bajset och kisset tar vägen när man spolar. Sedan har barnen haft inflytande genom att själva få styra projektet framåt. Vi pedagoger har varit lyhörda och bidragit med material och aktiviteter som kan utveckla barnen utifrån vad de är nyfikna på att lära sig. Barnen uppslukades t.ex. väldigt mycket Droppis-leken, att få vara Droppis och leka sig igenom vattnets väg och därför lät vi den leken och den processen vara under en väldigt lång period och var som sagt lyhörda och delaktiga på olika sätt i leken och utmanade och utvecklade leken tillsammans med barnen. När vi kom över till biologisk mångfald har vi också varit öppna och lyhörda och fokuserat på delar barnen visat mest intresse för samtidigt som vi tillfört kunskap och planerat aktiviteter som vi tror barnen ser som meningsfulla och lärorika. Ett exempel på det är att barnen efterfrågat att få måla och då planerade vi in skapande-aktivitet där barnen fick måla och lära sig om tryckteknik. 

På fredagar har vi haft reflektion tillsammans i helgrupp där vi projicerat bilder på vad vi har gjort under veckan och barnen får komma med tankar och funderingar. Efter avslutade aktiviteter har vi även i mindre grupper reflekterat tillsammans med barnen för att säkerställa att allas tankar blir hörda och ge bättre förutsättningar för oss som pedagoger att se varje barns lärande och ökade förståelse. Således har vi kunnat anpassa undervisningen till varje enskilt barn. Det har också uppkommit många samtal och tankar och reflektioner från barnen spontant under andra delar av utbildningen än vår specifika projekttid. Då har vi samtalat med barnen och lyssnat på deras funderingar och reflektioner. Det har skett i lek ute på gården, på promenader och såklart vid lunchen när barnen upptäckte att det finns Droppisar i dricksglasen. När vi skapat till projektet har vi låtit alster och skulpturer finnas framme så barnen ska kunna se, minnas och återkomma till vad vi gjort på egen hand. I vår del kring biologisk mångfald har vi använt vår samling till att flera gånger i veckan reflekterat tillsammans med barnen kring temat och lyft barnens tankar och reflektioner. Även här kommer det spontana samtal vid andra tillfällen där vi uppmuntrat, lyssnat och samtalat med barnen. 

I detta projekt har vi sett ett förändrat kunnande inom många områden. Ökat ordförråd och begreppsförståelse. Barnen har fått förståelse för hur olika cykler och kretslopp fungerar samt ett ökat intresse för att bidra till en mer hållbar framtid. Genom reflektion i både helgrupp och i mindre grupper har barnen fått ta del av varandras kunskaper samt bidragit med sina egna. Vi har även varit uppmärksamma på barnens ökade förståelse och lyfter barnen när de har erövrat en ny förståelse. Det kommer även fram föräldrar som berättar att barnen pratar mycket kring projektet hemma vilket gör att vi får ökad förståelse för enskilda barns kunnande, intresse och uppfattning. Det är ett stort område och både vi och barnen lär oss mycket tillsammans, vilket visar att vi aldrig blir färdiga i vårt lärande. När vi samtalar med barnen, både i grupper och enskilt, lyfter vi deras lärande och tankar på ett sätt där vi hoppas och tror de förstår hur mycket de lärt sig. Det mesta har skett genom att vi försökt påtala och ge respons kring deras lärande både i planerade aktivitet och vid spontana samtal och lekar. 

Med en fast struktur och samtidigt god flexibilitet har projektet nästintill alltid kunnat fortgå som vanligt. Dessvärre blev det stora förändringar i planeringen på grund av sjukdom under vårterminen. Vi har trots detta alltid kunnat erbjuda barnen god undervisning och omsorg. Vi har haft ett tydligt schema kring när vi arbetar med projektet mer planerat och vi har delat upp ansvar på ett fungerade sätt inom arbetslaget. Två förskollärare har drivit och ansvaret för projektet med en stöttande barnskötare. Projektet kring vatten och sanitet kunde genomföras mer planerat och strukturerat medan vårens tema om biologisk mångfald har skett under andra omständigheter. Där har vi planerat för aktiviteter som vi sedan genomfört när tillfälle givits och då prioriterat dessa aktiviteter. Det har fungerat så bra det kunnat utifrån de förutsättningar vi haft. 

Vi planerade om en del av vår miljö som vi använde som projektrum. Det var väl genomtänkt och möjliggjorde rollek kring projektämnet på ett väldigt lyckat sätt. Där var det tydligt vilket material vi hade och varför vi hade just det materialet. Där skulle finnas möjlighet till att projicera så vi kunde skapa den miljö som behövdes för projektleken, det fanns neutrala bygg- och lekmaterial för att vi ville utveckla barnens kreativitet och fantasi och öppna upp för möjligheter att bygga, skapa, lära och leka utan förutbestämda mallar. Vi upplevde att barnen tyckte att det var väldigt spännande och kul att vara i den miljön och miljön användes såklart för lek även när det inte var projekttid, men alltid med samma material. 

Vi involverar vårdnadshavare genom att sätta upp dokumentationer på förskolan, göra nyhetsinlägg och lärloggar i PoBen samt genom tamburkontakt. Många barn har även pratat om projekten hemma. T.ex. har vi samtalat med barnen om vad som får komma ner i toaletten och i början var det bara kiss, bajs och toapapper, men så hade vi ett samtal med en förälder om att dennes barn blev väldigt orolig när hen lär blod komma ner i toaletten. Tack vare den och andra återkopplingar från föräldrar och barn har vi vidareutvecklat våra samtal och vårt projekt. 

Utmaningen har dels varit att vi pedagoger ofta har velat gå vidare och komma framåt, ibland för snabbt, och vi har fått påminna oss själva om att stanna upp och låta barnen bearbeta och upprepa för att ge en mer fördjupad förståelse. Det har varit väldigt givande att utgå från en saga kring temat och sedan arbetat på olika sätt i undervisningen. Att låta barnen leka in kunskap och lära sig mer genom att få skapa i ateljén kring projektet. Att få göra samma moment många gånger har varit både uppskattat och lärorikt för barnen. 

Något som har varit förvånande är att samtliga barn har varit så otroligt intresserade av projektet, vilket självklart har varit en fördel då vi har kunnat fokusera på att anpassa undervisningen efter var barnet befinner sig i sitt lärande snarare än att locka in barn utifrån intressen. Detta är något vi är väldigt stolta och glada över. Utifrån våra egna reflektioner i personalen har vi upptäckt att när vi själva är intresserade och nyfikna blir barnen också det och det är något vi tar med oss till kommande projekt. Samtidigt har ett stort vinnande koncept varit att bedriva undervisning i kombination med att observera barnens lekar som är kopplade till projektet och det har gett oss stort underlag för att dokumentera barnens enskilda lärande. 

Inför kommande pedagogiska år ser vi stora möjligheter att skapa en röd tråd från detta årets projekt och fortsätta använda liknande metoder med barnen. Men också att inse hur stora dessa områden är och inse att vi inte kommer bli "färdiga". Vi har haft samtal mellan oss lärare där vi sagt att vi gärna vill vidare men att vi ser att barnen vill vara kvar i det vi fortfarande har och att vi då stannar upp och faktiskt låter barnen fördjupa det kunnandet och inte behöver ha bråttom vidare. Barnen ska få med sig för dem meningsfullt lärande och det har de verkligen fått genom upprepning av ett tydligt upplägg med lek, skapande och reflektion. Inför kommande projekt hoppas vi också kunna sätta rutiner kring planering och dokumentation i PoB för att säkerställa både gruppens och enskilda barns lärande.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: