Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rosen 2, uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-06-02 12:50 i 123641 Förskolan Rosen Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

  
Projekt sagor.

·         Hur uppfyllde vi projektets syfte/fråga? Och varför 

 

·         Syftet med projektet var att de yngre barnen skulle få kunskap kring språket till bilder. Barnen skulle även få erfara eget arbete att skapa egen rekvisita och spela olika sagoroller. Vid intervjuer med barnen visades ett intresse för olika sagor och bilderböcker. Vi valde då att börja med sagopåsar för att uppmärksamma barnen till förståelse mellan text och bild/föremål och här började projektet Sagor.

 

·         Hur har barnen haft inflytande i projektet? 

 

Pedagogerna visade digitala klipp från sagor som barnen tog upp i samtal. Barnet fick berätta sina sagor som vi fångade upp, barnen fick dramatisera teatern och hämtade egen rekvisita.   Barnens intresse växte och det blev mer fokus på en saga. nu bestämde barnen att göra en egen sagopåse och vi jobbade med bilder till barnens samtal. vi fotograferade och filmade sagan, vi målade/skapade sagofigurer av återvinningsmaterial.

 

·         Hur reflekterade vi med barnen? 

 

Vi satte upp fotografier, dokumenterade/filmade barnens berättelse, barnen lyssnade, återberättade och fick själva ta del av dom färdiga bilderna/filmerna tillsammans i grupp. Barnen uttryckte mycket skratt när dom sågs sig själva på film. frågor kring olika begrepp och ord.

 

·         Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? 

 

Uppmärksamma digitala verktyg för att fotografera. Intresse för skriftspråk och återberätta sagorna för varandra. Dom utvecklade kopplingen mellan bild och text.

 

·         Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos enskilda barn? 

 

De flesta barnen i gruppen vill berätta inför grupp om sagor och dela med sig utav sin egen förmåga som dom tagit del av. Ställer frågor och blivit bättre lyssnare. fått en större medvetenhet om sammankopplingen bild och text, går att skapa figurer utifrån en text/bok.

 

·         Hur har barnen fått syn på sin egen/varandras lärande och förändrat kunnande? 

 

Genom den pedagogiska dokumentationen och förskolans miljö, har det uppstått samtal och lek kring barnens arbete. Barnen har tittat på filmerna tillsammans på förskolan, det har velat flertal gånger höra sina egna och kompisarnas sagor. De har även själva startat upp sagorna i leken.

 

·         Hur har vår organisation (dag- och veckoorganisation, roller och ansvar) fungerat? 

 

 

Corona pandemin under våren har påverkat verksamheten till stor del. Det har kommit olika direktiv som påverkat pedagogernas arbete genom att ha kontroll för in och ut , handtvätt, service till vårdnadshavare då vi inte kunnat vara inomhus på förskola. Det har också gett oss mindre arbete av verksamhet, skapande och projekt. Utifrån detta har vi skapat bästa förutsättningar för undervisning och ett fortsatt lärande. Vi har inte kunnat gå på teater besök.

 

·         Hur har den pedagogiska miljön fungerat? 

 

Under denna tid flyttade dramalekarna och rekvisitan ut. Ateljén blev en viktig mötesplats för skapandet av sagofigurerna. Barnen har även utvecklat ett större samspel jämte mot varandra.

 

·         Hur har vårdnadshavarna involverats?

 

·         Genom samtal, lärloggar, vernissage, barnens skapande och dokumentation.

 

·         Vad blev bra/mindre bra – och varför?

 

Trots Corona har vi kunnat fortsatt med våra projekt och planerings tider.

Vi har delat gruppen i två små grupper, detta har gett bättre möjlighet att fånga varje barns behov/intresse. Det har gett oss pedagoger bättre förutsättningar till att lyssna in, samtala och dokumenterat.

Mindre bra att vi inte kunnat besökt teatrar på grund av corona direktiv. Det har trotts bra fördelning påverkat dom små grupperna genom att det blivit ojämn fördelad undervisning PGA bytande av pedagoger vid projekt arbete.

 

·         Var det något som förvånade oss? 

 

Corona.

 

·         Vad är vi mest stolta över i projektet? 

 

Alla sagofigurer och språkutvecklingen. Barnens empati och förståelse för varandra. barnens dokumentationer och berättelser, tankar och frågor. Barnens engagemang och nyfikenhet, frågeställningar och kunskap. Vi lär av varandra.

 

·         Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt? 

 

Att fortsätta jobba tillsammans och att lyssna in barnen, låta barnen styra intresset av projektet. pedagogerna planerar undervisning genom läroplanen, styrdokumenten och behovet i gruppen. Vi vill utveckla ett bättre samarbete på hela huset.

 

·         Vilka erfarenheter har vi gjort under året, som kanske kan bli till beprövade erfarenheter? 

 

Utöka den digitala kompetensen och hållbar utveckling genom material.

 

·         Tankar om kommande pedagogiska år?  

 

Utveckla arbetet i one note, kontinuerliga lärloggar i skolplattformen. Bättre förutsättningar för digitala verktyg. Att säkerställa delad grupp att få samma undervisning.

 

·         Kompetensutveckling?  

 

Synliggöra dokumentation och undervisningstillfällen för vårdnadshavare.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: