Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema " Jaget"

Skapad 2020-06-03 10:38 i Förskolan Björkdungen Kristinehamn
Förskola
Med hjälp av Babblarna kommer vi att jobba med " jaget" , där fokus ligger på språk och matematik.

Innehåll

 

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

1. Tillgänglig utbildning social, pedagogisk och fysisk miljö

2. Språkutveckling

3. Modersmål

4. Matematik

 

 

Vart är vi?

Vt 21

Vi kommer att starta terminen med att skola in  två nya barn och då har vi 18 barn i gruppen. Vi fortsätter att fokusera på språk och matematik, med Babblarna som hjälp.

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Fortsatt intresse för namn, egna och andras.

Sin spegelbild.

Bildstöd, bildjojjo och böcker.

Att utmana och utforska kroppskontrollen.

Föremål som rullar

Babblarna

Musik

Skapa och konstruera med olika byggmaterial

Vad har barnen för kunskaper idag?

Alla barn har viss självkännedom, tex de vet vad de själva heter.

De flesta barnen visar nyfikenhet och har kunskap om och använder bildstöd 

Nästan alla barn tar en bok spontant och "läser".

Barnen känner igen flera av våra barnvisor och vill vara med i sång och rörelser

Känner igen Babblarna

Rullar föremål till någon och försök till att att emot

Viss kunskap om olika material som de skapar och konstruerar med.

 

Ht 20

En ny termin har startat. Nu skolar vi in nya barn på avdelningen och under den närmsta tiden ska vi arbeta med att få ihop en trygg och harmonisk barngrupp. I nuläget studerar vi barnen för att se vilka intresseområden de har för att så småningom arbeta vidare utifrån det.

 

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Det vi sett hittills är intresse för:

Namn, egna och andras. 

 Sin spegelbild.

Bildstöd, bildjojjo och böcker.

Att utmana och utforska kroppskontrollen.

Föremål som rullar

Babblarna

Musik

Vad har barnen för kunskaper idag?

Alla barn har viss självkännedom, tex de vet vad de själva heter.

Många av de äldre barnen har kunskap om och använder bildstöd 

Nästan alla barn tar en bok spontant och "läser".

Känner igen våra vanligaste barnvisor

Känner igen Babblarna

Rullar föremål till någon och försök till att att emot

 

Vart ska vi?

Ht -20 och Vt -21

1. Förskolan ska skapa förutsättningar för att alla barn ska kunna delta och få möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas efter sin förmåga och sina behov.

2. Förskolan ska öka barnets språkliga förståelse och förmågan att kommunicera i olika sammanhang.

3. Förskolan ska skapa förutsättningar för att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både svenska språket och sitt modersmål.

4. Förskolan ska skapa förutsättningar för att barnen bekantas med begreppet matematik och har en förståelse för vad matematik är.

 

 

 

Vt 21

 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om

Vi vill att barnen ska få med sig grunden för språket och grunden för matematik.

Vi vill att barnen ska utveckla sin kropps och rumsuppfattning.

Vi vill väcka nyfikenhet för språket, matematik och jaget med hjälp av bl.a tecken och bildstöd.

Hur utmanar vi?

Genom att använda olika typer av undervisningstillfällen så väl planerade som spontana.

Planerade samlingar med hjälp av Babblarna, då vi sitter samlade en stund och utmanar kring ett planerat begrepp.                Spontana undervisningstillfällen ges under dagen genom att vi benämner begrepp, utmanar genom samtal och frågor och erbjuder mer utmanade material.

 

Ht 20

Vad vill vi barnen ska få kunskap om

Vi vill att barnen ska få med sig grunden för språket och grunden för matematik.

Vi vill att barnen ska utveckla sin kropps och rumsuppfattning.

Vi vill väcka nyfikenhet för språket, matematik och jaget med hjälp av bl.a tecken och bildstöd.

Hur utmanar vi?

Genom att använda olika typer av undervisningstillfällen så väl planerade som spontana.

Planerade samlingar med hjälp av Babblarna, då vi sitter samlade en stund och utmanar kring ett planerat begrepp.                Spontana undervisningstillfällen ges i leken genom att vi benämner begrepp, utmanar genom samtal och frågor och erbjuder mer utmanade material.

Vad är vår förväntade effekt?

Ht 20 och V 21

Förväntad effekt/resultat

1. Att alla ska ges möjlighet att vara delaktiga i utbildningens alla aktiviteter.
 Miljön ska vara föränderlig utefter barngruppens behov

Andelen ärenden till barnhälsoteamet minskar.

2. Förskolan ska stimulera barns språkutveckling till att:

·         kunna berätta, beskriva och argumentera

·         kunna lyssna, samtala och urskilja ord och språkljud.

·         tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang.

·        3. ·         Förskolan ska möjliggöra att barn med annat modersmål än svenska har tillgång till alla sina språk.

 

Alla barn ska få kännedom om andra kulturer, språk och traditioner.

 

 

 

·       4:Barnen ska kunna använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på problem.

·         Barnet visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet

·         Barnet prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta matematiska resonemang.

·         Barnet kommunicerar och resonerar om matematikens olika delar.

 

Hur gör vi?

Vt 21

Vi kommer att dela upp gruppen utifrån mognadsnivå och intresse, samt vilken undervisning de är redo för. vi kommer att arbeta med olika uppgifter som är relaterade till vårt tema.

Hur ser vår miljö ut?

Vi har flera rum vi kan använda oss av samt skapa rum i rummen. Vi har en utemiljö som erbjuder olika möjligheter och utmaningar för barn i olika åldrar.

På alla leklådor finns bilder på innehållet och på de lådor barnen inte når till finns pekkartor (med samma bild som på lådan) uppsatta på väggen

Förhållningsätt?

Vi pedagoger ska vara uppmärksamma och lyssna på så väl det enskilda barnen som hela gruppen.

Vilka material/aktiviteter behövs?

Vi använder oss av det material som finns tillgängligt.

Barnens funderingar och frågor?

 

Vem gör vad och när?

 

Arbetslaget planerar de flesta aktiviteterna tillsammans och turas om att ansvarar för och genomföra den planerade undervisningen.

Hur gör vi?

Ht 20

Vi kommer att dela upp gruppen utifrån mognadsnivå och intresse, samt vilken undervisning de är redo för. vi kommer att arbeta med olika uppgifter som är relaterade till vårt tema.

Hur ser vår miljö ut?

Vi har flera rum vi kan använda oss av samt skapa rum i rummen. Vi har en utemiljö som erbjuder olika möjligheter och utmaningar för barn i olika åldrar.

På alla leklådor finns bilder på innehållet och på de lådor barnen inte når till finns pekkartor (med samma bild som på lådan) uppsatta på väggen

Förhållningsätt?

Vi pedagoger sak vara uppmärksamma och lyssna på de enskilda barnen.

Vilka material/aktiviteter behövs?

Vi använder oss av det material som finns tillgängligt.

Barnens funderingar och frågor?

 

Vem gör vad och när?

 

Arbetslaget planerar och genomför de flesta aktiviteterna tillsammans.Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

 

 

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: