Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2

Skapad 2020-06-03 12:18 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Att leva i världen, närområdet och tillsammans är viktiga aspekter inom ämnet SO. Vad är pengar värda? Vad innebär olika religioner? Vad innebär det att jobba som t.ex. polis? Vilka är dina rättigheter?

Innehåll

Genomförande:

 Du kommer få:

 • ta del av genomgångar och höra vuxna berätta
 • läsa anpassade faktatexter
 • se filmer 
 • samtala och diskutera
 • arbeta med ord och begrepp 
 • skriva egna faktatexter och göra beskrivande bilder till
 • aktivt deltaga på klassråd
 • undersöka/upptäcka närområdet
 • genomföra intervjuer

Bedömning:

Bedömningen sker i matrisen SO åk 1-3.

Läs kopplingar till läroplanens kunskapskrav

Eleverna kommer visa sina förmågor genom både muntliga och skriftliga redovisningar. Detta kan ske i grupper, helklass och enskilt för mig. I det här arbetsområdet skall du ges möjlighet att utveckla förmågan att:

 • reflektera och ta ställning
 • diskutera likheter och skillnader 
 • använda flera olika ord och begrepp 
 • genomföra en intervju
 • skriva och läsa faktatexter
 • ta del av information
 • söka information från olika ställen t ex böcker, broschyrer och Internet
 • analysera och kritiskt granska

 

 

För att nå godtagbara kunskaper behöver du:

 

-        Vara med i samtal som handlar om livsfrågor. T.ex. gott och ont, rätt och orätt samt kamratskap. Du kan motivera dina åsikter.

 

-        Kunna nämna några olika yrken och vet vad de gör.

 

-        Förstå att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även nämna någon rättighet.

 

-        veta att det finns olika regler i samhället och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.

 

-        beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.

 

-        veta att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort. Du vet vad några olika för dig viktiga varor kan kosta.

 

-        kunna ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

 

-        kunna ge något exempel på innehåll i bibeln och olika gudar från förr. Du kan ge något exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr.

 

-        känna till världsreligionerna, deras symboler, högtider och kan ge exempel på någon berättelse.

 

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper behöver du:

 

ange några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
-       ha grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
-       Kunna samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
-       beskriva hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
-       beskriva några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
-       kunna ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Du kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
 
-       återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger du olika exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden
-       kunna jämföra och se skillnader och likheter mellan de tre religionerna. Du kan ge exempel på högtider, symboler och berättelser från de tre största religionerna.

 

-        Kunna motivera dina åsikter och prata om frågor som du känner till kring värderingar, livsfrågor och kamratskap.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: