Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse Onyxen - Babblarna

Skapad 2020-06-04 08:54 i 224551 Förskolan Smeden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Här följer vi upp höstens projektplan med en projektberättelse som påvisar vad vi gjort under det pedagogiska året.

Innehåll

Onyxens projektberättelse för verksamhetsåret 2019-2020

Inledning:
Övergripande fokus inom vår verksamhet i Telefonplans förskoleområde är vikten av en hållbar utveckling. Vår gemensamma syn på en hållbar framtid innebär att vi tänker på att alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer, allt som sker på våra förskolor skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbar utveckling är att värna om miljö och allt levande i alla led. På Upptäckarna handlar hållbar utveckling om att skapa trygga barn, som tillsammans värnar om varandra och vår miljö.

Arbetssätt:
Vi sätter ett stort värde på små grupper och medforskande pedagoger, som är närvarande tillsammans med barnen på deras nivå. Vi utforskar tillsammans på golvet, kring vattenbordet, i sandlådan, för att på så sätt kunna bemöta de funderingar och tankar som barnen har.  
Då vi även har barn som ännu inte är verbalt språkliga ännu blir det extra viktigt att kunna se och tolka barnens kroppsspråk och känslor, vilket gör det extra viktigt att vara närvarande barnen fysiskt och mentalt.
 
Vi lägger ett stort värde i att barnen ska känna ett inflytande över sin vardag, och vi arbetar därför kontinuerligt efter att barnen ska få möjlighet att själva bestämma och påverka verksamheten. Genom att aktivt fråga barnen om deras åsikt, stort som smått, bejakar vi barnens känsla av att deras åsikter är värderade. För ett litet barn kan det handla om att få bestämma sittplats eller aktivitet, eller att få välja vem som ska hjälpa hen.

Varför val av projekt: Vi kan se att det finns starka intressen i barngruppen som är viktiga att ta tillvara på, utveckla och se möjligheter kring. Syftet med läsåret är att vi ska använda dessa intressen och skapa små projekt och aktiviteter kring dessa anpassade till barnens behov. De intressen som under uppstartsveckorna visat sig vara extra intressanta har varit karaktärerna Babblarna, vilket lade grunden till ett utforskande ”första år” på Upptäckarna med Babblarna som utgångspunkt.
Vi kommer att erbjuda barnen ett introduktionsår via Babblarnas välkända karaktärer. Tanken är att genom barnens intresse erbjuda aktiviteter inom skapande, rörelse, matematik, språk och sociala relationer men med Babblarnas karaktärer som utgångspunkt och röd tråd.   
 
För att begränsa undervisningen på en lämplig nivå som inbjuder till upprepning, kommer vi att fokusera på tre fasta områden i veckan under en termins tid. Då Babblarna innehåller sex karaktärer med olika ämnesdrag så innebär detta tre karaktärer per termin. Vattenlek, rörelse, musik och ateljén byts av mot språksamlingar, teater och spaning i vår närmiljö.

Mål:
Under höstterminen kommer vi att fokusera på tre mål: 
Bibbi - Utveckla förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta.  
Diddi - Utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 
Bobbo - Utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 
Under vårterminen kommer vi att fokusera på tre nya mål: 
Babba - Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften  
Doddo - Utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter, och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.   
Dadda - Utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.


Hur blev det:
Under höstterminen skolade vi in 8 nya barn till Onyxen. Vi märkte tidigt att ett tydligt projekt skapade trygga och intresserade barn, viket gjorde att vi kunde påbörja projektet väldigt snart efter inskolningens avslut. Babblarna visade sig vara ett uppskattat projekt då många av barnen kände igen karaktärerna hemifrån och ofta pratade om Babblarna på olika sätt. Vi kände snabbt att vi lyckats skapa en länk mellan barnens egen kultur och den pedagogiska verksamheten vi erbjöd på förskolan.  

Under höstterminen fokuserade vi på tre mål ur läroplanen, som innefattade skapande, rörelse samt matematik. Genom aktivitetskort visade vi på samlingen vilken karaktär som var dagens ”Babblare” och vilken aktivitet som därmed var aktuell just denna dag, för att påvisa på ett tydligt och konkret sätt som alla barn kunde ta till sig och förstå, även de yngsta.

 

 

 


Under höstterminen har Diddi visat barnen skapande dels i form av ateljén, där vi målat och skapat med olika medium och material, men även inne i rörelserummet där vi tagit fram instrument och skapat musik tillsammans. Vi har lyssnat på rytmer, efterskapat melodier och testat oss fram. Den stora favoriten under höstterminen var främst skapande! Vi fokuserade mycket på processen och målade på olika sätt, med penslar, med kroppen, med tejp, med kritor och målade över igen…
Inom matematiken har Bibbi haft olika typer av matematiksamlingar, där vi kategoriserat och jämfört olika former och färger, samt parat ihop dessa till Babblarkaraktärerna som innehar grundfärgerna. Vi märkte snabbt att barnen började fundera till storlek och färg, vilket visade sig när barnen började benämna olika färger och former i sin omgivning – en banan kallades för Bibbi medan en tomat blev Bobbo. 
Slutligen har vi haft rörelsetema, där karaktären Bobbo fått guida oss in i dans, kroppsuppfattning och rörelseglädje. Vissa sånger och kroppsrörelser visade sig vara väldigt svåra, vilket krävdes upprepning och flera tillfällen. Tillsammans utformade vi en repertoar av ett antal favoritlåtar som vi dansat till varje vecka, gärna med en projektor för att förstärka dansen genom videoklipp.

 

 

 


Under vårterminen välkomnade vi 7 nya kompisar till gruppen, och med det även en till pedagog. Nu hade vi en större barngrupp, kul! Vi valde att fortsätta vårens aktiviteter en bit in på vårterminen, dels för att de äldre kompisarna skulle kunna få leda och visa vägen in i projektet men även för att alla barn skulle få uppleva hela årets utvalda läroplansmål – vilket visade sig vara mycket uppskattat från både nya och gamla kompisar.
I februari månad välkomnade vi dock tre nya karaktärer, och därmed tre nya mål.

Babba introducerade flano, och rim och ramsor under språksamlingarna. Vi har upprepat böcker via bilder på väggen för att kunna ge en förförståelse, men även en fördjupad förståelse tillsammans, där vi kunnat diskutera och träna minnet i vilken bild som kommer näst. Vi har tränat munnens finmotorik, och barnens fonetiska uttal genom att sjunga fonetiskt utmanande sånger.    
Under spaningar har Dadda visat barnen runtomkring i närområdet. Största intresset har främst varit fordon, att gå längst med motorvägen längst med cykelbanan, eller ha fordonssamling nere vid stationen – där vi sjungit fordonsinspirerade sånger. Naturen har dock utmanat fordonsintresset allt eftersom det blivit varmare, där skogen och djurlivet har väckt många frågor.
Sist men inte minst har vi haft leksamlingar tillsammans med Doddo, där vi använt oss av en lekpåse. I denna har vi dels utmanat barnen genom olika samarbetslekar, där vi tillsammans argumenterat för att komma fram till lösningar på lekens problem, dels lekt lekar som inbjuder till glädje och en rolig stund tillsammans. I dessa lekar har vi övat turtagning, samarbete, regler och en förståelse för lekens uppbyggnad.

 

 


Under slutet av vårterminen ställdes dock förskolans pedagogiska verksamhet inför en stor utmaning i samband med Covid-19’s framfart i samhället, vilket påverkade projektet under mars månad och framåt. Under en tid där hållbar utveckling har ett stort fokus inom förskolan gjordes en bedömning om vad verksamheten hade för möjligheter att bemöta både barn och pedagogers behov, då hållbar utveckling står för att ta hand om vår hälsa, miljö och samvaro och där vi värnar om varandra och varandras välbefinnande. Vad behöver barn, pedagoger och vårdnadshavare för att må bra i denna ovanliga situation? Hur kan vi utforma verksamheten för att bemöta rådande riktlinjer - för att kunna ge möjlighet till en förskola där alla delaktiga känner ett lugn?

Vi valde att fokusera på trygghet och omsorg, för att kunna möta dessa behov. Omsorgen är förskolans grund och fundament, där ett gott relationsbyggande mellan pedagoger och barn möjliggör ett tryggt utforskande och lärande. Vi har under vårterminen förflyttat verksamheten till att vara utomhus i all möjlig mån, där stort fokus har lagts på den sociala tillvaron och leken. Vi har samarbetat över grupper och haft roligt tillsammans i en verksamhet som präglats av en samsyn på god hälsa och glädje. Vi har resterande tid på terminen fokuserat på skapande ute på gården i olika konstellationer samt rörelselekar och utflykter för hela avdelningen, vilket varit uppskattat och givande för hela barngruppen.


Glad sommar, så ses vi till hösten igen.
Varma kramar från pedagogerna i Onyxen

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: