Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Tro - Framtidstro och framtidsdrömmar

Skapad 2020-06-04 09:03 i Kastanjen Örebro
Förskola
Vi arbetar med Örebromodellen- för en jämlik förskola, och arbetar detta läsår med temaområde Tro.

Innehåll

              Pedagogisk planering

Tema Tro: Delområde 4 - Framtidstro och framtidsdrömmar

 

 

·       Läroplansmål 

 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 

Lpfö18, s.14

 

 

 

·       Syfte

 

 

 

Vad tror, drömmer och tänker barnen om sin framtid?

 

Syftet är att barnen ska få uttrycka vad de tänker och tror om sin framtid med hjälp av sin fantasi, litteratur och digitala verktyg, som till exempel green screen och stopmotion. Barnen kommer genom dessa verktyg ges en möjlighet att tolka och ifrågasätta bilder, sagor och texter som vi omges av. Genom att arbeta med till exempel green screen kan vi utmana normer som barnen möter i sin vardag och vi kan ge barnen förutsättningar att pröva och göra saker de önskar eller vill.

 

 

 

·         Vad vill vi att barnen ska få uppleva och lära?

 

 

 

·         Få en inblick i vilka olika yrken som finns i vårt samhälle, genom litteratur och utifrån det själva fundera över och uttrycka sina tankar, tro eller drömmar om sin framtid.

 

 

 

·         Vi vill att barnen ska få uppleva och få en inblick i hur digitala verktyg kan användas och vad som kan skapas med hjälp av det.

 

 

 

·         Använda sig av digitala verktyg för att se sig själv i en annan miljö.

 

 

 

·         Vi vill ge barnen en inblick i hur olika medier kan fungera till exempel tv.  Att se sig själv och höra sig själv på film. Barnen kommer få prova på hur det kan vara att intervjua och bli intervjuad av en kompis eller bli intervjuade av välkända figurer på förskolan.

 

 

 

 

 

·         Barnen kommer också få använda sin fantasi och kreativitet och skapa egna sagor tillsammans i mindre grupper, utifrån bilder de skapat med hjälp av green screen.

 

 

 

·         Få uppleva att varje enskild individs tankar, tro och drömmar är lika viktiga.

 

 

 

·       Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

 

 

 

Vi kommer att undervisa i mindre grupper. Barnen kommer få arbeta med digitala verktyg enskilt eller i mindre grupper.

 

·         Vi kommer att läsa litteratur, boken ” Vad vill du bli när du blir stor?”

 

·         Vi kommer använda oss av projektor för att visa en inspelad intervju där vi pedagoger spelar barn som funderar över framtiden, och för att visa barnens intervjuer och filmer på storbild.

 

·         Använda oss av bildstöd för att barnen ska kunna intervjua varandra kring deras framtidsdrömmar.

 

·         Använda oss av green screen för att hamna i olika yrkeskategorier/världar som vi skulle vilja uppleva.

 

·         Använda fantasin för att skapa sagor till barnens olika drömmar om yrke.

 

·         Samarbeta i mindre grupper med att skapa olika världar inför inspelning av animerade sagor.

 

·         Använda lärplatta och appen stopmotion för att skapa sagor.

 

 

 

 

 

·       Vem/vilka ska delta i undervisningen?

 

Alla barn deltar i olika gruppkonstellationer, utifrån sina förutsättningar och behov samt förmåga och intresse.

 

                                                                                                   

 

·       Var ska undervisningen genomföras?

 

Undervisningen kommer ske på Kastanjen       

 

                

 

 

 

·       När ska undervisningen genomföras?

 

Under en sexveckorsperiod på förmiddagar, samlingar samt lär- och kompis- och sagovilorna.               

 

 

 

 

 

·       Hur ska arbetet dokumenteras/kommuniceras?

 

Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Viss del av barnens dokumentation hamnar i barnens portfoliopärmar samt på lärloggen på Unikum.

 

Vi kommunicerar arbetet genom den dagliga kontakten med vårdnadshavare samt på Unikum.

 

Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

Koppling till barnkonventionen

 

Detta temaområde kan vi koppla till de fyra grundprinciperna;

Artikel 2; Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Artikel 3; Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Artikel 6; Alla barn har rätt till liv och utveckling

Artikel 12; Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: