Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria åk 8

Skapad 2020-06-04 09:57 i Ede skola Hudiksvall
Grundskola F – 9
Under hösten kommer eleverna arbeta med litteraturhistoria. Vi läser om antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen, romantiken, realismen och modernismen. Vi inleder varje tidsepok med att se "Hej litteraturen" från UR. Vi går igenom kända verk, författare och typiska drag för tiden. Eleverna kommer att få jobba både enskilt och samarbeta vad gäller analys och jämförelse av epoker, författare och deras verk. Eleverna kommer att arbeta aktivt med textdisposition inom varje område.

Innehåll

Varje epok inleds med att klassen tillsammans tittar på "Hej litteraturen".
Därefter samtalar vi kring samtiden och diskuterar vilka verk som gavs ut och varför.
Eleverna kommer att läsa kortare utdrag ur tidstypiska texter samt svar på relevanta frågor som de sedan ska redogöra
för i snyggt disponerade textdokument. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  SvSyfte Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Att tolka texters budskap, tema och motiv 
   samt deras syften, avsändare och mottagare.
 •  Syfte Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
 •  SvSyfte Söka information från olika källor och värdera dessa.
 •  Syfte Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 •  Syfte Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument.
 •  
 • Centralt innehåll
 •  Sv  7-9Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters   budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 •  Sv  7-9Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 •  Sv  7-9Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden   och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik,   sagor och myter.
 •  Sv  7-9Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för   ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 •  Sv  7-9Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig   ifrån varandra.
 •  Sv  7-9Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från   Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 •  Sv  7-9Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och   begrepps nyanser och värdeladdning.
 •  Sv  7-9Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 •  Sv  7-9Språkbruk Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Kunskapskrav
 •  Sv  E 9Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 •  Sv  E 9Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 •  Sv  E 9Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 •  Sv  E 9Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 •  Sv  E 9Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Matriser

Litteraturhistoria

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du redovisar dina källor på ett korrekt sätt.
Du kan genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, flyt och engagemang.
Du kan genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, flyt och engagemang.
Du kan genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, flyt och engagemang.
Du kan redogöra för något typiskt drag från respektive epok.
Du kan redogöra för några typiska drag från respektive epok.
Du kan redogöra och reflektera över några typiska drag från respektive epok.
Du kan göra enkla jämförelser mellan de olika epokerna.
Du kan göra utvecklade jämförelser mellan de olika epokerna.
Du kan göra välutvecklade jämförelser mellan de olika epokerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: