Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning i skogen med ämnesövergripande aktiviteter

Skapad 2020-06-04 15:48 i Gnarps skola Nordanstig
Utomhuspedagogik i svenska, matematik, no och so i årskurs 1.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska Matematik
Utomhuspedagogik är ett pedagogiskt förhållningssätt som syftar till växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på upplevelser i autentiska situationer. Det handlar både om platsen, innehållet och sättet att lära på. Den utomhuspedagogiska metoden används som komplement till övrig undervisning för att eleverna ska förstå och komma ihåg bättre. Den syftar till att belysa, konkretisera och förtydliga teoretiska modeller, processer, fenomen och sammanhang. Belysa innehållet i olika ämnen där klassrummet utgör en begränsning eller hinder för elevernas lärande, till exempel de olika processer och företeelser som sker i natur- och kulturmiljöer. Med utgångspunkt från läroplanen öka förståelsen hos eleverna för innehållet i skolans olika ämnen. Vi kommer att arbeta med alla skolans ämnen inomhus och utomhus. Vi ser ute som ett extra rum att lära i på olika sätt. Genom att gå ut i vårt närområde/samhälle får vi uppleva nya kunskaper med alla våra sinnen. Övningarna kommer att beröra många av läroplanens mål. De kommer att anpassas efter elevgruppernas kunskapsnivåer, behov, årstider och vilken plats vi är på.

Innehåll

Dessa förmågor kommer du att träna på och dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Detta ska du lära dig:

Du kommer att träna dig på att:

 • använda ditt språk för att uttrycka dig och förstå andra
 • använda utomhusmiljön som inspirationskälla för din egen kreativitet och fantasi och för att tillägna dig nya kunskaper.

Så här kommer vi att arbeta:

Ett av målen med arbetet är att alla elever ska kunna samarbeta med varandra under övningarna. Vi kommer att arbeta utomhus. Utemiljön är som ett extra rum att lära i på olika sätt och där lekens betydelse får stort utrymme. Genom att gå ut i vårt närområde får vi uppleva nya kunskaper med alla våra sinnen. Övningarna kommer att beröra många av läroplanens mål inom svenska,matematik och NO. De kommer att anpassas efter elevgruppernas kunskapsnivåer, behov, intressen, årstider och vilken plats vi är på. 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Du kommer att bedömas genom att du visar att du utvecklat dina förmågor att använda ditt språk för att uttrycka dig och förstå andra, använda utomhusmiljön som inspirationskälla för din egen kreativitet och fantasi och för att tillägna dig nya kunskaper. Du kommer också bedömas i dina kunskaper kopplat till kunskapskraven i svenska, matematik och NO.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: