Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap på Lilla äpplet

Skapad 2020-06-04 17:02 i Skarsjö förskola Norrtälje
Ett projekt som handlar om vänskap, samarbete, social kompetens och gruppdynamik. Målet är att stärka barnens självkänsla och att utveckla samspelet i gruppen.
Förskola
Vi har valt att i temat utgå från en populär bok bland barnen, "Alla får åka med". Den handlar om gemenskap och känslor. Tillsammans funderar vi över hur en kompis är och hur man gör när man vill bli kompis med nån och hur vi bör vara mot varandra.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

 

Vad är en vän?

Syftet är att utveckla det sociala samspelet mellan barnen i gruppen och stärka varje individs självkänsla. Vi vill ge barnen möjligheter, verktyg och redskap för att känna sig trygga och bli en del i gruppen. Känna samhörighet, stärka tron på sig själv och sin förmåga och upptäcka nya färdigheter de själva klarar av. Vi vill också att de ska få förståelse för vilka rättigheter och skyldigheter som kan finnas i gruppen. De ska också få uppleva det positiva med att samarbeta, inkluderas, hjälpas åt och glädjen med att vara i ett sammanhang.

Syfte:

Visa respekt och förståelse för alla människors värde, utveckla barnens vänskapsband och vara hjälpsamma mot varandra.

Mål ur Lpfö 18: 

• självständighet och tillit till sin egen förmåga,

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Barnens intressen, initiativ och behov: 

Barnen har börjat visat intresse för att ta egna initiativ i olika sammanhang. Vi pedagoger ser att flera av barnen visar vilja att hjälpa varandra genom att de uttrycker det muntligt men även genom handling. Det finns ett stort behov bland barnen att tillhöra ett sammanhang, en grupp av kompisar. 

Specifika mål

Förståelse:

Att våga prova själva och växa utav de lyckade försöken.

Känslan utav tillhörighet i en grupp.

Lyssna på varandra när någon säger stopp och respektera detta. 

Förmågor:     

Förmåga att känna tillit till sina egna förmågor.             

Förmåga att bjuda in andra barn till lek.

Förmåga att vid behov erbjuda andra barn hjälp och hjälpa varandra.

 

Begrepp:

Vänskap, hjälpsam, tillsammans och samarbete.

                

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi pedagoger ställer öppna frågor utan något rätt eller fel. Vi förstärker och uppmuntrar då barnen hjälper varandra eller bjuder in till lek, hjälper varandra och samarbetar. Vi är förebilder i olika situationer då barn lär av våra handlingar. Vi skapar och ger förutsättningar för lek, där vi finns närvarande. För att ge barnen begrepp i ämnet kommer pedagogerna att aktivt använda ord som tillsammans, samarbete, hjälpa, kompis, vän, känslor mm. Olika planerade aktiviteter kopplade till temat.

Vetenskaplig grund:

Scaffoldingstöttande förhållningssätt.

 

2. UTVÄRDERING

Vi vet att barnen fått en ökad förmåga och förståelse när de är hjälpsamma, vågar lita på sin förmåga, lyssnar på varandra och är goda kamrater mot varandra.

Utvärderingssätt:

Genom att observera barnens samspel.

Genom reflektion varje vecka samt analys när temat avslutats. 

 

(Ev. en ”matris för måluppfyllelse” nedan)

 

Aktiviteter:

Som stöd till vårt projekt kommer vi att använda boken ” Alla får åka med”. Denna bok finns på Polyglutt på svenska och många andra språk som finns i barngruppen. Vi läser sagan tillsammans, reflekterar och diskuterar. Parallellt med detta tänker vi på vårt förhållningssätt och ställer öppna frågor. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa och ta hand om varandra och bjuda in varandra till lek. Vi kommer också introducera gruppstärkande lekar, kompiskort, namnlekar, språklåda kopplad till sagan och göra samarbetsövningar.

 

Formativ uppföljning: 

De aktiviteter som sker dokumenteras antingen med ipad eller genom anteckningar. Vid pedagogernas veckoreflektion används reflektionsfrågor för att synliggöra barnens tankar och vilket lärande som sker samt tillsammans planera hur vi går vidare. 

 

Lärmiljö:

Bilder ur boken sätts upp på förskolans väggar.

Göra iordning en sagolåda med rekvisita ur boken.

Vi sätter upp dokumentationen synligt för barnen och vårdnadshavare samt skriva lärloggar på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Förstå då någon säger eller visar stopp/nej och respektera detta
Barnen kan med stöttning av pedagogerna, genom handling visa att de förstår vad det innebär när någon säger nej.
Barnen visar vid enstaka tillfällen genom handling att de förstår när det är något som andra barn inte vill.
När majoriteten av barnen visar genom handling att de förstår när det är något som andra barn inte vill.
Förmåga att bjuda in andra barn till lek
Barnen bjuder in varandra till lek tillsammans med en pedagog, t ex att pedagogen följer med barnet och är den som frågar.
Barnen bjuder in varandra till lek med stöd av pedagogerna, t ex att pedagogen uppmuntrar och berättar hur de kan göra.
Barnen bjuder in varandra till lek på ett respektfullt sätt utan stöttning av pedagog.
Förmåga att vid behov erbjuda andra barn hjälp
När pedagoger visar på hur man kan erbjuda sina kompisar hjälp.
När barnen med visst stöd av pedagoger visar verbalt och/eller genom handling att de erbjuder varandra hjälp.
När majoriteten av barnen visar verbalt och/eller genom handling att de spontant erbjuder varandra hjälp.
Förstå hur man säger eller visar stopp/nej.
Barnen kan med stöttning av pedagogerna, genom handling visa att de förstår hur man kan säga stopp/nej.
Barnen visar vid enstaka tillfällen genom handling att de förstår hur man säger/visar stopp/nej.
När majoriteten av barnen visar genom handling eller verbalt att de förstår och kan säga stopp/nej.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: