Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema naturvetenskap och teknik- förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln.

Skapad 2020-06-05 07:42 i Färglådan Österåker
Förskola
Under temaperioder och över större delen av året arbetar vi på förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln med temat Naturvetenskap och teknik i olika projekt och aktiviteter.

Innehåll

 

Bakgrund: 

På förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln arbetar vi efter en årscykel där målen i läroplanen (Lpfö18) delats in i olika temaområden över året. Alla pedagoger arbetar med samma målområden/teman under cykelns gång för att skapa sammanhang och en röd tråd i utbildningen och den dagliga undervisning. Den cykliska planeringen gör att vi arbetar aktivt med våra styrdokument och metodiskt följer vårt uppdrag. Detta arbetssätt säkerställer även att vi arbetar mot varje enskilt mål och att varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse, förmågor och intressen i enlighet med vårt uppdrag i Lpfö18.

Språk och kommunikation utgör bas i undervisningen då vi anser det vara en viktig förutsättning för vidare lärande. Därutöver arbetar vi med fokusområden såsom: Normer och värden, Social kompetens, Inflytande och delaktighet, Naturvetenskap och teknik, Matematik, Skapande, Hälsa och rörelse, Lek samt Helhet och allsidighet. 

Ett av våra gemensamma teman är Naturvetenskap och teknik. Varje avdelning arbetar med undervisning kopplat till temat i olika projekt och aktiviteter utifrån barnens ålder, förutsättningar, tidigare erfarenheter och visade intressen.

 Syfte:

I detta arbete vill vi ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för olika samband i naturen såsom till exempel årstider och träd samt förmåga att reflektera och samtala kring djur, natur, kretslopp och teknik. Vi vill skapa nyfikenhet och intresse för dessa ämnen och ge barnen möjlighet att utforska, beskriva och ställa frågor med hjälp av olika uttrycksformer som till exempel reflekterande samtal och skapande. 

 

På Avdelning gul har vi valt att arbeta med

Att i naturen utforska hur naturens skiftningar kan se ut, när vissnar blommorna, hur ändras träden efter årstid, vilka småkryp finns och vad behöver de för att leva samt att vara rädd om våra djur och natur. Vatten är ett oändligt läromedel som finns i alla former och i mängder som skapar gemensamt utforskande i barngruppen och ger plats för gemensamma reflektioner. 

Teknikdelen utgår ifrån frågan: vad är teknik? Är det att limma fast olika objekt som vi klippt ut eller är det själva saxen? Att undersöka olika tekniker i vardagen synliggör hur vi människor uppfunnit dessa till skillnad ifrån naturmaterial som finns i naturen.

 

Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetsätt och strategier använder vi oss av

I förskolans undervisningsgrupp och i arbetslagen använder vi oss av lotusdiagram för att analysera läroplansmålen och koppla dem till undervisning och aktiviteter i praktiken

Vi använder oss av film, böcker och samtalsbilder för att få fatt i barns tankar och erfarenheter kring , årstider, djur, natur och olika teknikobjekt.

Film, böcker och samtalsbilder ger oss även möjlighet att skapa nya gemensamma erfarenheter och ett förändrat lärande genom att samtala om fakta och egenskaper hos det vi utforskar.

Olika besök i närmiljön och i skogen där barnen får möjlighet att uppleva och utforska naturen, samt utmanas i olika aktiviteter

Skapande med olika material och med olika tekniska uppfinningar.

Samtala om vikten av att värna om djur och natur, samt i fundera kring vem som kom på att människor behöver olika tekniska objekt.

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Naturkunskap

Dagliga mötesforum där alla barn ges språkutrymme för att stimulera varje barns språkutveckling

Reflektion vid projektorn där barnen inbjuds att vara aktiva och uttrycka sina tankar och upplevelser av bild och berättelse  

I både planerade och fria aktiviteter tar vi tillvara på barnens tankar och idéer, vi ställer frågor och resonerar med dem

Genom att läsa olika böcker, använda samtalsbilder och reflektera kring pedagogiska filmer utvecklar barnen sitt ordförråd, tillägnar sig nya ord och begrepp

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Genom att erbjuda barnen tillgängligt material tillhörande temat för lek och utforskande

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom dagliga samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berätta vad vi gör/har gjort

Unikum

Föräldrafika

Utvecklingssamtal

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Naturkunskap och teknik samt Språk och kommunikation. 

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys

Vi kopplar undervisning och aktiviteter till de lotusdiagram som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: