Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall pedag.planering, Rävekärrs förskola, Värdegrund ht 20/vt 21

Skapad 2020-06-05 09:52 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18, med fokusområdet Värdegrund.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Utbildningen och undervisningen i förskolan speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Vi ska erbjuda barnen möjligheter att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Vi arbetar normkritiskt för att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och vi arbetar aktivt med att grundlägga barnens trygghet och självkänsla.
 

För att uppnå syftet med fokusområdet arbetar vi med följande konkreta aktiviteter och säkerställer arbetet med gemensamma diskussioner i arbetslaget kring:

Känslor/Empati*:

Lek/lekmiljöer*:

Kompisrelationer*:

Normkritik*:

Samarbete*

Barns inflytande*: 

Integritet*: 

Demokratiska processer*:

Kulturell identitet*:

Omsorg*:

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen. 

För att skapa bästa möjlighet till inflytande delar vi in barnen i mindre grupper på ett medvetet sätt.

För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.

För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger. 

Vi använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Dokumentation.

Det är viktigt att vi pedagoger försöker se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan att ha bestämda förväntningar. Insamlingen av information handlar om att fånga vad barnen gör och deras relationer till andra. Det kan till exempel vara att se vad barnen är intresserade av men också förstå hur de pedagogiska miljöerna, pedagogernas förhållningssätt och pedagogiska strategier möter upp barnens behov och intresse.

I arbetslaget resonerar vi om hur vi konkret skall arbeta med observation och analys. 

  • Vi kommer att ta foto och anteckna det som händer i utbildningen- och undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: