Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för pedag.planering, Rävekärrs förskola Språk ht 20/vt 21

Skapad 2020-06-05 09:55 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Språk

Innehåll

Syftet med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill erbjuda barnen möjlighet att utveckla förståelse och intresse för språk och kommunikation. Barnen skall ges möjlighet till språkutveckling. Utbildningen och undervisningen skall uppmuntra deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Barnen skall få möjlighet att utveckla ett nyanserar talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera med andra. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla ett intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. Vi vill även skapa nyfikenhet hos barnen kring skriftspråk, flerspråkighet och TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation).

 

För att uppnå syftet med fokusområdet arbetar vi med följande konkreta aktiviteter:

Högläsning:  

Samtala om texter: 

Berätta: 

Flerspråkighet och TAKK:

Läsmiljö och läsande förebild: 

Skriftspråk: 

Ordförråd*:

Rim och ramsor: 

Sång:

Samverkan med bokbuss och bibliotek: 

Läslyftet del 1-4 "Flera språk i barngruppen":

 

 

Strategier och förhållningssätt:

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen. 

För att skapa bästa möjlighet till inflytande delar vi in barnen i mindre grupper på ett medvetet sätt.

För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.

För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger. 

Vi använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Dokumentation:

Det är viktigt att pedagogerna försöker se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan att ha bestämda förväntningar. Insamlingen av information handlar om att fånga vad barnen gör och deras relationer till andra. Det kan till exempel vara att se vad barnen är intresserade av men också förstå hur de pedagogiska miljöerna, pedagogernas förhållningssätt och pedagogiska strategier möter upp barnens behov och intresse.

I arbetslaget resonerar vi om hur vi konkret skall arbeta med observation och analys. 

  • Vi kommer att ta foto och anteckna det som händer i utbildningen- och undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: