Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall pedag.planering, Rävekärrs förskola, Estetiska lärprocesser ht 20/vt 21

Skapad 2020-06-05 10:03 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, med fokusområdet Dans, drama, rytmik, rörelse och skapande.

Innehåll

Innehåll

Syftet med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi arbetar medvetet med att erbjuda barnen lustfyllda aktiviteter som utvecklar barnens motorik, koordination och kroppsuppfattning. Vi vill ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. De ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker.

 

 

För att uppnå syftet med fokusområdet arbetar vi med följande konkreta aktiviteter:

Form & konstruktion: 

Drama: 

 

Musik & sång:

 

 

Strategier och förhållningssätt:

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen.  

För att skapa bästa möjlighet till inflytande delar vi in barnen i mindre grupper på ett medvetet sätt.

För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.

För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger. 

Vi använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Dokumentation.

Det är viktigt att pedagogerna försöker se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan att ha bestämda förväntningar. Insamlingen av information handlar om att fånga vad barnen gör och deras relationer till andra. Det kan till exempel vara att se vad barnen är intresserade av men också förstå hur de pedagogiska miljöerna, pedagogernas förhållningssätt och pedagogiska strategier möter upp barnens behov och intresse.

I arbetslaget resonerar vi om hur vi konkret skall arbeta med observation och analys. 

  • Vi kommer att ta foto och anteckna det som händer i utbildningen- och undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: