Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KOLTRASTEN OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE 2020/2021

Skapad 2020-06-06 10:37 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18). På förskolorna Holken och Kobjer ges barnen möjlighet att utveckla sin identitet och känna tillit till sin egen förmåga. Den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Pedagogerna tar tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Miljön presenteras tydligt för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning skapas en mångfald av temarum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin utveckling. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av lek, fantasi, problemlösning samt av olika estetiska uttrycksformer.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

 • Fortsatt arbete med normer och värden. Se planering.
 •  
 • Skapande aktiviteter - planerade och på egna initiativ. Bygga sitt eget mushus inspirerade av de nya konstverken i Lund. Vi avslutar med vernissage.
 •  
 • Teknik - använda sig av olika material för att nå önskat bygge eller funktion.Magneter, klotsar, kapla, plus plus, lego och "skräpmaterial.
 •  
 • Matematik - former och mönster. Göra egna mönster och följa ett mönster.
 •  
 • Omvärldsorientering - på våra promenader uppmärksammar vi byggnader, olika byggnadstyper, gamla/nya hus. Symboler och begrepp.
 •  
 • Kultur/historia - förr och idag. Vi använder oss av Kulturen.
 •  
 • Konst - vi uppmärksammar offentlig konst.
 •  
 • Samtal om hälsa och välbefinnande, arbete med hållbar utveckling se planering.
 • Fysiska och psykiska aktiviteter - miniröris, lekar, yoga och vandringar.

Natur - vi uppmärksammar årstiderna, träd och djur. Plantering och skörd. 

Traditioner.

Språk. Sånger, ramsor. Vi lyssnar på musik från andra länder. Vi lyfter olika språk i barngruppen. Daglig läsning. Frekventa besök på biblioteket. Bokpåsar för barnen att låna hem.  

 •  

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Samtal,  dokumentation, reflektion tillsammans med barnen.

 

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Planeringen är baserad på barnens intresse, förmågor och behov. 

Önskade effekter är delaktighet, lärande - kunskap och vidareutveckling av uppsatta mål.

4. Läroplansmål  enligt nedan

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: