Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsning (SvA) vt -20

Skapad 2020-06-07 12:32 i Sternöskolan Karlshamn
Både i svenska och i andra ämnen arbetar vi mycket med läsutveckling. Vi tränar på att läsa olika slags texter, både bekanta och obekanta, med flyt och med inlevelse. Vi tränar också mycket på att förstå det vi läser med hjälp av olika lässtrategier.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk

Innehåll

Matriser

SvA
Läsutvecklingsmatris (enligt ZickZack)

Läsutveckling

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
FLYT: Automatisering
Förmågan att samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosatexter skrivna för barn och ungdom.
Kan samtidigt avkoda och förstå enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan samtidigt avkoda och förstå enklare skönlitteratur och sakprosa.
Kan samtidigt avkoda och förstå åldersadekvat skönlitteratur samt sakprosa.
Kan samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosa på en för åldersgruppen avancerad nivå..
FLYT: Prosodi
Förmågan att vid högläsning av åldersadekvata texter anpassa läshastighet, intonation, betoning och frasering till textens innehåll.
Pauserar mellan meningarna.
Pauserar mellan meningarna samt vid kommatering. Gör längre pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet.
Gör paus vid interpunktion samt anpassar läsningen utifrån vilket skiljetecken som används. Gör längre pauser vid nytt stycke och delar upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehåll.
Läser med inlevelse. Anpassar betoning, intonation och frasering utifrån texttyp och innehåll.
FÖRSTÅELSE: Textens syfte och läsmetod
Förmågan att avgöra textens syfte och välja läsmetod utifrån läsningens syfte.
Känner till att en text kan ha olika syften men har svårt att anpassa läsningen därefter.
Kan själv definiera vad syftet med texten är och kan med viss stöttning anpassa läsningen därefter.
Kan identifiera syftet med texten och på egen hand anpassa valet av läsmetod efter läsningens syfte.
Anpassar automatiskt läsmetod efter textens och läsningens syfte.
FÖRSTÅELSE: Skönlitteratur
Förmågan att kunna urskilja och återge/sammanfatt skönlitterära texters innehåll och handling.
Kan i ett samtal redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer.
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja samt beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer såväl muntligt som skriftligt.
Kan på egen hand återge såväl handling som eventuella parallellhandlingar i en skönlitterär berättelse, beskriva flera miljöer samt urskilja, beskriva, värdera och reflektera kring huvud- och bikaraktärer, såväl muntligt som skriftligt.
FÖRSTÅELSE: Sakprosa
Förmågan att kunna urskilja och återge/sammanfatta innehållet och budskapet i sakprosatexter.
Kan med viss stöttning urskilja samt muntligt återge innehållet i en enklare sakprosatext.
Kan urskilja vissa nyckelbegrepp samt återge huvudbudskapet i en enklare sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en åldersadekvat sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en för åldersgruppen avancerad sakprosatext.
FÖRSTÅELSE : Lässtrategier 1
Förmågan att tolka och värdera både det som står uttalat och outtalat i texten.
Kan visualisera när hen läser samt förutspå vad som kommer att hända framöver.
Ifrågasätter sin förståelse och börjar använda sig av olika lässtrategier för att få klarhet t ex ställer frågor till sig själv och andra, backar och läser om. Kan även sammanfatta det hen läst.
Kan göra inferenser dvs förstår det som står outtalat i texten genom att använda sig av ledtrådar i texten, det hen vet, egna erfarenheter osv
Använder sig automatiskt av flera olika lässtrategier för att förstå en text och kontrollera sin läsförståelse. Kan dessutom redogöra för vilken eller vilka strategier som använts och varför.
FÖRSTÅELSE: Lässtrategier 2
Förmågan att dra slutsatser och föra resonemang om texter.
Kan dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.
Kan dra paralleller mellan olika texter och typer av texter hen läst.
Kan dra paralleller mellan det lästa och aktuella eller historiska händelser i omvärlden.
LÄSFÖRSTÅELSE: Läsupplevelsen
Förmågan att beskriva sin upplevelse av läsningen.
Berättar bara om sin läsupplevelse vid direkt förfrågan och har svårt att formulera längre svar om hur hen upplevt en viss text.
Berättar vid förfrågan utförligt om hur hen har upplevt en viss bok.
Deltar aktivt vid text- och boksamtal. Ställer frågor, lyssnar på kamraternas åsikter och ger respons.
Berättar på eget initiativ om bra böcker hen läst (även utanför skolans litteraturundervisning). Tipsar ofta sina kamrater om bra böcker och författare.
ORD OCH BEGREPP: Ordförståelsestrategier
Förmågan att använda sig av olika ordförståelsestrategier när hen stöter på okända ord och begrepp.
Uppmärksammar att hen inte förstår innebörden av ett ord eller begrepp, men begränsar sökningen av information till själva ordet; stannar upp och studerar ordet, läser om, tittar på stavelser, ser om det påminner om något annat känt ord osv
Försöker använda olika ordförståelsestrategier för att tolka okända ord och begrepp, såsom att se på ordets böjning, funktion, placering i meningen osv men utökar sökningen så att den även innefattar texten kring ordet; dra slutsatser av sammanhanget, tar hjälp av illustrationer osv Börjar använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande.
Använder sig av olika ordförståelsestrategier när hen stöter på ett okänt ord eller begrepp. Kan använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande för att ta reda på betydelsen.
Använder sig automatiskt och korrekt av ordförståelsestrategier när hen stöter på ett okänt ord eller begrepp och kan redogöra för vilken strategi hen använt och varför.
ATTITYD TILL LÄSNING: Läsvanor
När eleven läser...
Läser enbart i skolan.
Läser i skolan och ibland hemma.
Läser i skolan och någon gång i veckan hemma.
Läser i skolan och dagligen hemma.
ATTITYD TILL LÄSNING: Textval
Vad eleven läser...
Läser enbart de texter hen möter i skolan.
Läser utöver skolans texter enbart en specifik texttyp på enklare nivå.
Läser några olika typer av texter och har inget emot att prova på nya texttyper och författare.
Läser flera olika typer av texter och provar gärna på nya texttyper och författare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: