Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrstackens planering 20/21

Skapad 2020-06-09 09:38 i Förskolan Djurgårdsparken Kristinehamn
Förskola
På Myrstacken får barnen träffa de fyra superhjältarna Sam, Abbe, Tuva och Plussan alias Väpplarna. Vi kommer först att få träffa Sam som har superhjälteförmågor såsom närhet, empati och värdegrund. Därefter kommer vi att träffa Plussan som har superhjälteförmågor inom matematiken. Sedan dyker Tuva upp. Hennes superhjälteförmågor är inom natur och teknik. Slutligen möter vi Abbe som är superhjälte i språk.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

Tillgänglig utbildning social, pedagogisk och fysisk miljö

Språkutveckling

Modersmål

Matematisk utveckling

Systematiskt kvalitetsarbete SKA

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan

Vart är vi?

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Vi har precis börjat med inskolningar och alla barn har inte kommit tillbaka efter sommaren än. De barn vi har träffat hittills i barngruppen visar intresse för hoppdjuren, magneterna, bilarna, dockorna, cyklarna, lek i hemvrån och att dega. Barnen visar sitt intresse för dessa genom att de leker spontant med dem.

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

Vi ser och hör att många barns språk har utvecklats mycket och fort den senaste tiden. Deras ordförråd har utökats, de benämner, har längre meningar och gör sig bättre förstådda. Ord och begrepp som ex färger och siffror/räkning vi arbetade med under våren ser vi resultat av nu.

Vart ska vi?

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Vi vill att barnen fortsätta sin språkutveckling och öka sin förståelse och förmåga att kommunicera i olika sammanhang.

Vi vill att barnen blir bekanta med fler matematiska begrepp och ökar sin förståelse.

Genom detta ger vi barn med andra modersmål än svenska möjlighet att utveckla svenska språket. På deras eget modersmål kan vi använda oss av ex Polyglutt.

Barnen ska kunna delta och få möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas efter sin förmåga och sina behov.

 

Hur utmanar vi?

Utmaningen för pedagogerna är att tillgodose alla barns egna förutsättningar och behov.

Vi uppmuntrar goda exempel, berömmer, stöttar, peppar och har ett positivt förhållningssätt.

 

Vad är vår förväntade effekt?

SKA leder till likvärdig och höjd kvalitet på utbildningen och undervisningen.

Alla barn ges möjlighet att vara delaktiga i utbildningens alla aktiviteter. Miljön ska vara föränderlig utefter barngruppens behov.

Språkutvecklingen stimulerar barnen till att kunna berätta, beskriva och argumentera, kunna lyssna, samtala och urskilja ord och språkljud, tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang.

Kännedom om andra kulturer, språk och traditioner.

Barnen ska kunna använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på problem. Visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet. Kommunicera matematik.

Vi använder oss av planering-, uppföljnings- och utvärderingsverktyget i Unikum. Dokumentation sker runt de prioriterade målen. Dokumentation/barndokumentation sker både på grupp- och på individnivå. Fokus läggs på att jämföra planerad effekt mot funnet resultat och att förstå varför resultatet blev som det blev. Utveckla vår analys.

Hur gör vi?

Hur ser vår miljö ut?

Under förra läsåret började vi anpassa vår lärmiljö till vår nya barngrupp och de yngre barnen. Vi behöver fortsätta anpassa miljön eftersom vi har fler yngre barn och färre stora barn.

 

Förhållningsätt?

Vi uppmuntrar goda exempel, berömmer, stöttar, peppar och har ett positivt förhållningssätt. Vi är lyhörda och inlyssnande för barnens önskemål och behov.

 

 

Vilka material/aktiviteter behövs?

Vi kommer att arbeta med materialet Väpplarna och ha det som verktyg i vår verksamhet. Väpplarna utmanar på ett lustfyllt sätt barnen inom språk, matematik, NO/ teknik samt socialt samspel. Från detta material kommer vi att hämta idéer och inspiration av, och omsätta, dessa så att det passar ålder och barngrupp. Vi kommer att börja med Socialt samspel och jobba med detta under början av höstterminen.

 

Barnens funderingar och frågor?

Än så länge har det inte dykt upp funderingar och frågor hos barnen på förskolan. Vårt fokus nu i början av ett nytt läsår är att knyta an till barnen, få en trygg barngrupp och komma in i och få flyt i våra rutiner.

 

Vem gör vad och när?

Arbetslaget arbetar gemensamt med inskolningarna och att få en trygg barngrupp. Detta är vårt största fokus under hösten.

Under hösten börjar arbetslaget sätta sig in i materialet Väpplarna och implementera dem i barngruppen och i våra rutiner och aktiviteter.

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: