Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskollärare egenvärdering

Skapad 2020-06-09 10:46 i Båtsmans förskola Ale
Förskola
Underlag för medarbetarsamtal

Matriser

Förskollärare

Utvecklingsbehov
På god väg
Expertkunskap
Ämnesansvar
Förskolläraren gör ibland avkall på lärande eller förenklar för att främja god stämning. Materialet tenderar att styra undervisningen. Strukturer, ordning och reda är inte alltid självklara. Lärandemiljön sänder delvis motstridiga eller svårtolkade budskap.
Förskollärarens undervisning grundas i läroplanen samt forskning och beprövad erfarenhet. FSK presenterar intresseväckande områden och förmedlar kunskapens mål eller nytta i samhället och i livet. Produktion kan ibland gå före ett djupare lärande. FSK har goda ämneskunskaper. Lärandemiljön är inbjudande.
Förskollärare presenterar, problematiserar och förklarar nyttan av området på ett sätt som inspirerar barnen för det som ska läras och upptäckas. FSK visar föredömlighet genom att sända tydliga budskap till barnet via lärandemiljöns utseende och materialval samt genom att tala om sin inställning till lärande med stort engagemang och närvaro. FSK vågar utmana sig själv och barn-/personalgruppen för att nå ännu bättre resultat och kan på vägen våga misslyckas i strävan att utveckla verksamheten.
Aktivitetsansvar
Förskolläraren berättar och ställer frågor till barnen, men dessa ges begränsat utrymme att själva utforska, bidra till eller öva sig i beslutsfattande eller FSK ger barnen stort utrymme med liten vägledning. FSK kontrollerar ordning genom likartade aktiviteter med ett fåtal metoder och val eller växlar ständigt aktiviteter, metoder och rutiner med risk för oordning och osäkerhet. FSK visar barnen på vad som är önskvärt beteende men följer inte alltid upp eller slutför och brister därmed i sin föredömlighet. FSK är otydlig med sina förväntningar.
Förskollärare har olika angreppssätt och metoder och tar ofta hänsyn till gruppens nivå. FSK anpassar delvis metoder för enskilda barn. FSK har ordning och struktur i arbetet. FSK överlåter vissa rutiner och visst bestämmande till barnen men arbetar inte systematiskt med att träna alla till ansvarstagande. FSK visat sin föredömlighet genom att agera som barnen bör göra, kommer i tid och är välplanerad.
Förskolläraren väljer aktiviteter som gör att barnen kan utforska, förstå och bidra med sina inlägg och insikter. Tempot är medvetet varierat och tiden utnyttjad effektivt. FSK identifierar bästa angreppssätt och metod för att föra varje barns lärande och utveckling vidare, även i lek. Barngruppen får aktivt medverka i beslut, i eget lärande och i samlärande. FSK utvecklar verksamhetens tillgänglighet genom att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barnens lärande. FSK visar föredömlighet med tydliga rutiner och system som möjliggör och stödjer barnens självkontroll och egenansvar. FSK visar sin föredömlighet genom att agera som barnen bör göra, rör sig bland barnen och visar nyfikenhet inför deras tankar, intressen och arbete hela arbetsdagen.
Relationsansvar
Förskolläraren arbetar inte aktivt med socialt klimat och relationer. FSK använder tillrättavisningar och belöningar samt brister i ledarskap, blir allt för privat. FSK utgår från eget perspektiv, snarare än att tydliggöra flera sätt att se på frågor och idéer. FSK tenderar att se gruppen som en enhetlig och förklarar barns sociala svårigheter som individuella snarare än kontextuella. FSK tar kontakt med vårdnadshavare vid behov.
Förskolläraren arbetar med det sociala klimatet i förskolan, genom att visa värme och intresse. FSK provar olika metoder för samarbetsträning med tenderar att själv lösa konflikter enskilt med de berörda snarare än att utveckla barnens förmåga till konfliktlösning. FSK visar barnen på lösningar, oftast utifrån ett visst perspektiv. FSK visar oftast lugn och självbehärskning samt använder endast i undantagsfall tillsägelser, påföljder och belöningar för att upprätthålla lugn och ordning. FSK frågar efter och visar nyfikenhet för barnens tankar, hjälper var och en att sätta ord på sina idéer och önskningar och ger gensvar. FSK skapar goda relationer till vårdnadshavare genom vänligt intresse och tydlighet.
Förskolläraren skapar tryggt socialt klimat och förtroendefulla relationer i gruppen genom att visa övertygelse om att barnen vill utvecklas. FSK frågar efter och visar nyfikenhet inför barnens tankar, hjälper var och en att sätta ord på sina idéer och önskningar samt ger gensvar. FSK hjälper barnen att se saker utifrån olika perspektiv. FSK tränar gruppens och individens självkontroll och konfliktlösning och visar själv auktoritet, lugn, saklighet och självbehärskning i stressiga och komplexa situationer. FSK visar sin föredömlighet genom att vara guide till vuxenlivet och att med värme, glädje och humor visa att hen tycker om barnen. FSK utvecklar dialogen med barnens vårdnadshavare och skapar förtroendefulla relationer över tid.
Resultansvar
Förskollärare reflekterar och utvärderar men involverar sällan barnen. FSK:s utvärdering är problemorienterad snarare än utvecklingsorienterad. När barn visar svårigheter sänker FSK förväntningarna och påkallar hjälp snarare än att förändra sitt arbetssätt. FSK kan tendera att fokusera på attraktiva barnprodukter snarare än utvecklingsprocess och lärande.
Förskolläraren utvärderar och reflekterar kring sitt eget arbete och barnens utveckling. FSK reflekterar tillsammans med barnen för att synliggöra lärandet och utvecklingen. FSK omfattar idén att alla kan lära sig och uttalar höga förväntningar. FSK genomför extra anpassningar på gruppnivå för att tillgängliggöra verksamheten. FSK visar goda resultat.
Förskolläraren utvärderar hur de egna angreppssätten i ämnesområden, aktiviteter och relationer har fungerat och hur dessa har samverkar. FSK utvärderar spontant i stunden samt med systematiska utvärderingar av gruppens och verksamhetens utveckling och effekterna av sitt eget arbete. FSK tar för givet att alla kan lära sig, visar höga förväntningar på alla, bevakar varje barns utveckling och förändrar sitt arbetssätt för dem som inte omedelbart lär. FSK utvärderar resultat, läroplansmål och verksamhetsmål kontinuerligt med arbetslaget och med barnen. FSK visar sin föredömlighet genom hög egen närvaro i aktiviteterna och verksamheten. FSK använder sig av utvärdering som exempelvis pedagogisk dokumentation som en självklar del i sitt arbetet tillsammans med barnen.
Verksamhets- och egenutvecklingsansvar
Förskolläraren reflekterar över verksamheten men kopplar ännu inte till förändringar i arbetssätt. FSK arbetar reaktivt och är inte alltid förändringsbenägen. FSK diskuterar uppgifter och arbetstid men analyserar sällan sina pedagogiska mål, metoder och resultat och tar sällan del av andras eller delar egna idéer.
Förskolläraren tillämpar ett konsekvent ledarskap och utvecklar sin ledarroll genom att kompetensutveckla sig. FSK prövar nya arbetssätt, samt tar del av andras, och delar ibland egna idéer och material. FSK motiverar och analyser sina didaktiska val utifrån egna erfarenheter och referenser. FSK leder och ansvara för det pedagogiska arbetet i arbetslaget . FSK arbetar systematiskt och uppfyller de krav som ställs på FSK i den/de roller som FSK har och når goda resultat.
Förskolläraren utvecklar ständigt sitt ledarskap och sina metoder utifrån återkoppling från egna erfarenheter, från barn, kollegor, vårdnadshavare och ledning. FSK kompetensutvecklar sig på ett djupare plan genom att t.ex. ta del av ny forskning och litteratur som stödjer, stärker och utvecklar både den egna professionen och verksamhetens. FSK samverkar, reflekterar och analyserar i ett kollegialt lärande och förbättrar därmed barnens lärande och utveckling. FSK uttrycker insikt om och uppskattning av sitt uppdrag och beskriver mål, metoder och resultat med professionella begrepp och referenser till teorier, forskning och beprövad erfarenhet. FSK agerar som förebild/ coach för andra medarbetare. FSK arbetar systematiskt och uppfyller mycket väl de krav som ställs på FSK i den/ de roller som FSK har och når mycket goda resultat. FSK driver och initierar utvecklingsarbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: