Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egenutvärdering barnskötare

Skapad 2020-06-09 10:55 i Båtsmans förskola Ale
Förskola
Underlag för medarbetarsamtal

Matriser

Egenutvärdering barnskötare

Utvecklingsbehov
På god väg
Expertkunskap
Kommentar
Ämnesansvar
Barnskötaren deltar i aktiviteter med barnen men gör ibland avkall på lärande eller förenklar för att främja gos stämning. Materialet tenderar att styra utbildningen. Strukturer, ordning och reda är inte alltid självklara.
Barnskötaren deltar i och initierar aktiviteter tillsammans med barnen på ett sätt som gör barnen intresserade. Produktion kan ibland gå före ett djupare lärande. Lärandemiljön är inbjudande. BSK skapar trygghet och omsorg för barnen.
Barnskötaren organiserar och presenterar aktiviteter, miljöer och material på ett sätt som intresserar barnen för det som ska läras och upptäckas. BSK förenar lärande och utveckling med omsorg och trygghet för barnen. BSK visar föredömlighet genom att sända tydliga budskap till barnet via lärandemiljöns utseende samt genom att tala om sin inställning till lärande med stort engagemang och närvaro. BSK vågar utmana sig själv och barn-/ arbetslaget för att nå ännu bättre resultat och kan på vägen våga misslyckas i strävan att utveckla verksamheten.
Aktivitetsansvar
Barnskötaren ger barnen litet utrymme att själva utforska, bidra till eller öva sig i beslutsfattande eller BSK ger barnen stort utrymme men liten vägledning. BSK kontrollerar ordning genom likartade vuxenstyrda aktiviteter som återkommer eller fri lek utan att aktivt närvara själv. BSK visar barnen på vad som är önskvärt beteende men följer inte alltid upp eller slutför och brister i sin föredömlighet. BSK är otydlig med sina förväntningar.
Barnskötaren har olika angreppssätt och metoder och tar ofta hänsyn till gruppens nivå. BSK anpassar delvis metoder till enskilda barn. BSK har ordning och struktur i arbetet. BSK överlåter vissa rutiner och visst bestämmande till barnen men arbetar inte systematiskt med att träna alla till ansvarstagande. BSK visar sin föredömlighet genom att agera som barnen bör göra, kommer i tid och är välplanerad.
Barnskötaren väljer aktiviteter som gör att barnet kan utforska, förstå och bidra med sina inlägg och insikter. Tempot är medvetet varierat och tiden utnyttjas effektivt. BSK identifierar bästa angreppssätt och metod för att föra varje barns erfarenheter och utveckling vidare, även i lek. BSK använder många olika metoder, verktyg och konstellationer och inspirerar till olika aktiviteter. Barngruppen får aktivt medverka i beslut, i eget lärande och i samlärande. BSK medverkar i att tillgängliggöra utbildningen. BSK visar sin föredömlighet genom att agera som barnen bör göra, rör sig bland barnen och visar nyfikenhet inför deras tankar, intressen och arbete hela arbetsdagen.
Relationsansvar
Barnskötaren arbetar inte aktivt med socialt klimat och relationer. BSK använder tillrättavisningar samt belöningar och bestraffningar, brister i sin föredömlighet och blir allt för privat. BSK utgår från ett eget perspektiv, snarare än att tydliggöra flera sätt att se på frågor eller idéer. BSK tenderar att se gruppen som enhetlig och förklarar barns sociala svårigheter som individuella snarare än kontextuella. BSK tar kontakt med vårdnadshavare vid behov.
Barnskötaren arbetar med det sociala klimatet i förskolan genom att visa värme och intresse. BSK provar olika metoder för samarbetsträning men tenderar att själv lösa konflikter enskilt med de berörda snarare än utveckla barnens förmåga till konfliktlösning. BSK visar barnen på lösningar, oftast utifrån ett visst perspektiv. BSK visar oftast lugn och självbehärskning samt använder endast i undantagsfall tillsägelser, påföljder och belöningar för att upprätthålla lugn och ordning. BSK har de samtal med vårdnadshavare som verksamheten kräver.
Barnskötaren skapar ett tryggt socialt klimat och förtroendefulla relationer i barngruppen genom att visa övertygelse om att barnen vill utvecklas. BSK frågar efter och visar nyfikenhet inför barnens tankar, hjälper var och en att sätta ord på sina idéer och önskningar samt ger gensvar. BSK hjälper barnen att se saker utifrån olika perspektiv. BSK tränar gruppens självkontroll och konfliktlösning och visar själv auktoritet, lugn, saklighet och självbehärskning. BSK visar sin föredömlighet genom att vara guide till vuxenlivet och att med värme, glädje och humor visa att hen tycker om barnen. BSK skapar goda relationer till vårdnadshavarna genom vänligt intresse och tydlighet.
Resultatansvar
Barnskötaren utvärderar spontant men resultat diskuteras sällan med barnen. BSK:s utvärdering är problemorienterad snarare än utvecklingsorienterad. När barnen visar svårigheter sänker BSK förväntningarna och påkallar hjälp snarare än att förändra sitt arbetssätt. BSK kan tendera att fokusera attraktiva barnprodukter snarare än utvecklingsprocess och lärande
Barnskötaren utvärderar och reflekterar kring sitt eget arbete och barnens utveckling. BSK synliggör sitt eget arbete och barnens utveckling. BSK synliggör lärandet för barnen. BSK omfattar idén att alla kan lära sig och uttalar höga förväntningar. BSK kan ibland ha svårt att omsätta sin teoretiska förståelse i praktisk metod. BSK utvärderar ibland med barnen. BSK samarbetar med arbetslaget för att erbjuda god lärandemiljö. BSK prioriterar när det krävs och fullföljer av egen kraft sina uppgifter. BSK genomför extra anpassningar på gruppnivå för att tillgängliggöra verksamheten. BSK visar goda resultat.
Barnskötaren tar för givet att alla kan lära sig och visar höga förväntningar på alla. BSK reflekterar över och utvärderar läroplansmål och verksamhetsmål kontinuerligt med arbetslaget och med barnen. BSK tar stort aktivt ansvar och engagerar även andra till ökat ansvarstagande. BSK samarbetar med arbetslaget för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande på ett framgångsrikt sött. BSK visar sin föredömlighet genom hög egen närvaro i aktiviteterna och verksamheten.
Verksamhets- och egenutvecklingsansvar
Barnskötaren reflekterar över verksamheten men kopplar ännu inte till förändringar i arbetssätt. BSK arbetar reaktivt och är inte alltid förändringsbenägen. BSK diskuterar uppgifter och arbetstid men analyserar sällan sina pedagogiska mål, metoder och resultat.
Barnskötaren prövar och utvecklar sin ledarroll genom att kompetensutveckla sig. BSK prövar nya arbetssätt samt tar del av andras delar bland egna idéer och material. BSK samarbetar med arbetslaget om barn, rutiner och verksamhetsutveckling. BSK bidrar till ett gott arbetsklimat, lyssnar på andra, visar andra uppskattning och kan ompröva sin uppfattning i diskussioner. BSK är lyhörd för verksamhetens behov och tar egna initiativ. BSK når goda resultat.
Barnskötaren utvecklar ständigt sitt ledarskap och sina metoder utifrån reflektioner från barn, kollegor, vårdnadshavare och ledning. BSK kompetensutvecklar sig t.ex. genom föreläsningar och litteratur. BSK samverkar, reflekterar och analyserar i ett kollegialt lärande och förbättrar därmed barnets lärande och utveckling. BSK agerar som förebild/coach för andra medarbetare och driver aktivt förändring och nytänkande tillsammans med kollegor för verksamhetens bästa. BSK uppfyller mycket väl de krav som ställs på BSK i den/de roller som BSK har och når mycket goda resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: