Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I- och U-länder, rika och fattiga länder. Vt. 21

Skapad 2020-06-09 11:48 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Ett arbetsområde i so om världen och likheter och skillnader länder emellan.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Det är en i mångt och mycket en orättvis värld vi lever i. Världen kan delas in i rika och fattiga länder. Dessa brukar också kallas I- och U-länder. Det finns enormt stora skillnader inom dessa huvudgrupper också. Trots detta finns det vissa faktorer som stämmer in på många av länderna. Ungefär 80 procent av jordens befolkning bor i den fattiga delen av världen. Vi i Sverige tillhör den rika delen. Syftet med arbetet är att kunna jämföra rika länder med fattiga. Detta eftersom det vi gör påverkar hela världen, i- som u-land - rik som fattig- del av världen. Syftet med det här arbetsområdet är att se hur uppdelning av dessa länder görs och hur vi påverkar varandra med de beslut och val som görs varje dag. Arbetsområdet går alltså ut på att kunna beskriva likheter och skillnader mellan i- och u-länder, kunna förklara likheterna och skillnaderna samt kunna visa vilka konsekvenser det får för u-länderna vid förändringar i de största skillnaderna med i-länder

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

De val och beslut som tas i världen påverkar i många fall andra delar av världen också. Detta arbetsområde går ut på att kunna beskriva den stora indelningen av i- och u-länder, förklara likheter och skillnader mellan de olika grupperna och inom grupperna samt vilka konsekvenserna blir av detta. 

Arbetsgång och arbetsformer

Vi kommer arbeta med detta genom:

 • - lärarledda lektioner med genomgång av relevanta ord och begrepp, föreläsningar och undersökningar. med hjälp av bok, diagram och annan geografisk fakta 
 •  uppgifter enskilt, i grupp och helklass som tränar förmåga att se och analysera vad som kännetecknar i- och u-land och vilka konsekvenserna blir av detta. 
 •  film med anknytning till arbetsområdet. 

 

Många U- länder finns i Afrika.

Innehåll i arbetsområdet, vad ska vi arbeta med?

Genom att jobba med detta arbetsområde jobbar vi med följande delar ur det centrala innehållet i geografi. 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde förväntas du känna till följande:

 • geografiska ord och begrepp kopplade till arbetsområdet i- och u-land. 
 • känna till skillnader och likheter mellan i- och u-land
 • känna till hur livet kan se annorlunda ut i i- och u-land.
 • kunna jämföra ett i- och ett u-land och se skillnader och likheter mellan dessa med fokus på samhället och hur detta i sin tur påverkar människor som bor där. 
 • hur arbetet med frågor som rör samhället ser olika ut beroende på var man bor i världen. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Klimatförändringar och olika förklaringar till dessa.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
  SO  E 9
 • I samtal om globala miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: