Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Boken om mig själv"

Skapad 2020-06-09 12:40 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Språk är människans främsta redskap för att kunna tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi människor vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att vi ska kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Grundskola 6 Svenska
Du ska skriva en bok med ca 14 kapitel. Under den här tiden kommer du lära dig mycket om skrivprocessen, träna på stavning och grammatik, samt öva på att använda datorn som ett hjälpmedel när du skriver. Du tränar också på egen planering av ditt arbete och att hålla tidsramar.

Innehåll

Syfte

.

 • Du ska genom att samtala, läsa och skriva utveckla dina möjligheter att kommunicera och
  därmed få en tilltro till din egen språkliga förmåga.
 • Du ska bli säkrare på att formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • Du ska kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Du ska kunna urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Du ska kunna söka information från olika källor och värdera dessa

Konkretiserade mål

Du ska bli säkrare på att skriva texter genom att:
- ha en inledning, handling och ett slut
- ha ett bra innehåll
- ha korrekt stavning
- ha en klar röd tråd
- göra beskrivningar av personer och miljö
- ta reda på fakta
- välja rätt formuleringar
- ha korrekt meningsbyggnad

Undervisningen

 • Du ska skriva kapitlen i den ordning du vill, men skriv ett utkast först
 • Bearbeta innehåll och språk innan du renskriver
 • Använd även kompisar som bollplank
 • Lämna in för respons till läraren efter varje kapitel.
 • Skriv rent riktigt fint och illustrera med bilder och fotografier
 • Förslag på kapitel rubriker har du fått av din lärare.

Du kommer under arbetets gång träna på ditt sätt att skriva genom processen, dvs du får skriva en text, få kommentarer, ändra eller skriva om, få nya kommentarer osv. Ni kommer också att läsa och hjälpa varandra med era texter.

Skriv i jag-form. Det är du själv och dina tankar och upplevelser som är det viktigaste. Försök att inte bara skriva vad som hände utan varför det var viktigt för dig och hur det har påverkat dig. Intervjua gärna dina föräldrar, släktingar och kompisar för att skaffa dig så mycket information som möjligt

Bedömning

Jag bedömer följande:
-Hur boken ser ut
-Om innehållet är begripligt och med en röd tråd
-Stavningen, skiljetecken, meningsbyggnad
-Handlingen, beskrivningar
-Hur du tagit reda på en del fakta och hur du valt ut den
-Fomuleringar
-Hur du gett respons och tagit emot den
-Hur budskapet är
-Om du varierar ditt språk
-Hur du arbetar med din skrivprocess

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6

Matriser

Sv
Svenska åk 6

E
C
A
Läsförståelse
Att kunna sammanfatta olika texters innehåll
Du gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolka, analysera
Att utifrån egna erfarenheter kunna tolka olika livs- och omvärldsfrågor
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skrivförmåga och skrivteknik
Att kunna skriva olika slags texter
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du skriver olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Innehåll
Att kunna skriva berättande texter
Du skriver med enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Du skriver med utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativ komplex uppbyggnad.
Du skriver med välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Söka och sammanställa
Att kunna söka, välja ut och sammanställa information
Du använder information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du använder information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relatvit väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du använder information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Förtydliga texters budskap
Att kunna kombinera olika texttyper med estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar
Du förstärker och levandegör dina texters budskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstärker och levandegör dina texters budskap på ett ändamålsenligt sätt.
Du förstärker och levandegör dina texters budskap på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ge respons samt bearbeta texter
Att kunna ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet
Du ger enkla omdömen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen på ett relativt väl fungerande sätt.
Du ger välutvecklade och nyanserade omdömen på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: