Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 3

Skapad 2020-06-09 12:54 i Wieselgrensskolan Helsingborg
En planering över arbetet med matematik i årskurs 3.
Grundskola 3 Matematik
Matematiken genomsyrar vår vardag. Du använder den dagligen på många olika sätt - den finns överallt. I skolår 3 arbetar vi på olika sätt för att utveckla dina matematiska kunskaper och förmågor.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du utvecklar förmågan..

Att lösa och göra egna matematiska problem.

Att använda och förstå matematiska begrepp.

Att välja passande räknesätt för att lösa en uppgift.

Att delta i matematiska samtal.

 

Undervisningens innehåll

För att du ska utveckla dina matematiska förmågor och kunskaper arbetar vi på följande sätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Läromedlet Favorit
 • Olika webbsidor och appar
 • Konkret material
 • Spel och filmer
 • Samtal, gruppövningar, parövningar samt enskilt arbete

Taluppfattning och tals användning

 • Vi använder pengar, talkort och Multibas för att konkretisera positionssystemet.
 • Ordningstal
 • Talens grannar.
 • De fyra räknesätten samt sambanden mellan dem.
 • Bråk
 • Vi tränar på skriftliga räknemetoder, huvudräkning, användande av miniräknare och överslagsräkning.
 • Rimlighetsbedömningar i samband med uträkningar och problemlösning.

Algebra

 • Vi gör olika övningar för att förstå likhetstecknets betydelse.
 • Vi gör övningar enskilt och i grupp för att träna och förstå enkla talföljder samt geometriska mönster.

Geometri

 • Vi repeterar  de grundläggande geometriska objekten.
 • Samtal om och undersökningar av de geometriska objekten för att identifiera egenskaper, likheter och skillnader.
 • Skala, förstoring och förminskning.
 • Vi arbetar med symmetri på arbetsblad och genom att hitta symmetri i föremål som vi har omkring oss.
 • Vi repeterar lägesord.
 • Gemensamma praktiska övningar och enskilt arbete med volym, massa, längd, tid.

Sannolikhet och statistik

 • Vi gör och läser av enkla diagram tillsammans.
 • I samband med problemlösning och i Koll på matematik arbetar vi med tabeller.
 • Vi pratar om slumpmässiga händelser i samband med t ex tärningsspel.

Samband och förändringar

 • Vi arbetar med att göra olika jämförelser och fokuserar mycket på ord och begrepp som används.
 • Dubbelt och hälften.

Problemlösning

 • Vi arbetar i par med problemlösning. Paren löser uppgifter tillsammans för att prata matematik, kommunicera hur man tänker och arbeta med olika sätt att lösa uppgifterna - muntligt, skriftliga räknemetoder, bilder och med konkret material.
 • Redovisningar av parens lösningar då vi tränar att förklara hur vi tänker och lär av varandra.
 • Välja rätt räknesätt för att lösa uppgiften.
 • Vi analyserar uppgifterna genom att leta efter viktiga ord och tänka efter vilken information i uppgiften som är viktig för att vi ska kunna lösa uppgiften.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: