👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gasellens planering HT-20 och VT-21 väpplarna

Skapad 2020-06-10 10:35 i Förskolan Sannaparken Kristinehamn
Förskola
Under hösten -20 och våren-21 kommer vi att arbeta med väpplarna. Det är ett material som utgår från de fyra ämnena: matematik, svenska, ni/teknik och värdegrundsarbete. Vi kommer att börja med det sociala samspelet. Vilket den röda väpplaren Sam står för. Meningen är att vi kommer arbeta med Jaget, barnens identitet i några veckor. För att sedan nysta in alla fyra ämnen på ett lekfullt sätt.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

 https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan

1.Tillgänglig utbildning: social ,pedagogisk och fysisk miljö.

 

2. Språkutveckling

 

3. Modersmål.

 

4. Matematisk utveckling.

 

5. Systematiskt kvalitetsarbete

 

Vart är vi?

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

Bygg och konstruktion, bokstäver, pyssla, klippa, limma, måla, insekter och djur

7/1-21

Barnen intresserar sig fortfarande för bygg och konstruktion. bokstäver, gemener och versaler och siffror.

Vad har barnen för kunskaper idag?

 

1. Att de delar in sig i mindre grupper, vilket de lärt sig med hjälp av bild och sifferstöd. Med detta skapar vi möjligheter för barnen att utveckla samspel och kommunikation.

 

7/1-21

 

Barnen har utvecklat sitt samspel, kommunikation och uthållighet. 

 

2. Barnen känner igen sin begynnelsebokstav och ser bokstäver i leken, jämför och reflekterar ord tillsammans. De skapar rimord och nonsensord tillsammans.

7/1-21

Barnen har skrivit nya namnlappar med alla bokstäver och vi ser en utveckling i skrivandet och ordförståelse. De urskiljer ord och språkljud och skriver på egen hand.

3. I nuläget provar och utforskar barnen varandras modersmål. Det är norska, arabiska, tyska och persiska. Ofta vid rutinsituationer benämner de olika frukter, hälsningsfraser m.m.

7/1-21

Vid födelsedagar vill barnen bli grattade med engelska Happy Birthday. De benämner ofta saker på engelska. Just modersmål ser vi ibland på polyglutt med  deras egna modersmål.

 

 

4. Barnen testar, utforskar och lär av varandra olika slags konstruktioner och vill/våga prova på nya saker. I undervisningen räknar de varandra och kan dra slutsatser om vilka som saknas.

7/1-21

Barnen har kommit långt med olika matematiska begrepp t.ex De hämtar symboler på tanketavlan och skapar matematik tillsammans

Det blir diagram, addition, ekvationer, större än, mindre än och kluringar. Vi har sett en stor utveckling och intresse.

 

5. Barnen kommunicerar och reflekterar tillsammans om bokstäver och ordbilder, de formar och skriver, de följer ritningar i sina byggen och dokumenterar genom att rita och berätta . De sätter ord på det de lärt.

7/1-21

Vi har utvecklat dokumentationen kring våra focusmål .Både barndokumentationer och lärloggar.

 

 

Vart ska vi?

1.Ur Lpfö18. s.6 "Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt" 

Vi vill anpassa vår lärmiljö så alla får möjlighet att känna sig delaktiga. Valet av placering förankras hos både barn och vuxna. Miljön ska vara föränderlig och utvecklas i takt med att barngruppen utvecklas.

Att förstå våra gemensamma regler och vårt förhållningssätt mot varandra. Visa hänsyn, respekt och samspel för att fungera i ett demokratiskt samhälle.

7/1-21

Se ovan

 

2. Ur Lpfö18. s.14 " Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap"

Upptäcka och utforska vårt skriftspråk med fokus på att låta de få öva enkla sammansatta ord. Vi vill att de ska kunna kommunicera med hjälp av både ord, bild och symbol. Väcka nyfikenhet och lust genom ett lekfullt lärande.

7/1-21

Några barn har börjat ljuda, några läser och skriver ord på egen hand. Vi vill utmana vidare genom efternamn, adresser och ev. ny form av bokstavspåse.

3. Ur Lpfö18. s.14 " Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet"

Vi vill att alla ska få kännedom om vilka andra kulturer, språk och traditioner som representeras på avdelningen.

7/1-21

Se ovan

 

 

4. Ur Lpfö18. s.14 " Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta."

Vi vill att de får med sig vad en enkel ekvation är och hur den ser ut ( ex: 16+X=20) . Mätning, rumsuppfattning, tärningsspel, mönster, tallinje, talrad.

7/1-21

Vi går vidare med mätning och rumsuppfattning

 

5. Ur Lpfö18. s. 18 " resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande"

Utveckla våra barndokumentationer, rita, filma, fota och prata muntligt inför kompisarna.

7/1-21

Film, qr-koder,programmering och spel

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Stora och små bokstäver ( gemener och versaler)

7/1-21

Öka barnens ordförståelse och ordbank samt viljan att skriva korta ord

Hur utmanar vi?

Samarbete med hemmet i någon form t.ex. bokstavspåse

Föränderliga lekmiljöer och tillföra aktuellt material utifrån barnens intresse och förmåga med hjälp av Väpplarna

7/1-21

Som ovan

Vad är vår förväntade effekt?

Vi vill få trygga, självständiga och nyfikna barn som vågar ta ställning och ifrågasätta på ett positivt sätt.

Samspel och självkänsla i barngruppen. Vår förväntade effekt är att samverkan med hemmet stärker barnen i deras kunskapsutveckling.

7/1-21

Som ovan

 

Hur gör vi?

V.39 ( Börjar med självporträtt) 

Hur ser vår miljö ut?

 

Våra lärmiljöer ska vara i ständig förändring, inte statiska utan kan förändras i takt med att barnens intressen och kunskaper utvecklas.

Miljön ska vara tillgänglig och tilltalande och väcka lust och nyfikenhet.

Vi har en medveten strategi att låta ett visst antal barn få vistas åt gången i varje lärmiljö. Det med syftet att få en bra och fungerande lekmiljö.

Var sak har sin plats. Vi lär barnen att sortera så de själva vet var sakerna finns i varje lärmiljö.

 

Förhållningssätt?

Vi är tillåtande men samtidigt noga med att förankra hur vi gör mot varandra, våra saker och lokaler.

 

Vilka material/aktiviteter behövs?

Vi kommer att använda oss av materialet Väpplarna tillsammans med våra styrdokument för att uppnå våra strävansmål samt rutinsituationsmål.

Aktiviteter som stärker gruppdynamiken och individen

 

Barnens funderingar och frågor?

Våra barn undrar och funderar mycket och vi har tänkt att ta vara på det genom att skriva upp i vår aktuella pärm. Sedan tar vi tillfälle i akt och pratar om det under veckan. Så inget glöms bort och att barnen känner att vi lyssnar.

Det för att driva på deras vetgirighet och kunskapsinhämtande.

 

Vem gör vad och när?

Vi har rutiner och struktur för vem som gör vad och när. Vi har gemensam samt enskild planering.

Vi har ett delat ansvar på gasellen ingen av pedagogerna gör mer än någon annan. 

 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

Analys 21/5 2021

HUR BLEV DET ( TILLGÄNGLIGHET)

1.   Vad såg vi?

Genom vår bokpåse har vi synliggjort samverkan mellan hem och förskola. Barnen har haft inflytande över sin utbildning på så vis att de fått tagit med sig en favoritbok hemifrån. Som vi sedan bok recenserat. Vi såg en förväntan och en längtan hos barnen att få presentera sin bok i storgrupp. Barnen har stärkt sin självkänsla och tillit till sin förmåga.

 

Vi ser också en ständig utveckling i barnens kunskapsförändring, eftersom de tillåts att leka i olika konstellationer i våra lokaler.

 

Vi har möjliggjort lärandet för barnen genom att alla fått deltagit på sina villkor.

Ex: Ett barn blir tillfrågat att mäta, men vill inte just då. Vi frågar ett annat barn. Effekten blir att ett intresse skapas, när vi tillåter att aktiviteter få ta tid.

 

Blev det förväntad effekt?

Vår upplevelse är att den förväntade effekten uppfyllts. Vi hade vid terminens start en vision om att öka samverkan mellan hem och förskola samt att trygga barnen i deras utveckling och lärande.

 

Vad var framgångsfaktorerna?

Som vi nämt ovan, att vi tillät att det fick ta tid. Ingen blev tvingad, men att alla till slut ville. En central framgångsfaktor har varit upprepning. Att barnen fått sett vid flera tillfällen och vet vad som förväntas av dem och kompisarna det med glädje och vetskapen om att snart är det min tur!

 

 

Vad tar vi med oss?

Vi tar med oss lärdomen om att det finns många olika genrer av barnlitteratur.

Att det faktiskt fungerat i storgrupp, det med hjälp av ladybugen (storbild).

 

 

Hur går vi vidare?

Att genomföra ett samarbete med hemmet tidigt på terminen skapar förutsättningar för ett lustfyllt och lärorikt lärande. Det är samarbetet och dialogen mellan hem och förskola som ”sår små frön”.

 

HUR BLEV DET ( SVENSKA/ MODERSMÅL)

 

2/3 Vad såg vi?

Vi ser att dem ljudar och skriver och reflekterar kring alfabetet och bokstäver. De jämför och ser likheter. De pratar om versaler och gemener. De gör egna böcker. Egen bok hemifrån med recension.

 

Blev det förväntad effekt

Vi såg ett lustfyllt lärande och en glädje hos barnen. Det har skapats ett intresse för högläsning. Barnen har blivit duktiga på att återberätta handlingen i sagan.

 

Vad var framgångsfaktorerna?

Att vi använt oss mycket av högläsning i undervisningen. Samt den tydliga strukturen/upprepning. Barnen/vårdnadshavarnas delaktighet.

Att vi använde oss av projektorn som erbjöd barnen högläsning på storbild. Alla ser bilderna.

 

 

Vad tar vi med oss?

Att bli bättre på att använda visuellt stöd. Ex: TAKK, pekkartor, jojo.

 

Hur går vi vidare?

Något att spinna vidare på..

Att använda oss av TAKK mer frekvent under barnens vistelsetid i förskolan. Att ha sångsamling. Rim och ramsor. Introducera ”veckans tecken” (förslag: Veckans teckenpåse), där barnen får lägga i ett föremål och visa på förskolan.

 

 

 

4. MATEMATIK

 

Vad såg vi?

Barnen har fått ett intresse och nyfikenhet för mätning. De mäter och jämför i den lärande leken. De har fått en begreppsuppfattning. De har upptäckt vardagsmatematiken och gillar olika former av kluringar,

 

Blev det förväntad effekt?

Det har blivit över förväntad effekt. Det har varit lättare att få alla att förstå, tillgängligheten har ökat genom att det funnits konkreta verktyg. T.ex. meterpinne, måttband, linjal, ramsa om måttenheterna som görs med händerna. Barnen har varit delaktiga genom att mäta sitt gosedjur.

 

 

Vad tar vi med oss?

Bryta ned matematik till barnens nivå har varit enklare än vad vi trodde. Barnen har blivit delaktiga i att mäta sitt viktiga gosedjur i samling, som är personliga för dem. Vi har sett att barnen vill ha utmaningar av olika slag ” Kluringar”

Vi pratar matematik och benämner begrepp som cm. dm. och meter i rutinsituationer, skogen och i lärande leken inne/ute.

 

Hur går vi vidare?

Vi fortsätter på det konceptet vi har gjort. Att engagera och utmana barnens kunskapsförändring i nåt som fångar och intresserar barnen.

Att spinna vidare på...

Vi presenterar vår balansvåg och introducerar viktenheter.

 

 

5. SKA

Vad såg vi?

Barnen tycker om att dokumentera på olika sätt(, t.ex rita, bygga, foto) och utmanar sig själva i sin utveckling. De lär av varandra och vi synliggör dessa dokumentationer på avdelningen.

 

Blev det förväntad effekt?

Ja dokumentationen sker kring de prioriterade målen.

 

Vad var framgångsfaktorerna?

Dokumentationer skedde på grupp och individnivå. Vi pedagoger har en dialog med barnen och utmanar med frågorna, t.ex Vad har du lärt dej?  Hur tänker du? Alla har fått göra efter sin förmåga.

Måndagsreflektionerna har varit viktiga

En tydligare planering som räcker över 2 veckor och vilken pedagog som gör när och vad.

Gasellens lärloggar på veckans undervisning varje vecka.

 

 

Vad såg vi?

7/1-21

Alla barn skriver nu sitt egna namn

De tar mer eget ansvar, vid sortering, regler och mer självständig

Stort intresse för matematik t.ex ekvationer

 

Blev det förväntad effekt?

Ja

 

Vad var framgångsfaktorerna?

Tydlig struktur, tid, upprepning. Barnen görs delaktiga och vet då vad som förväntas av dom.

Veckoreflektion för oss pedagoger

Blogginlägg

Samsyn i arbetslaget för att lyckas

 

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

Väl förankrad planering(gemensam)gör att vi får bättre fokus mot målet.

Bra med struktur så blir det lättare att vara flexibel vid behov-

Vi ska vara glada för det lilla, vara nöjda för att slippa känna stress. Det vi hunnit med är good enough i dessa pandemitider

 

 

Hur går vi vidare

Fortsätter på samma spår och ska försöka bli bättre på att prioritera bland alla arbetsuppgifter. Se det som för oss är viktigast här och nu

Arbetsglädje

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18