Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A

Skapad 2020-06-10 14:23 i Britsarvsskolan Falun
Matematik utifrån läromedlet; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Favoritmatematik 2A Här får du grotta in dig i tiotal och ental, hur man kan räkna addition och subtraktion med 1-100, multiplikation och enkel division och bråk! Håll i hatten för nu kör vi!

Innehåll

Innehåll:

Kapitel 1 Taluppfattning, addition och subtraktion 

- Talen 0-100. 

- Ental och tiotal. 

- Repetition av addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0 -20. -Addition och subtraktion utan tiotalsövergång i talområde 0 -100. 

 

Kapitel 2 Addition och subtraktion med tiotalsövergång 

- med tiotalsövergång i talområdet 0-100.

 

 Kapitel 3 Skriftlig räknemetod i addition och subtraktion. 

- Addition och subtraktion med uppställning, med och utan växling i talområdet 0-100. 

 

Kapitel 4 Multiplikation 

-Räknesättet multiplikation. 

- Multiplikation med 2,5 och 10 

 

Kapitel 5 Division och tal i bråkform 

- Räknesättet division (Dela lika och bilda grupper)

- Division med 2,3,4 och 6. 

-Träna multiplikation med 2, 5 och 10. 

- Delar av en hel.

 

Lärandemål

Du kommer att lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform
 • Att göra och beräkna räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Relevanta matematiska begrepp. 
 • Lösa problemlösningsuppgifter och redovisa svar. 

Undervisning

Vi kommer att:

 • arbeta laborativt.
 • arbeta problemlösningsorienterat.
 • leka matematiska lekar.
 • delta i diskussioner och grupparbeten.
 • spela spel.
 • färdighetsträna i matematikboken, på Chromebook och på arbetsblad.

Bedömning

 • Du kommer att bli bedömd utifrån kunskapskraven.
 • I det dagliga arbetet, både i diskussioner och i arbetet med boken, praktiskt och teoretiskt samt genom olika tester.
 • Momenten vi gör i boken och på arbetsblad kommer att bedömas.
 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner kommer också att bedömas.
 • Efter varje kapitel görs en diagnos.
 • Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på.
 • Bedömningen kommer också att ske löpande. Resultatet redovisas i matriserna här på unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2A kap. 1

På väg mot godtagbara kunksaper
Godtagbara kunksaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beräkning av naturliga tal/ tiotalsövergång.
Kan räkna addition med tiotalsövergång med talen från 0-20. 8 + 7 9 + 9 13 + 7
Kan räkna subtraktion med tiotalsövergång med talen från 0-20. 16 - 8 13 - 5 17 - 9
Kan berätta vilka tal som kommer före och efter i talområdet 0 -100. __ 40 __ __ 67 __
Kan berätta vilka tal som kommer före och efter i talområdet 0 -1000
Vet vilken siffra som är ental och tiotalssiffran. (Positionssystem) I talet 58 är tiotalssiffran 5 och entalssiffran 8.
Vet vilken siffra som är ental, tiotalssiffran, hundratalssffran samt tusentalssifran.
Kan addera ental 64 + 3 82 + 6 31 + 7
Kan addera ental och tiotal 18 + 40 35 + 22 72 + 14
Kan subtrahera ental 26 - 4 97 - 6 55 - 4
Kan subtrahera ental och tiotal 75 - 30 56 - 24 42 - 21

Ma
Favoritmatematik 2A kap.2

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kan använda sig av tiokompisarna även vid högre tal. 16 + ___ = 20 87 + ___ = 90
Kan använda sig av tiokompisarna även vid högre tal samt dubblor och talfalmiljer.
Kan räkna addition med tiotalsövergång 19 + 3 75 + 8 56 + 7
Kan räkna addition med tiotalsövergång och hundratalsövergång
Kan räkna subtraktion från hela tiotal 20 - 6 30 - 8 80 - 4
Kan räkna subtraktion från hela tiotal och hundratal
Kan räkna subtraktion med tiotalsövergång. 23 - 6 42 - 5 74 - 7
Kan räkna subtraktion med tiotalsövergång samt med hundratalsövergång.
Kan fortsätta ett talmönster upp till 100. 34, 35, 36 ___ 38
Kan fortsätta ett talmönster som ökar proportionerligt.

Ma
Favoritmatematik 2A kap.3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kan räkna addition med uppställning 36 + 31
Kan räkna addition med uppställning hundratal,tiotal och ental.
Kan räkna addition med uppställning och växling. 1 19 + 23
Kan räkna addition med uppställning och växling med hundratal, tiotal och ental.
Kan räkna subtraktion med uppställning 78 - 53
Kan räkna subtraktion med uppställning hundratal, tiotal och ental.
Kan räkna subtraktion med uppställning och växling. 23 - 8
Kan räkna subtraktion med uppställning och växling med hundratal, tiotal och ental.

Ma
Favoritmatematik 2A kap.4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sambandet mellan addition och subtraktion. 2 + 2 + 2 + 2 = 8 4 * 2 = 8
Sambandet mellan addition och subtraktion. Sambandet mellan multiplikation och division
2:ans multiplikationstabell
2:ans, 4:ans, 6:ans, 8:ans multiplikationstabell.
5:ans multiplikationstabell
10:ans multiplikationstabell
7:ans, 8:ans, 9:ans.
Kommutativa lagen 2 * 5 = 10 5 * 2= 10

Ma
Favoritmatematik 2A kap. 5

På väg mot godtagbara kunksaper
Godtagbara kunksaper
mer än godtagbara kunksaper
Delningsdivision
Kan dela i lika stora grupper. ex dela 8 paket i 2 lika stora grupper
Kan dela i lika stora grupper. Större talområde
Innehållsdivision
Kan räkna ut hur många gånger du kan ta ett visst antal från ett annat antal ex: du har 16 ljus, du ställer fyra ljus på varje på varje bord, hur många bord räcker ljusen till?
Kan räkna ut hur många gånger du kan ta ett visst antal från ett annat antal. Större talområde
Tal i bråkform
Kan del av helhet, hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk. ex: halv, tredjedel,
Kan räkna del av helhet, hur delarna kan benämnas och uttryckas som bråk. Kan beräkna med enkla bråk.
Problemlösning
Kan tolka en räknehändelse och välja en effektiv metod som är anpassad till uppgiften samt redovisa svaret med viss säkerhet.
Kan tolka en räknehändelse och välja en effektiv metod som är anpassad till uppgiften samt redovisa svaret med säkerhet.

Ma
Matematik årk 2 utifrån förmågorna.

Problemlösning

På väg mot godtagbara kunskaper.
Godtagbara kunskaper i slutet av årk 2
Mer än godtagbara kunskaper.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om relevanta matematiska begrepp. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler, konkret material eller bilder. Eleven visar förståelse för begreppen genom att använda dem vid olika sammanhang.
Resonemang
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. Eleven kan resonera kring andras och sitt eget svar,
Kommunikation
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Räknehändelse
Eleven kan ta ut nyckelord (begrepp som signalerar metod) ur texten och därefter göra en beräkning som redovisas skriftligt. Eleven redovisar sitt svar med enhet.
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: