Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp matematik år 6 ht 20

Skapad 2020-06-10 15:58 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lokal pedagogisk planering för år 6 ht 16 i matematik. Delar som ingår är decimaltal, procent, sannolikhet och geometri.
Grundskola 6 Matematik
Den här terminen jobbar vi med stora tal, vikt, volym och cirkeln.

Innehåll

Mål 1: Tal

Vilket innebär:

Att jag är förstår vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal decimaltal och tal i bråkform.
Att jag kan läsa och skriva stora tal.
Att jag kan multiplicera och dividera stora tal.

Vi ska använda följande för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar muntligt och skriftligt att den förstår vad ett helt tal är.
Att eleven visar muntligt och skriftligt att den förstår vad ett positivt och negativt tal är.
Att eleven visar muntligt och skriftligt att den förstår decimaltal och tal i bråkform.
Att eleven kan storleksordna stora tal.

Mål 2: Enheter och skala

Vilket innebär:

Att jag kan använda olika enheter för vikt och volym.
Att jag kan använda enheten ton.
Att jag kan räkna med hastighet.
Att jag kan förstå och kunna räkna med skala.

Vi ska använda följande för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven kan räkna med vikt och volym, och förstå begreppet ton.
Att eleven kan räkna ut medelhastighet och förstå och använda skala.

 

Mål 3: Geometri - cirkeln

Vilket innebär:
Att jag kan använda begreppen diameter och radie.
Att jag kan räkna ut en cirkels omkrets och area.
Att jag kan läsa av ett cirkeldiagram.

Vi ska använda följande för att nå detta mål
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven kan använda sig av diameter och radie.
Att eleven kan räkna ut omkretsen och arean på en cirkel.
Att eleven förstår hur man tolkar och läser av cirkeldiagram.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: