Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund år 4

Skapad 2020-06-11 13:28 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Värdegrund år 4
Grundskola 4 Svenska Samhällskunskap
Här får du arbeta med värdegrund, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och att träna på att känna solidaritet till andra människor i din skolvardag. Du ska få träna din förmåga att bedöma sociala situationer och planera hur du ska agera på ett lämpligt sätt samt träna din metakognitiva förmåga när vi samtalar, analyserar och diskuterar vid de olika övningstillfällena. Du ska också få reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Innehåll

Period

Arbetet med värdegrundsfrågor pågår löpande under hela läsåret 20/21.

Lektionerna fokuserar på att:

 • eleverna fortsätter att utveckla en gemensam bas för skolans värdegrund,

 • skapa förståelse alla människors lika värde, rätten att få vara sig själv, 

 • flickor och pojkar är lika mycket värda,

 • lära känna varandra, bygga en trygg grupp där allas röster ska få höras och, 

 • öka självkänsla och långsiktigt skapa goda förutsättningar för lärande.

Arbetssätt - Inom det här arbetsområdet kommer du att få:

 • dramatisera, göra praktiska övningar och lekar
 • reflektera och skriva om kamratskap,

 • samarbeta i par och i mindre grupper 

 • se och samtala om korta filmer som handlar om kamratskap och värdegrund

 • skapa bilder som passar till det vi arbetar med

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

En fördjupad förståelse för mänskliga rättigheter, barns rättigheter.Förmåga att själv ta plats i klassrummet och delge klasskamraterna sina reflektioner, lyssna på andra och argumentera i olika situationer. En förståelse för ett gott språkbruk, hur man kan uttrycka sig för att beskriva olika känsloyttringar.
 
Utvärderingsformer
Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, reflektera, berätta, jämföra, diskutera och sammanfatta.
Du visar dina kunskaper genom att reflektera både muntligt och skriftligt, både enskilt, i mindre grupper och i helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: